ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Małżeństwo i dzieci

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Osoby pozostające w związku małżeńskim często decydują się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej. Decyzja ta powoduje złożenie wspólnego druku PIT i podpisanie go imieniem i nazwiskiem jednego z małżonków. Każdy z małżonków osobno korzysta również z ulg i odliczeń, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Nie w każdym wypadku istnieje jednak możliwość rozliczania się razem.

Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć zapis ustawy: podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak więc:

 • wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%),
 • jeżeli małżonkowie - po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie co do zasady neutralne, a podatek wyniesie tyle samo, co przy złożeniu dwóch odrębnych deklaracji PIT (wyjątek stanowi przypadek, w którym jedno z małżonków zarabia na tyle mało, że nie mogłoby samodzielnie odliczyć kwoty wolnej od podatku, wówczas nawet gdy łącznie zarabiają mniej niż 85,528 zł, mogą odnieść korzyść podatkową).

Najwyższą korzyść uzyskuje małżeństwo, w którym jeden z małżonków nie zarabia ani złotówki, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie 171 056 zł. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie bowiem opodatkowany według stawki 18%. Małżeństwo zapłaci w ten sposób 12,529,94 zł mniej, niż gdyby rozliczali sie osobno.

 

Jak to liczymy?

Nadwyżka dochodu w kwocie 171 056 zł ponad próg podatkowy 85.528 zł (czyli kwoty, która opodatkowana jest 18% podatkiem) wynosi drugi raz tyle, czyli 85,528. Podatek od tej nadwyżki, w przypadku gdyby podatnik rozliczał się indywidualnie, wyniesie 85.528 zł X 32% = 27.368,96 zł łącznie zatem podatnik zapłaciłby 14.839,02 oraz 27.368,96 = 42.207,98 zł podatku. Jeżeli opodatkuje się łącznie – oboje małżonkowie zapłacą 2 X 14.839.02 = 29.678,04 zł

Różnica wynosi: 42.207,98-29.678,04 = 12,529,94 zł zaoszczędzone na podatku

Jeżeli małżonek zarabiający kwotę przekraczającą próg skali zarobi więcej niż 171 056 zł lub mniej niż tę kwotę lub też jeżeli drugi małżonek uzyska jakikolwiek zarobek – zysk podatkowy będzie odpowiednio równy lub niższy temu obliczeniu.

Warunki konieczne dla opodatkowania łącznie z małżonkiem

Aby opodatkować się z małżonkiem trzeba:

 • pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej

Oznacza to, że łącznie nie opodatkują się małżonkowie decydujący się na inny ustrój majątkowy małżeński niż tradycyjna wspólność majątkowa (jeżeli podatnik nie podejmie żadnych zachowań w tym zakresie to po ślubie właśnie taki ustrój uzyska). Nie opodatkują się łącznie również małżonkowie za rok podatkowy, w którym weszli w związek małżeński, powrócili do ustroju majątkowego współwłasności ustawowej posiadając wcześniej inny ustrój majątkowy lub też gdy w danym roku z tego ustroju zrezygnowali. Muszą wspólność ustawową majątkową posiadać cały rok. Rozliczą się natomiast łącznie małżonkowie, którzy posiadają umowny ustrój współwłasność majątkowej – zatem umownie rozszerzyli lub ograniczyli zakres współwłasności majątkowej małżeńskiej (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 4.02.2011 r., ILPB1/415-1265/10-2/AA).

 • złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok opodatkowuje się łącznie.

Oświadczenie takie składa się wskazując właśnie taką formę opodatkowania w deklaracji PIT (zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji). Nie ma konieczności dodatkowo pisać oświadczenia.
Co ważne, oświadczenie nie musi obecnie być złożone na formularzu, ale musi ono nastąpić najpóźniej w ostatecznym terminie złożenia zeznania rocznego. Późniejsze złożenie oświadczenia pozbawi prawa do rozliczenia łącznie. Nie może ono być również złożone w deklaracji korygującej złożonej po terminie rozliczenia rocznego. Natomiast dopuszczalne byłoby złożenie oświadczenia w deklaracji korygującej, jeżeli podatnicy zapomnieli o nim, a rozliczeń nie prowadzili na ostatnią chwilę. Jeżeli wówczas złożą korektę do 30 kwietnia – i w niej wskażą na łączne opodatkowanie – oświadczenie będzie poprawne. Wystarczające jest natomiast, by jedynie jedno z małżonków złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową.

Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Innymi słowy, jeśli podpis pod deklaracją złoży jeden z małżonków, to jest ona tak samo ważna, jak deklaracja podpisana przez obydwoje. Oświadczenie jednego z małżonków jest szczególnie przydatne przy rozliczeniach za pomocą Internetu, gdzie kiedyś standardowo wymagano najpierw złożenia UPL-1 w formie standardowej (czyli upoważnienia drugiego małżonka, złożonego na piśmie przesłanego lub przekazanego organowi), a dopiero później możliwe było podpisywanie deklaracji przez podatników. Obecnie UPL-1 nie jest już konieczny, a deklaracja może być wysłana przez Internet przez jednego z małżonków, który złoży na deklaracji wniosek o wspólne opodatkowanie.

