Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Opodatkowanie sprzedaży budynków wraz z gruntem - 2011.08.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-1009/11-4/MS

Sprzedaż budynku jednorodzinnego – biurowca, budynku garażowego oraz budynku magazynowego, stanowiących jedną nieruchomość, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy. Natomiast zbycie gruntu, na którym ww. nieruchomość jest posadowiona korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 29 ust. 5 ustawy.

 

Opłaty notarialne a podatek od sprzedaży nieruchomości - 2011.07.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-24/11-4/GG

Prawidłowo udokumentowane koszty notarialne oraz zapłacona opłata skarbowa przy zakupie działki, stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości należy spełnić przesłanki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zbycie nieruchomości przed upływem 10 lat nie uprawnia do ulgi - 2011.06.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/415-113/09/11-S/ES

W związku ze sprzedażą w dniu 23 sierpnia 2005 r. nieruchomości z nieukończoną budową (w stanie surowym otwartym) podatnik stracił prawo do ulgi wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych w ramach tzw. ulgi na wynajem do dochodu opodatkowanego, bowiem sprzedaż tej nieruchomości nastąpiła przed upływem 10 lat od nabycia działki (1997 r.), tj. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

 

Nieruchomość warto sprzedać po 5 latach - 2011.06.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-248/11-2/JK

Sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

 

Sprzedaż nieruchomości po 5 latach od nabycia - 2011.03.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-991/10-4/JK

Przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. udziału w nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto. Z uwagi na fakt, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowi źródła przychodu tym samym w rozpatrywanej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego przychodem zwolnionym z opodatkowania - 2011.03.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-132/11-4/AS

Kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego w 1999 r. do spółdzielni mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem z tytułu zwróconego wkładu mieszkaniowego, a wniesionym wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku, w którym nastąpił zwrot wkładu. Zatem na spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia dla podatnika informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów.

 

Sprzedaż nieruchomości a spłata kredytu w ramach ulgi mieszkaniowej - 2011.02.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-1020/10-3/MK1

Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego zakupionego w 2006 roku w części wydatkowanej w terminie 2 lat od sprzedaży na spłatę kredytu, zaciągniętego na zakup nowego mieszkania w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odsetek od tego kredytu podatnik nie odliczał bądź nie odliczał w ramach tzw. ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b ww. ustawy.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj