Odsetki i płatności

Nie zapłaciłem w terminie podatku – konsekwencje

Odsetki nie stanowią jedynych negatywnych konsekwencji niezapłacenia podatku (zobowiązania podatkowego) w terminie. Podatnik musi się liczyć bowiem z tym, że zaległość podatkowa często związana jest z niedeklarowaniem lub zaniżeniem zobowiązań podatkowych. Osobną odpowiedzialnością obarczone jest więc:

 • niezadeklarowanie źródła przychodów,
 • niezłożenie deklaracji w terminie w ramach uzyskiwanych przychodów z zadeklarowanego źródła,
 • niezapłacenie w terminie zadeklarowanego podatku.

Złożenie deklaracji w terminie bez jednoczesnego zapłacenia w terminie zobowiązania podatkowego powoduje, że staje się ona zaległością, od której nalicza się odsetki za zwłokę. Umniejszenie wysokości odsetek możliwe jest poprzez:

 • złożenie wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie jej na raty – w takim przypadku w miejsce odsetek za zwłokę wejdzie obowiązek uregulowania opłaty prolongacyjnej lub
 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

W przypadku złożenia korekty deklaracji i zapłaty w związku z korektą odsetek za zwłokę możliwe jest natomiast obniżenie wartości odsetek za zwłokę z podstawowej ich kwoty do 75% tej wartości.

W związku z uporczywym nieuiszczaniem w terminie zobowiązań podatkowych powstaje dodatkowo ryzyko sankcji karnej skarbowej. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W takim przypadku jednak sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu. Należy jednak pamiętać, że kara przypadać może nie tylko za uporczywe niewpłacanie podatku, ale z reguły wiążę się również ze zbiegiem przestępstw, np. niezłożeniem deklaracji i niezapłaceniem podatku z danego tytułu.

Odpowiedzialności za niewpłacenie pobranego podatku w terminie podlega również płatnik. W jego przypadku sankcją jest kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie. Istnieją jednak możliwości obniżenia sankcji za popełnienie takiego przestępstwa:

 • jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
 • jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 • sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.
 • sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie (gdy kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu) skarbowe wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 19-07-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016