 

Uwaga!

Na podpisywanie deklaracji przez jednego małżonka warto jednak uważać, gdyż podpisujący formularz ponosi wówczas odpowiedzialność karną za podane w deklaracji dane, w tym również dane dotyczące przychodów małżonka. Gdyby informacje były nieprawidłowe (np. drugi małżonek podał je niezgodnie z prawdą), to podpisujący może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną – skarbową za błędy w deklaracji. Problemy pojawią się także, jeżeli drugi małżonek będzie kwestionował prawo do podpisu. Gdy stwierdzi, że nie dał upoważnienia do tej formy rozliczeń, małżonek, który podpisał deklarację, będzie miał problem z wykazaniem takiego upoważnienia (ciężar dowodu będzie spoczywał na nim). Co więcej jeżeli małżonek stwierdzi, że nie udzielił zgody na podpisanie – to w grę wchodzi także odpowiedzialność karna.

Jeśli współmałżonek zakwestionuje rozliczenie i nie uda się udowodnić przekazania wcześniej upoważnienia, wniosek o łączne opodatkowanie będzie nieskuteczny i małżonkowie muszą rozliczyć się osobno (w konsekwencji wystąpić mogą u jednego z nich odsetki za zwłokę).

 • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim (rozwód, separacja)

Nie skorzystają więc ani rozpoczynający drogę małżeńską, ani ci, którzy zdecydują się na rozwód – separacja nie stanowi zakończenia związku małżeńskiego. Małżonkowie w separacji faktycznej mają prawo do wspólnego opodatkowania. Separacja prawna, orzeczona przez sąd uniemożliwia wspólne rozliczenie – choć związek małżeński istnieje separacja powoduje rozdzielność majątkową, wyłączającą prawo do wspólnego opodatkowania.

Łączne rozliczenie może złożyć jednak podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W powyższych przypadkach podatnik taki w tym roku podatkowym nie rozliczy się jednak dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Co ważne, jeżeli podatnik osiąga różne źródła przychodów i część z nich opodatkowuje jak powyżej, a część na zasadach ogólnych, to i tak nie rozliczy się z małżonkiem, nawet z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych. Inaczej mówiąc, wybór powyższych form dyskwalifikuje podatnika od jakiejkolwiek możliwości opodatkowania łącznego.

Jeżeli podatnik rozlicza najem prywatny (ruchomości, nieruchomości, prawa) opłacając podatek ryczałtem, to do tego przychodu nie zastosuje on również wspólnego opodatkowania. Jest to jednak jedyny przypadek, w którym podatnicy mają możliwość opodatkować się ryczałtem – a jednocześnie rozliczać inne przychody w ramach rozliczenia wspólnego.


Dochody zagraniczne małżonków

Łączne opodatkowanie mogą zastosować również małżonkowie:

 • którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Dla takiego ujęcia przychodów konieczne jest dodatkowo istnienie możliwości łącznego opodatkowania wskazane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz możliwość udokumentowania miejsca: zamieszkania – certyfikatem rezydencji, a także miejsca osiągania reszty dochodów odpowiednim oświadczeniem wydanym przez władzę państwa trzeciego.


Małżonkowie a współwłasność i dochody z najmu

Przychody małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzecz dolicza się po połowie do przychodów każdego z nich. Podobnie czyni się z kosztami uzyskania przychodów oraz z ulgami dotyczącymi tych dochodów. By całość przychodów doliczana była do przychodów jednego tylko małżonka, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy – pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy rozliczenia przychodów.

Uwaga

Od 2015 r. nie wystąpi już konieczność ponawiania corocznie oświadczenia o rozliczeniu dochodu z najmu wyłącznie u jednego z małżonków. Raz złożone oświadczenie będzie pełniło swoją funkcję aż do momentu, w którym podatnik nie złoży oświadczenia o przeciwnym skutku, tj. że decyduje się rozliczać najem wspólnie. 

W przypadku małżonków, między którymi nie istnieje ustrój wspólności majątkowej – o rozliczeniu przychodów decydować będzie umowa najmu lub udział we współwłasności. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.


Ulga w trakcie roku podatkowego

Małżonkowie uzyskujący mogą dodatkowo korzystać z obniżonej wartości zaliczek w trakcie roku podatkowego. Jeżeli pracownik przekaże pracodawcy oświadczenie, że w danym roku chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki w tej kwocie pobiera płatnik począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Oświadczenie dotyczyć będzie również przyszłych lat – natomiast w przypadku, gdy nastąpi zmiana i podatnik nie będzie rozliczał się wspólnie, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane standardowo.

 

Uwaga!

Zmniejszenie tego typu nie obowiązuje jednak w umowach cywilnoprawnych, typu zlecenie i dzieło.

Dochód zerowy lub strata małżonka

Rozliczenie łączne jest dopuszczalne również w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym przychodów - wówczas kwota dochodu wynosi 0 zł – lub jeżeli koszty jego przychodów były wyższe od kwoty zarobku.

