ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

pobierz bezpłatny program e-pity 2010

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2010r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Małżeństwo i dzieci

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Deklaracja roczna może być w określonych warunkach złożona łącznie z małżonkiem. Wspólne zeznanie polega na tym, że wypełnia się tylko jeden dokument PIT – na imię obojga małżonków i wykazuje w nim wszystkie ich przychody na takiej samej zasadzie, jak zwykły PIT roczny. Każdy z małżonków osobno korzysta również z ulg i odliczeń, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków.

Ile można zyskać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć zapis ustawy: podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Stwierdzić trzeba więc, że:

  • wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%),
  • jeżeli małżonkowie - po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie neutralne, a podatek wyniesie tye samo, co przy złożeniu dwóch odrębnych deklaracji PIT

Najwyższą korzyść uzyskuje małżeństwo, którego jeden z małżonków nie zarabia ani złotówki, a drugi – dochód w kwocie 171 056 zł. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie bowiem opodatkowany według stawki 18%. Będzie to kwota 12,529,94 zł.

Jak to liczymy: nadwyżka kwoty 85.528 zł (czyli kwoty, która opodatkowana jest 18% podatkiem) wynosi drugi raz tyle, czyli 85,528. Podatek od tej nadwyżki, w przypadku gdyby podatnik rozliczał się indywidualnie, wyniesie 85.528 zł X 32% = 27.368,96 zł łącznie zatem podatnik zapłaciłby 14.839,02 oraz 27.368,96 = 42.207,98. Jeżeli opodatkuje się łącznie – oboje małżonkowie zapłacą 2 X 14.839.02 = 29.678,04

Różnica wynosi: 42.207,98-29.678,04 = 12,529,94 zł!!!!

Jeżeli małżonek zarabiający kwotę przekraczającą próg skali zarobi więcej niż 171 056 zł lub mniej niż tę kwotę lub też jeżeli drugi małżonek uzyska jakikolwiek zarobek – zysk podatkowy będzie odpowiednio niższy.

 

 

Deklaracja roczna może być w określonych warunkach złożona łącznie z małżonkiem. Wspólne zeznanie polega na tym, że wypełnia się tylko jeden dokument PIT – na imię obojga małżonków i wykazuje w nim wszystkie ich przychody na takiej samej zasadzie, jak zwykły PIT roczny. O szczegółach opowiada Piotr Szulczewski, Analityk Bankier.pl

Warunki konieczne dla opodatkowania łącznie

Aby opodatkować się z małżonkiem trzeba:

  • pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej ustawowej

Oznacza to, że łącznie nie opodatkują się małżonkowie decydujący się na inny ustrój majątkowy małżeński niż tradycyjna wspólność majątkowa (jeżeli podatnik nie podejmie żadnych zachowań w tym zakresie to po ślubie właśnie taki ustrój uzyska). Nie opodatkują się łącznie również małżonkowie za rok podatkowy w którym weszli w związek małżeński, powrócili do ustroju majątkowego współwłasności ustawowej lub też gdy w danym roku z tego ustroju zrezygnowali.

  • złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok opodatkowuje się łącznie.

Oświadczenie takie składa się wskazując właśnie taką formę opodatkowania w deklaracji PIT (zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji). Nie ma konieczności dodatkowo pisać oświadczenia.

Co ważne oświadczenie musi być złożone na formularzu – jeżeli małżonkowie o tym zapomną – definitywnie stracą prawo do złożenia zeznania podatkowego wspólnie.

Późniejsze złożenie oświadczenia pozbawi prawa do rozliczenia łącznie. Nie może ono być również złożone w deklaracji korygującej złożonej po terminie rozliczenia rocznego. Natomiast dopuszczalne byłoby złożenie oświadczenia w deklaracji korygującej, jeżeli podatnicy zapomnieli o nim, a rozliczeń nie prowadzili na ostatnią chwilę. Jeżeli wówczas złożą korektę do 30 kwietnia – i w niej wskażą na łączne opodatkowanie – oświadczenie będzie poprawne.

  • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim (rozwód, separacja)

Nie skorzystają więc ani rozpoczynający drogę małżeńską, ani ci, którzy zdecydują się na rozwód – separacja nie stanowi zakończenia związku małżeńskiego. Małżonkowie w separacji faktycznej mają prawo do wspólnego opodatkowania. Separacja prawna, orzeczona przez sąd uniemożliwia wspólne rozliczenie – choć związek małżeński istnieje separacja powoduje rozdzielność majątkową, wyłączającą prawo do wspólnego opodatkowania.

Łączne rozliczenie może złożyć jednak podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W powyższych przypadkach podatnik taki w tym roku podatkowym nie rozliczy się jednak dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

  • nie korzystać z opodatkowania liniowego, ryczałtem (oprócz najmu prywatnego), tonażowego

Co ważne, jeżeli podatnik osiąga różne źródła przychodów i część z nich opodatkowuje jak powyżej a część na zasadach ogólnych to i tak nie rozliczy się z małżonkiem, nawet z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych. Inaczej mówiąc, wybór powyższych form dyskwalifikuje podatnika od jakiejkolwiek możliwości opodatkowania łącznego.

Jeżeli podatnik rozlicza najem prywatny opłacając podatek ryczałtem, to do tego przychodu nie zastosuje on również wspólnego opodatkowania. Jest to jednak jedyny przypadek, w którym podatnicy mają możliwość opodatkować się ryczałtem – a jednocześnie rozliczać inne przychody w ramach rozliczenia wspólnego.

Dochody zagraniczne

Łączne opodatkowanie mogą zastosować również małżonkowie:

  • którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
  • z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Dla takiego ujęcia przychodów konieczne jest dodatkowo istnienie możliwości łącznego opodatkowania wskazane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz możliwość udokumentowania miejsca: zamieszkania – certyfikatem rezydencji, a także miejsca osiągania reszty dochodów odpowiednim oświadczeniem wydanym przez władzę państwa trzeciego.

Małżonkowie a współwłasność i dochody z najmu

Przychody małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzecz dolicza się po połowie do przychodów każdego z nich. Podobnie czyni się z kosztami uzyskania przychodów oraz z ulgami dotyczącymi tych dochodów. By całość przychodów doliczana była do przychodów jednego tylko małżonka, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy – pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy rozliczenia przychodów.

W przypadku małżonków, między którymi nie istnieje ustrój wspólności majątkowej – o rozliczeniu przychodów decydować będzie umowa najmu lub udział we współwłasności.

Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.

Dochód zerowy, strata małżonka

Rozliczenie łączne jest dopuszczalne również w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym przychodów lub uzyskał stratę z danego źródła.

W przypadku straty dochód małżonka dla rozliczenia łącznego traktuje się jak przychód 0 zł, znaczy to, że małżonek może tę stratę odliczyć w zeznaniu rocznym wyłącznie u siebie, a nie od dochodów małżonka. Małżonkowie pozostają bowiem opodatkowani „od sumy dochodów” co oznacza, że stratę dany małżonek będzie mógł rozliczać w przyszłych latach – wyłącznie u siebie (a nie we wspólnym rozliczeniu) w ramach danego źródła.

Do wspólnego rozliczenia uprawniony jest również podatnik, który w danym roku wykorzystuje stratę z lat poprzednich; dochód po odliczeniu nie więcej niż 50% straty rocznie ma prawo może być rozliczany wspólnie z małżonkiem.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 13-04-2010
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz