ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Nadpłata i dopłata

Jeżeli wyliczony w deklaracji podatek należny jest mniejszy niż wpłacone zaliczki, otrzymamy zwrot różnicy - maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania. Jeżeli do zeznania złożona została korekta, termin ten liczyć należy od dnia złożenia korekty zeznania rocznego. Jeżeli urząd skarbowy wezwie podatnika do uzupełnienia zeznania czy dokonania poprawek, np. rachunkowych, to wówczas termin zwrotu nadpłaty biegnie od daty dopełnienia tego obowiązku przez podatnika. Czynności sprawdzające również mogą przedłużyć termin zwrotu nadpłaty.

Nadpłata nie zostanie zwrócona, jeżeli nie przekracza 8,80 zł (czterokrotność opłaty za list polecony). W takim wypadku automatycznie jest zaliczana na poczet bieżących, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nie trzeba w tym zakresie składać żadnego dodatkowego pisma, chyba że podatnik chce wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (wtedy jej wypłata nastąpi w kasie).

Jeżeli nadpłata przekracza 8,80 zł, wówczas urząd dokona zwrotu. Zwrot zostanie dokonany:

  • na rachunek bankowy, jeżeli został podany w formularzu NIP-3 (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i wspólnicy spółek), albo NIP-1 (osoby prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie); jeżeli podatnik chce zwrotu na konto, a nie podał nru rachunku bankowego, razem z PITem rocznym powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 albo NIP-1;
  • przekazem pocztowym na adres miejsca zamieszkania, z potrąceniem kosztów dokonania takiego zwrotu (zwrot pomniejsza się o koszty pocztowe); jeżeli nie chcesz ponosić tych kosztów, zgłoś do urzędu skarbowego swój rachunek bankowy.

Zanim urząd skarbowy zwróci pieniądze, sprawdzi, czy podatnik nie posiada zaległości podatkowych. Jeżeli zaległości takie wystąpią, nadpłata zostanie automatycznie zaliczona na poczet tych należności. Jeżeli nie - zostanie zwrócona.

Podatnik może w każdej chwili wnieść o zaliczenie nadpłaty na poczet jakichś zobowiązań podatkowych, nawet przyszłych. Czasem jest to wskazane - jeżeli np. podatnik składa więcej niż jedno zeznanie.

Na przykład:

Podatnik składa PIT-38 i PIT-37. Z PIT-38 ma do zapłaty 1000 zł, natomiast z PIT-37 ma zwrot 1000 zł. Teoretycznie wychodzi na zero. Jednak zeznanie składa już w marcu. Jeżeli urząd skarbowy zdąży zwrócić nadpłatę z PIT-37 przed 30 kwietnia, to w dniu dokonywania zapłaty nie wystąpią jeszcze zobowiązania wynikające z PIT-38 (termin zapłaty to dopiero 30 kwietnia). W takim wypadku podatnik dostanie zwrot nadpłaty, która pocztą może iść nawet ponad dwa tygodnie, a w międzyczasie 1000 zł będzie musiał wpłacić. W takim przypadku warto wystosować pismo z prośbą o potrącenie, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Pismo takie może być  bardzo proste: miejscowość, data, imię, nazwisko, adres, NIP, "Proszę o zaliczenie nadpłaty w kwocie xxx zł wynikającej z zeznania PIT-36 za rok 2007 na poczet zobowiązań podatkowych wynikających z (...)", podpis. Żadna opłata nie jest wymagana.

Uwaga, nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. Jeżeli chcesz zwrot na konto, zadbaj o podanie na formularzu zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3 (nie-przedsiębiorcy) albo NIP-1 (osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą) poprawnego numeru rachunku bankowego. Jeżeli poprzednio podane informacje są prawidłowe, nie musisz nic zmieniać, przelew przyjdzie na Twój rachunek bankowy.

Jeżeli podatek należny jest większy, różnicę do dopłaty musimy wpłacić na rachunek naszego urzędu skarbowego w terminie:

  • w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) - do 31 stycznia 2008  r.;
  • w pozostałych przypadkach (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) - do 30 kwietnia 2008 r. 

Nie ma znaczenia, kiedy zostało złożone zeznanie roczne - 1 stycznia, 15 marca czy 30 kwietnia czy nawet po terminie złożenia zeznania rocznego. Termin, w którym należy dopłacić podatek dochodowy, jest niezależny od daty faktycznego złożenia zeznania rocznego.

Zobacz powiększenie wzoru

Warto pamiętać, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Inni podatnicy mogą dokonać dopłaty na poczcie, w banku, w kasie w urzędzie skarbowym.

Od 1 lutego 2005 r. obowiązuje obecnie stosowany wzór formularza wpłaty / przelewu na rachunek organu podatkowego. Wszelkie wpłaty podatkowe, w tym dopłatę wynikającą z zeznania rocznego, płacimy przy wykorzystaniu tego formularza.

Podatnik może najpierw złożyć zeznanie roczne i potem wpłacić podatek (dopłata). Może jednak równie dobrze najpierw wpłacić podatek, a dopiero później złożyć zeznanie roczne. Kolejność nie ma znaczenia.

W przypadku podatku dopłaconego po terminie należy zapłacić odsetki od zaległości podatkowych - jeżeli kwota odsetek przekracza 6,60 zł (czyli biorąc pod uwagę sposób zaokrąglania odsetek - gdy przekacza 6 zł po zaokrągleniu).