Stratę należy traktować jak brak dochodów małżonka. Nie można jej odliczać od dochodu drugiego z małżonków, pozostaje ona przyporządkowana wyłącznie małżonkowi, który ją poniósł. Stratę odlicza się tylko u tego podatnika, który ją poniósł i nie można jej kompensować z dochodem małżonka, nawet jeśli pochodzi on z tego samego źródła przychodów. Do wspólnego rozliczenia uprawniony jest również podatnik, który w danym roku wykorzystuje stratę z lat poprzednich, a w danym roku, za który się rozlicza, osiągnął dochód lub nie zarobkował; dochód po odliczeniu nie więcej niż 50% straty rocznie może być rozliczany wspólnie z małżonkiem.

Uwaga!

Z obecnego brzmienia przepisów wynikać mogłoby, że strata nie uprawnia do wspólnego rozliczenia i nie wolno traktować jej jako dochód 0 zł. W doktrynie przyjęło się jednak, że w związku z uchyleniem przepisu wskazującego wyraźnie, że nie ma możliwości rozliczania się łącznie w przypadku uzyskania straty, doszło do aprobaty takiego rodzaju rozliczeń. Obecnie, choć nie wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 6 ustawy o PIT, małżonek ponoszący stratę może się rozliczać wspólnie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: anita (25-04-2015 13:38:35)
Temat: rozliczenie wspolne pt
Witam. Jestem na urlopie wychowawczym bezpłatnym, moj maz jest zatrudniony na pelen etet za najnizsza krajowa, mamy 2,5 letnie dziecko. Chcialam zapytac czy korzystniej jest sie...pokaż całą treść
Witam. Jestem na urlopie wychowawczym bezpłatnym, moj maz jest zatrudniony na pelen etet za najnizsza krajowa, mamy 2,5 letnie dziecko. Chcialam zapytac czy korzystniej jest sie rozliczyc z mezem czy lepiej osobno i czy mozemy skorzystc z ulgi na dziecko i potocznie zwanej na niepracujaca zone? A trzecie pytanie czy otzrymam roznice (zaliczka pobrana meza to 984zl) z US po dolaczeniu do pit37 pitu/UZ? Pozdrawiam, Anitazwiń
Autor: Tomek (08-04-2015 23:33:32)
Temat: TV
Czy jak jestem na rencie mogę odliczyc dzieci dodam zona nie pracuje?A czy z pit/UZ mogę jakos skorzystac bo mam przeciez tylko odprowadzone skl. zdrowotne. Czy...pokaż całą treść
Czy jak jestem na rencie mogę odliczyc dzieci dodam zona nie pracuje?A czy z pit/UZ mogę jakos skorzystac bo mam przeciez tylko odprowadzone skl. zdrowotne. Czy wspólnie z żoną mam się rozliczyć?zwiń
Autor: marta (07-04-2015 22:29:16)
Temat: Pit UZ
Jeśli mąz tylko osiągnał dochód 30000 wypełniajac pit 0 i UZ czy dostane cały zwrot na dwójkę dzieci? Jak ten pit zmienia nasz zwrot bo nie widzę...pokaż całą treść
Jeśli mąz tylko osiągnał dochód 30000 wypełniajac pit 0 i UZ czy dostane cały zwrot na dwójkę dzieci? Jak ten pit zmienia nasz zwrot bo nie widzę róznicy. Kwota która wyszła we zwrocie to zaliczka pobrana przez płatnika. Czy może mi to ktos wyjaśnic!? Będe wdzieczna Dziekujęzwiń
Autor: jelonek (07-04-2015 22:23:02)
Temat: ulga prorodzinna
Witam jestem na rencie(więc składki tylko zdrowotne) mamy 4 dzieci czy należy mi się rozliczenie na Picie UZ?
Autor: Aida (02-04-2015 18:02:07)
Temat: osoba samotnie wychowująca
W jaki sposób mam sie rozliczyć z fiskusem. Do tej pory rozliczałam się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ponieważ byłam rozwiedziona, mam córkę z pierwszego małżeństwa (...pokaż całą treść
W jaki sposób mam sie rozliczyć z fiskusem. Do tej pory rozliczałam się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ponieważ byłam rozwiedziona, mam córkę z pierwszego małżeństwa ( były mąż nie łoży na dziecko). Sytuacja uległa zmianie w 2014r. - w lipcu wyszłam drugi raz za mąż i w listopadzie urodziło się moje drugie dziecko. Obecnie mieszkam z drugim mężem i wspólnie wychowujemy nasze dziecko oraz moją córkę z pierwszego małżeństwa. Razem zamieszkujemy od czerwca 2014.zwiń
Autor: Ola (02-04-2015 15:21:42)
Temat: jak rozliczyć pit
Jesteśmy z mężem jeszcze małżeństwem. Nie mieszkamy razem. A rozprawa rozwodowa dopiero w czerwcu. Nie łoży na dzieci utrzymuje je sama. I teraz jest problem bo nie...pokaż całą treść
