UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Zwrot nienależnych świadczeń

Podatnicy mają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w PIT-36, PIT-37 albo PIT-28 dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy (brutto), jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Odliczenie to może dotyczyć zwrotu nienależnie pobranych emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych, ale nie tylko. Warto zauważyć, że ta ulga w interpretacjach Ministerstwa Finansów wiąże się wielokrotnie z koniecznością dokonania kontroli podatkowej.

Kwotę zwrotu brutto, z podatkiem dochodowym, odliczamy w pelnej wysokości, nie ma żadnych limitów. Jeżeli jednak kwota odliczenia jest wyższa, niż dochód, od którego można by ulgę odliczyć, wówczas ulga może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Nie ma problemu, jeżeli podatnik osiągnął jakieś dochody i może wykazać ulgę i dokonać choć częściowego odliczenia.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wywiera wpływ na podstawę opodatkowania za ten rok, w którym został dokonany, a nie za rok którego naliczenie nienależnej wpłaty dotyczyło. Zatem zwrot emerytury czy zasiłku należnego za rok 2006, ale dokonany w roku 2007, skutkuje prawem do odliczenia w PIT rocznym za rok 2007.

Na przykład:

Pracodawca wypłacił na podstawie wyroku sądu odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę. Potrącił zaliczkę na podatek dochodowy i wystawił PIT-11 - wszystko w roku 2006. W roku 2007 wygrał jednak proces w II instancji, pracownik zwrócił odszkodowanie. Jako że już nie pracuje, nie można było go potrącić z bieżących wypłat, zatem pracownik musiał fizycznie kwotę wpłacić do kasy pracodawcy albo na jego rachunek bankowy. Zatem uzyskuje prawo do odliczenia, które powinno zrównoważyć pobrany wcześniej przez pracodawcę podatek dochodowy.

Emeryt pobierał emeryturę. Podjął działalność gospodarczą, i okazało się, że dochód z tej działalności był zbyt wysoki, świadczenie uległo zawieszeniu. Dopóki ZUS nie dowiedział się o tym fakcie, było jednak wypłacane, a podatek był pobierany. W roku następnym emeryt musiał zwrócić świadczenie, a kwotę zwracaną w kwocie brutto z podatkiem ma prawo odliczyć od podatku. Podobnie w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych ze skutkiem wstecznym.

Jeżeli podatnik w trakcie dokonywania kolejnych wypłat dokonał zwrotu:

  • nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa (bo są kolejne wypłaty) - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje;
  • innych nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).

Uwaga! Bez PIT-36L i PIT-38

To odliczenie przysługuje jedynie podatnikom podatku dochodowego na zasadach ogólnych i ryczałtu ewidencjonowanego.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 14-10-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz