ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PITy roczne 2011

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Nadpłata podatku i niedopłata

Nadpłata podatku wystąpi, gdy wartość zaliczek na podatek pobranych przez płatnika lub zapłaconych przez podatnika będzie wyższa niż wartość zobowiązania podatkowego ustalonego za dany rok podatkowy.

Nadpłata wynikać może z:

 • poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej niż faktycznie jest u podatnika wymagany (np. 32% zamiast 18%) i rozliczenia podatku zgodnie z niższym stopniem skali,
 • stosowania błędnej, zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego;
 • zastosowania ulg i odliczeń, w tym rozliczenia straty z lat poprzednich,
 • rozliczenia kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w trakcie obliczania zaliczek na podatek.

W przypadku rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Może zatem być wykazana przed terminem standardowym końca kwietnia, jeśli podatnik zgłosi nadpłatę w rozliczeniu rocznym rozliczając się wcześniej.

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia nie podlega podwyższeniu o wartość odsetek za zwłokę, jeśli zostanie zwrócona terminowo.

Uwaga Termin zwrotu nadpłaty

Organ podatkowy ma 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej na zwrot kwoty nadpłaty wykazanej w deklaracji rocznej PIT. W przypadku, gdy urząd wezwie celem skorygowania deklaracji i nadpłata wynika tak przeprowadzonej z korekty zeznania podatkowego:

 • w ramach czynności sprawdzających, gdy to urzędnik dokonuje korekty (urzędnik przekaże uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji z prawem do wniesienia sprzeciwu) - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika;
 • w ramach czynności sprawdzających przez podatnika niezależnie czy po przeprowadzeniu kontroli czy bez niej - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania (w zakresie nadpłaty wykazanej przez przeprowadzenie korekty, w pozostałym zakresie nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej).

W przypadku wykonania korekty zeznania podatkowego osobiście poza czynnościami sprawdzającymi, a zatem gdy składamy skorygowaną deklarację i wniosek o stwierdzenie nadpłaty – podlega ona zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia samej deklaracji podatkowej.

Termin zwrotu nadpłaty może być wydłużony w związku z przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego, gdy deklaracja podatnika budzi wątpliwości. Jeżeli organ podatkowy zwróci nadpłatę w powyższych terminach – to nie obowiązku podwyższać nadpłaty o odsetki za zwłokę.

Im szybciej podatnik złoży zeznanie podatkowe, tym szybciej może liczyć za zwrot nadpłaty podatku.

Sporządzając zeznanie roczne, nie trzeba składać dodatkowego wniosku o zwrot nadpłaty. Wystarczy w zeznaniu wskazać, że nadpłata wystąpiła. Postępowanie w zakresie zwrotu nadpłat zależy od ich wysokości, a kwotą graniczną jest wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80 zł). Jeżeli nadpłata nie przekracza tej wartości – z urzędu jest zaliczana na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, na poczet odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o zwrot zwrot takiej kwoty.

W przypadku przekroczenia wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zwrot nadpłaty następuje:

 • na rachunek bankowy podatnika wskazany w ZAP-3, CEiDG-1 lub 
 • w gotówce w kasie organu skarbowego lub przekazem pocztowym na rzecz podatnika.

 

Płatnik pomylił

Nadpłatą jest również kwota pobranego i wpłaconego za podatnika podatku nienależnie lub w wartości wyższej niż należna. Jeśli płatnik pobierze zaliczki w kwocie zbyt wysokiej i wpłaci je na rzecz urzędu skarbowego, może występować z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Podobnie, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (w tym zaliczek na podatek). W takim przypadku termin zwrotu wynosi 2 miesiące od złożenia wniosku o zwrot nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją podatkową, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji.

 

Niedopłata podatku

W przypadku gdy:

 • zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będzie już rozliczany w stawce 32%,
 • jeżeli podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodują przekroczenie stopnia skali i opodatkowanie podatkiem 32%,
 • podatnik nie rozliczy zaliczek na podatek,
 • podatnik opłaca zaliczkę na podatek np. z działalności gospodarczej, w podwójnej wysokości zaliczki za październik, a na koniec uzyska znaczne przychody.

- ma obowiązek zapłacić podatek roczny do terminu końcowego złożenia zeznania podatkowego.

Termin ten jest niezależny od daty przekazania deklaracji, tzn. podatnik może złożyć deklarację szybciej, a dopiero w terminie późniejszym, ustawowym, zapłacić podatek.

Termin końcowy zapłaty podatku nieopłaconego w czasie roku podatkowego to:

 • 31 stycznia 2012 r. – dla rozliczających ryczałt ewidencjonowany w tym najem prywatny,
 • 30 kwietnia 2012 r. (a standardowo koniec kwietnia) dla pozostałych podatników.

Jeżeli natomiast podatku nie wpłaci się w tym terminie – to późniejsza zapłata obciążona będzie dodatkowo koniecznością naliczania odsetek podatkowych za zwłokę (tzw. zaległość podatkowa). Odpowiednio jeśli podatnik pomyli się w deklaracji i złoży korektę, w której wystąpi niedopłata, musi zapłacić podatek z odsetkami podatkowymi za zwłokę. Ograniczenie tej sankcji wystąpi, gdy podatnik dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. Wówczas odsetki za zwłokę zostają ograniczone i ich wysokość wynosi 75% ich wartości podstawowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 26-08-2011
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Ala1981 (29-07-2016 14:17:00)
Temat: nadpłata PIT
Po więcej info zapraszamy http://www.lexagit.pl/koniec-lipca-oznacza-zwrot-nadplaty-pit/
Dodaj swój komentarz