Jesteśmy z mężem jeszcze małżeństwem. Nie mieszkamy razem. A rozprawa rozwodowa dopiero w czerwcu. Nie łoży na dzieci utrzymuje je sama. I teraz jest problem bo nie wiem jak rozliczyć pit za rok 2014. On twierdzi że przy rozliczaniu pitu on wpisuje jedno dziecko ja drugie. Nie jest to wporzadku. Czy da się tego uniknąć tak bym ja mogła rozliczyć ulgę na dwójkę dzieci. Raczej jemu to sie nie należy, skoro są ze mną i ja je utrzymuje.zwiń
Autor: Ola (02-04-2015 15:18:58)
Temat: jak rozliczyć pit
Jesteśmy z mężem jeszcze małżeństwem. Nie mieszkamy razem. A rozprawa rozwodowa dopiero w czerwcu. Nie łoży na dzieci utrzymuje je sama. I teraz jest problem bo nie...pokaż całą treść
Jesteśmy z mężem jeszcze małżeństwem. Nie mieszkamy razem. A rozprawa rozwodowa dopiero w czerwcu. Nie łoży na dzieci utrzymuje je sama. I teraz jest problem bo nie wiem jak rozliczyć pit za rok 2014. On twierdzi że przy rozliczaniu pitu on wpisuje jedno dziecko ja drugie. Nie jest to wporzadku. Czy da się tego uniknąć tak bym ja mogła rozliczyć ulgę na dwójkę dzieci. Raczej jemu to sie nie należy, skoro są ze mną i ja je utrzymuje.zwiń
Autor: mactom (31-03-2015 02:22:17)
Temat: do marta
swoje dane wpisujesz na PIT-37 i PIT/o.korzystniejsze jest wspolne rozliczenie...pokaż całą treść
swoje dane wpisujesz na PIT-37 i PIT/o.korzystniejsze jest wspolne rozliczenie zwiń
Autor: agusia (30-03-2015 21:57:43)
Temat: ulga na dziecko
czy jeżeli opłacam składkę KRUS a mąż ma umowę o pracę to mogę w Picie skorzystać z ulgi na dziecko rozliczając się razem czy może rozliczać się...pokaż całą treść
czy jeżeli opłacam składkę KRUS a mąż ma umowę o pracę to mogę w Picie skorzystać z ulgi na dziecko rozliczając się razem czy może rozliczać się osobno i skorzystać z ulgi przy Picie męża?zwiń
Autor: marcela (30-03-2015 19:41:06)
Temat: rozliczenie z małżonikiem
Mąż prowadzi firmę i dodatkowo jest zatrudniony na umowę o pracę. Ja jestem bezrobotna. Czy może on rozliczyć swój PIT 11 razem ze mną na PIT 37...pokaż całą treść
Mąż prowadzi firmę i dodatkowo jest zatrudniony na umowę o pracę. Ja jestem bezrobotna. Czy może on rozliczyć swój PIT 11 razem ze mną na PIT 37 a oddzielnie rozliczyć działalnosć na PIT 36, czy musimy wszystko na PIT 36?zwiń
Autor: marta (29-03-2015 23:11:45)
Temat: rozl. wspolne
Jeszcze mam pytanko o tym oświadczeniu składanym u platnika o wspólnym rozliczaniu -czy to będzie korzystniejsze, gdy pracuje tylko maz, miescimy się w 1szej skali?wtedy wzrośnie dochód...pokaż całą treść
Jeszcze mam pytanko o tym oświadczeniu składanym u platnika o wspólnym rozliczaniu -czy to będzie korzystniejsze, gdy pracuje tylko maz, miescimy się w 1szej skali?wtedy wzrośnie dochód i automatycznie podatek a KUP zmaleja?zwiń
Autor: marta (29-03-2015 22:54:20)
Temat: rozl. wspolne
Czy jeśli dochód uzyskał tylko maz a mamy dwoje dzieci to na picie37 mam wpisać swoje dane czy wystarczy w picie 0?Dziękuje
Autor: do Asia (29-03-2015 12:47:16)
Temat: Dochód po odliczeniach
Przysługuje.
Autor: do Kasia (29-03-2015 12:46:12)
Temat: Rozliczenie z małżonkiem
Musisz rozliczyć się sama, ponieważ nie byłaś mężatką cały rok.
Autor: Asia (26-03-2015 11:02:59)
Temat: Dochód po odliczeniach
Poprzednio chyba źle sformułowałam pytanie. Czy jeżeli wsplłny dochód po odliczeniach wynosi 106.802,93 przysługuje ulga na dziecko? Dziękuję
Autor: Kasia (25-03-2015 14:28:17)
Temat: Rozliczenie z małżonkiem
Czyli, np jeżeli wyszłam za mąż w połowie ubiegłego roku to za 2014 możemy rozliczać się oddzielnie ?
Autor: do Asia (24-03-2015 17:29:12)
Temat: Dochód
Tak
Autor: Asia (24-03-2015 13:18:35)
Temat: Dochód
Jeżeli wspólny dochód do opodatkowania wyniósł 106.802,93, czy należy się ulga na dziecko?
Autor: Edyta (20-03-2015 11:33:46)
Temat: rozliczenie wspólne małżonków a inny adres zameldowania
Tak możecie się rozliczyć wspólnie. To ty decydujesz w jakim Urzędzie Skarbowym się rozliczysz. W PIT-11 podawany jest adres zamieszkania a nie zameldowania, a poza tym obowiązek...pokaż całą treść
Tak możecie się rozliczyć wspólnie. To ty decydujesz w jakim Urzędzie Skarbowym się rozliczysz. W PIT-11 podawany jest adres zamieszkania a nie zameldowania, a poza tym obowiązek meldunkowy już nie obowiązuje od 1 marca 2015 roku. Więc jeśli twój adres zameldowania jest w Warszawie a ty mieszkasz w Krakowie to spokojnie bez żadnych konsekwencji możesz rozliczyć się w Krakowie podając dotychczasowy adres zamieszkania. Urzędy przekazują sobie nawzajem informacje dotyczące danego podatnika. Pozdrawiam :) zwiń
Autor: do Urszula (16-03-2015 18:44:16)
Temat: rozliczenie wspólne małżonków a inny adres zameldowania
Tak, na PIT wpisujesz adres zamieszkania.
Autor: do Słąwka (16-03-2015 18:43:12)
Temat: rozliczenie wspólne
Tak
Autor: Urszula (15-03-2015 20:03:26)
Temat: rozliczenie wspólne małżonków a inny adres zameldowania
Witam, czy jeśli mamy z mężem różne adresy zameldowania, to możemy się razem rozliczać?
Autor: Urszula (15-03-2015 19:31:21)
Temat: rozliczenie wspólne małżonków a inny adres zameldowania
Witam, czy jeśli mamy z mężem różne adresy zameldowania, to możemy się razem rozliczać?
Autor: Słąwka (15-03-2015 17:15:28)
Temat: rozliczenie wspólne
Witam, czy jeżeli mój mąż jest rolnikiem a ja pracuję to możemy się rozliczyć wspólnie?
Autor: do Mariola (13-03-2015 15:18:33)
Temat: rozliczenie wspólne
Możesz rozliczyć się z mężem. To , że masz ziemię nie ma nic do tego.
Autor: Mariola (12-03-2015 22:02:46)
Temat: rozliczenie wspólne
mąż pracuje ja nie ale posiadam ziemie 2h z której nie mam żadnych dochodów ziemi nie uprawiam ponieważ...pokaż całą treść
mąż pracuje ja nie ale posiadam ziemie 2h z której nie mam żadnych dochodów ziemi nie uprawiam ponieważ jest w drugim końcu polski , jak mam się rozliczyć zwiń
Autor: Kryśka (05-03-2015 17:26:35)
Temat: rozliczenie PIta
Zazwyczaj korzystniej jest rozliczyć się z mężem, dodatkowo można skorzystać z programu do wypełnienia PIt np tutaj: www.programypit.com i wtedy nie dość ze jest to opłacalne to...pokaż całą treść
Zazwyczaj korzystniej jest rozliczyć się z mężem, dodatkowo można skorzystać z programu do wypełnienia PIt np tutaj: www.programypit.com i wtedy nie dość ze jest to opłacalne to jeszcze łatwe :) zwiń
Autor: pit forma (04-03-2015 01:21:39)
Temat: Autor: Dorota (03-03-2015 20:23:40) Temat: zapytanie o rozliczenie
A kto może Pani zabronić rozliczyć się indywidualnie , samodzielnie a jeśli dochód nie przekracza wspólne to jak najbardziej, połowę ulgi prorodzinnej Pani odlicza bez zgody...pokaż całą treść
A kto może Pani zabronić rozliczyć się indywidualnie , samodzielnie a jeśli dochód nie przekracza wspólne to jak najbardziej, połowę ulgi prorodzinnej Pani odlicza bez zgody męża lub w inną kwotę a zgodą zwiń
Autor: Dorota (03-03-2015 20:23:40)
Temat: zapytanie o rozliczenie
Czy mogę się rozliczyć osobno i zastosować ulgę na dziecko i ulgę odsetkwą ? Jestem z mężem w w separacji (nie sądowej) i odmawia mi dania...pokaż całą treść
Czy mogę się rozliczyć osobno i zastosować ulgę na dziecko i ulgę odsetkwą ? Jestem z mężem w w separacji (nie sądowej) i odmawia mi dania pitu za 2014r,do wspólnego rozliczenie, chodzi mi tylko o zsumowanie naszego przychodu,wiem też mieścimy się w limicie.Jeśli mogę to na pit 37?zwiń
Autor: Dorota (03-03-2015 20:21:38)
Temat: zapytanie o rozliczenie
Czy mogę się rozliczyć osobno i zastosować ulgę na dziecko i ulgę odsetkwą ? Jestem z mężem w w separacji (nie sądowej) i odmawia mi dania...pokaż całą treść
Czy mogę się rozliczyć osobno i zastosować ulgę na dziecko i ulgę odsetkwą ? Jestem z mężem w w separacji (nie sądowej) i odmawia mi dania pitu za 2014r,do wspólnego rozliczenie, chodzi mi tylko o zsumowanie naszego przychodu,wiem też mieścimy się w limicie.Jeśli mogę to na pit 37?zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 20:12:24)
Temat: Autor: Dorota (03-03-2015 20:00:54) Temat: odliczenie ulgi na dziecko
Witam Pani indywidualnie wypełnia pit , limit dochodu dla małżonków jest wspólny i nie zależny od sposobu rozliczenia, czyli oddzielne zeznanie a dochód i tak wspólny bierze...pokaż całą treść
Witam Pani indywidualnie wypełnia pit , limit dochodu dla małżonków jest wspólny i nie zależny od sposobu rozliczenia, czyli oddzielne zeznanie a dochód i tak wspólny bierze się, pozdr . zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 20:07:40)
Temat: Autor: Marta (03-03-2015 19:13:55) Temat: Wspólnie czy osobno
Limit kwoty dla małżeństw jest obowiązujący niezależnie od sposobu rozliczenia , wspólny czy oddzielnie, pozdr ....pokaż całą treść
Limit kwoty dla małżeństw jest obowiązujący niezależnie od sposobu rozliczenia , wspólny czy oddzielnie, pozdr . zwiń
Autor: Dorota (03-03-2015 20:00:54)
Temat: odliczenie ulgi na dziecko
Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Moje dochody 60000, a dochody mojego męża to 40000. Czy rozliczając się sama z podatku mam prawo do ulgi na moje...pokaż całą treść
Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Moje dochody 60000, a dochody mojego męża to 40000. Czy rozliczając się sama z podatku mam prawo do ulgi na moje dziecko z innego małżeństwa czy raczej muszę się rozliczyć razem z mężem.? Chodzi konkretnie o to czy sama mogę odliczyć ulgę na dziecko pomimo że moje dochody przekraczają limit (56000) a jeśli zsumuje dochód mój i męża to nie przekraczamy limitu( 112000). Mam problem bo z mężem ze sobą wo gule nie rozmawiamy i raczej nie wchodzi w grę wspólne rozliczenie.zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 19:56:03)
Temat: Autor: ala (02-03-2015 21:47:51) Temat: wspólne rozliczenia - 2 różne urzędy
A jak i kiedy trzeba było składać wcześniej według Pani ? Urzędem właściwym dla małżonków rozliczających się wspólnie jest urząd skarbowy właściwy dla jednego z małżonków, wskazanego we...pokaż całą treść
A jak i kiedy trzeba było składać wcześniej według Pani ? Urzędem właściwym dla małżonków rozliczających się wspólnie jest urząd skarbowy właściwy dla jednego z małżonków, wskazanego we wspólnej deklaracji podatkowej.zwiń
Autor: Dorota (03-03-2015 19:37:22)
Temat: odliczenie ulgi na dziecko
Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Moje dochody 60000, a dochody mojego męża to 40000. Czy rozliczając się sama z podatku mam prawo do ulgi na moje...pokaż całą treść
Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Moje dochody 60000, a dochody mojego męża to 40000. Czy rozliczając się sama z podatku mam prawo do ulgi na moje dziecko z innego małżeństwa czy raczej muszę się rozliczyć razem z mężem.? Chodzi konkretnie o to czy sama mogę odliczyć ulgę na dziecko pomimo że moje dochody przekraczają limit (56000) a jeśli zsumuje dochód mój i męża to nie przekraczamy limitu( 112000). Mam problem bo z mężem ze sobą wo gule nie rozmawiamy i raczej nie wchodzi w grę wspólne rozliczenie.zwiń
Autor: Marta (03-03-2015 19:13:55)
Temat: Wspólnie czy osobno
Witam, do tej pory rozliczałam się wspólnie z mężem, ale w tym roku nasz dochód przekracza 112000 i nie przysługuje nam ulga na dziecko ( mamy 1)....pokaż całą treść
Witam, do tej pory rozliczałam się wspólnie z mężem, ale w tym roku nasz dochód przekracza 112000 i nie przysługuje nam ulga na dziecko ( mamy 1). Czy w takim razie możemy rozliczyć się oddzielnie i wtedy jedno z nas odliczy sobie tę ulgę? Czy możemy co roku dowolnie zmieniać formę rozliczenia?zwiń
Autor: do halina (03-03-2015 13:44:31)
Temat: czy jest mozliwość wspólnego rozliczenia?
Nie
Autor: halina (02-03-2015 22:27:13)
Temat: czy jest mozliwość wspólnego rozliczenia?
Witam, moja sytuacja wygląda tak. Pracuję na etacie, mam otwartą działalność gospodarczą, przewóz pojazdów rozliczenie ryczałtowe, cały 2014r była ona zawieszona. Mąż miał działalność ale był na vacie,...pokaż całą treść
Witam, moja sytuacja wygląda tak. Pracuję na etacie, mam otwartą działalność gospodarczą, przewóz pojazdów rozliczenie ryczałtowe, cały 2014r była ona zawieszona. Mąż miał działalność ale był na vacie, od poczatku roku do lipca była zawieszona, natomiast później zamknięta. Czy mogę się rozliczać razem z mężem?zwiń
Autor: ala (02-03-2015 21:47:51)
Temat: wspólne rozliczenia - 2 różne urzędy
A co w przypadku, gdy małżonkowie według miejsc zamieszkania podlegają dwóm US. Czy nadal trzeba pisać pismo do drugiego US, że złożyło się PIT do US...pokaż całą treść
A co w przypadku, gdy małżonkowie według miejsc zamieszkania podlegają dwóm US. Czy nadal trzeba pisać pismo do drugiego US, że złożyło się PIT do US małżonka?zwiń
Autor: pit forma (02-03-2015 20:11:23)
Temat: Autor: Dorota (02-03-2015 19:22:52) Temat: odliczenie ulgi na dziecko
Dochód wspólny bierze się pod uwagę tu, bo małżeństwo trwało cały rok podatkowy, co przypuszczam u Pani ma miejsce, bo sprawa jest dopiero w toku, nie musi...pokaż całą treść
Dochód wspólny bierze się pod uwagę tu, bo małżeństwo trwało cały rok podatkowy, co przypuszczam u Pani ma miejsce, bo sprawa jest dopiero w toku, nie musi to być małżeństwo z ojcem dziecka na które jest prawo do ulgi, w innym przypadku - rozwód, jeśli dziecko jest pod Pani pieczą i Pani z nim zamieszkuje, może Pani być uznaną za osobę samotnie wychowującą, gdzie limit dochodów przysługuje Pani ten sam , czyli 112 000zł. zwiń
Autor: pit forma (02-03-2015 19:59:51)
Temat: Autor: Dorota (02-03-2015 19:22:52) Temat: odliczenie ulgi na dziecko
Czyli np. taki, że to Pani odlicza np. większą część lub pełna za przyzwoleniem drugiej strony ,...pokaż całą treść
Czyli np. taki, że to Pani odlicza np. większą część lub pełna za przyzwoleniem drugiej strony , zwiń
Autor: pit forma (02-03-2015 19:57:13)
Temat: Autor: Dorota (02-03-2015 19:22:52) Temat: odliczenie ulgi na dziecko
samodzielnie zawsze Pani ma prawo i dziecko rozliczyć w nim po połowie , niezależnie od związku, jeśli ojcu dziecka nie zostały odebrane prawa rodzicielskie , to ma...pokaż całą treść
samodzielnie zawsze Pani ma prawo i dziecko rozliczyć w nim po połowie , niezależnie od związku, jeśli ojcu dziecka nie zostały odebrane prawa rodzicielskie , to ma on prawo do połowy odliczenia , chyba ze wspólnie ustalą państwo inny podział ulgi zwiń
Autor: Dorota (02-03-2015 19:22:52)
Temat: odliczenie ulgi na dziecko
Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Moje dochody 60000, a dochody mojego męża to 40000. Czy rozliczając się sama z podatku mam prawo do ulgi na...pokaż całą treść
Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Moje dochody 60000, a dochody mojego męża to 40000. Czy rozliczając się sama z podatku mam prawo do ulgi na moje dziecko z innego małżeństwa czy raczej muszę się rozliczyć razem z mężem.?zwiń
Autor: do halina (02-03-2015 17:13:08)
Temat: czy jest mozliwość wspólnego rozliczenia?
Nie możesz rozliczyć się z mężem wspólnie.
Autor: halina (02-03-2015 15:28:35)
Temat: czy jest mozliwość wspólnego rozliczenia?
Witam, moja sytuacja wygląda tak. Pracuję na etacie, mam otwartą działalność gospodarczą, przewóz pojazdów rozliczenie ryczałtowe, cały 2014r była ona zawieszona. Mąż miał działalność ale był na vacie,...pokaż całą treść
Witam, moja sytuacja wygląda tak. Pracuję na etacie, mam otwartą działalność gospodarczą, przewóz pojazdów rozliczenie ryczałtowe, cały 2014r była ona zawieszona. Mąż miał działalność ale był na vacie, od poczatku roku do lipca była zawieszona, natomiast później zamknięta. Czy mogę się rozliczać razem z mężem?zwiń
Autor: pit forma (02-03-2015 14:49:50)
Temat: Autor: anna (02-03-2015 14:11:26)
Jak Pani jest na ręta lub renta a mąż na ryczałt, to Pani może ulgę odliczyć , jeśli dochód wspólny państwa nie przekraczał 112000 za 2014 i...pokaż całą treść
Jak Pani jest na ręta lub renta a mąż na ryczałt, to Pani może ulgę odliczyć , jeśli dochód wspólny państwa nie przekraczał 112000 za 2014 i mąż sam się tylko rozlicza i nie odlicza, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (02-03-2015 14:37:07)
Temat: Autor: Ewa (28-02-2015 22:59:30) Temat: zwrot 1zł
Tu w przypadku emerytów to nie Urząd a Zus się rozlicza , jako płatnik ze świadczeniobiorcą, podatnik otrzymuje pit 40A i jeśli wystąpi nadpłata , to nastąpi...pokaż całą treść
Tu w przypadku emerytów to nie Urząd a Zus się rozlicza , jako płatnik ze świadczeniobiorcą, podatnik otrzymuje pit 40A i jeśli wystąpi nadpłata , to nastąpi jej zwrot ze świadczeniem w marcu, odp. zwaloryzowanym także zapewne, także nigdzie nie trzeba się wybierać do Urzędu , pozdr. zwiń
Autor: anna (02-03-2015 14:11:26)
Temat: czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej jak ja jestem na ręta ,mąż działalność jedno dziecko
czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej jak ja jestem na renta a mąż prowadzi działalność gospodarczą ryczałt, na jedno dziecko
Autor: do Ewa (02-03-2015 08:49:31)
Temat: zwrot 1zł
1zł US nie wyśle na konto. Tak małych kwot, tzn. nadpłat ,których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym US nie zwraca na konto. Chcąc odzyskać...pokaż całą treść
1zł US nie wyśle na konto. Tak małych kwot, tzn. nadpłat ,których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym US nie zwraca na konto. Chcąc odzyskać takie małe kwoty 1,zł, 5 zł, należałoby złożyć pismo u naczelnika US o zwrot i odebrać nadpłatę w kasie US.zwiń
Autor: do maciej (02-03-2015 08:43:06)
Temat: pit
Nie możesz rozliczyć się z żoną za 2014r. Małżeństwo musi trwać cały rok podatkowy.
Autor: do adam (02-03-2015 08:40:25)
Temat: rozliczenie z żoną
Tak, możesz. Meldunek nie ma znaczenia, a na Picie wpisujesz adres zamieszkania....pokaż całą treść
Tak, możesz. Meldunek nie ma znaczenia, a na Picie wpisujesz adres zamieszkania. zwiń
Autor: adam (01-03-2015 20:34:14)
Temat: czy moge sie rozliczyc wspolnie z zonaa
czy moge sie rozliczyc wspolnie z zona jak ja należymy do osobnych urzedów skarbowych a mianowicie ja stale zameldowanie mam gdzie indziej a zona gdzieindziej ja u...pokaż całą treść
czy moge sie rozliczyc wspolnie z zona jak ja należymy do osobnych urzedów skarbowych a mianowicie ja stale zameldowanie mam gdzie indziej a zona gdzieindziej ja u zony mam zameldowanie czasowezwiń
Autor: maciej (28-02-2015 23:23:55)
Temat: pit
w kwietniu 2014 roku zawarłem zwiazek małzeński, czy za rok 2014 moge rozliczac sie razem z żoną czy osobno ?
Autor: Ewa (28-02-2015 22:59:30)
Temat: zwrot 1zł
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze inne pytanie. Jeśli z zeznania wychodzi 1 zł nadpłaty, to US prześle je na konto?...pokaż całą treść
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze inne pytanie. Jeśli z zeznania wychodzi 1 zł nadpłaty, to US prześle je na konto? zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 16:23:05)
Temat: Autor: Ewa (27-02-2015 19:46:15) Temat: śmierć współmałżonka
Można wspólnie jak do tej pory przysługiwało , Zus przyśle, jak nie to wystąpić należy, trudno wymagać podpisu zmarłego małżonka , podpisuje teść występujący w rozliczeniu jako...pokaż całą treść
Można wspólnie jak do tej pory przysługiwało , Zus przyśle, jak nie to wystąpić należy, trudno wymagać podpisu zmarłego małżonka , podpisuje teść występujący w rozliczeniu jako podatnik , czyli na pierwszym miejscu , pozdr. zwiń
Autor: Ewa (27-02-2015 19:46:15)
Temat: śmierć współmałżonka
W sierpniu 2014 zmarła teściowa, miała emeryturę z ZUS, teść nie miał dochodów, rozliczali się razem. Teraz teść ma emeryturę po żonie. Jak...pokaż całą treść
W sierpniu 2014 zmarła teściowa, miała emeryturę z ZUS, teść nie miał dochodów, rozliczali się razem. Teraz teść ma emeryturę po żonie. Jak rozliczyć pit? Jeśli można ze zmarłą żoną to przecież ZUS nie przyśle informacji o dochodach, przynajmniej do tej pory nie przysłał. A co z podpisem?zwiń
Autor: pit forma (27-02-2015 00:29:10)
Temat: Autor: Robert (26-02-2015 17:29:39) Temat: Kwota wolna, a wspólne rozlicznie
To albo łącznie albo oddzielnie się należy rozliczać...pokaż całą treść
To albo łącznie albo oddzielnie się należy rozliczać zwiń
Autor: Robert (26-02-2015 17:32:31)
Temat: Kwota wolna, a wspólne rozlicznie
Witam-w jaki sposób w ramach wspólnego rozliczenia z małżonką należy ująć jej roczny dochód, który wyniósł sporo poniżej kwoty wolnej od podatku (ok. 1.000.zł), aby prawidłowo dokonać...pokaż całą treść
Witam-w jaki sposób w ramach wspólnego rozliczenia z małżonką należy ująć jej roczny dochód, który wyniósł sporo poniżej kwoty wolnej od podatku (ok. 1.000.zł), aby prawidłowo dokonać rozliczenia, lecz aby dochód ten nie został zaklasyfikowany do naszego wspólnego dochodu? zwiń
Autor: Robert (26-02-2015 17:29:39)
Temat: Kwota wolna, a wspólne rozlicznie
Witam-w jaki sposób w ramach wspólnego rozliczenia z małżonką należy ująć jej roczny dochód, który wyniósł sporo poniżej kwoty wolnej od podatku (ok. 1.000.zł), aby prawidłowo dokonać...pokaż całą treść
Witam-w jaki sposób w ramach wspólnego rozliczenia z małżonką należy ująć jej roczny dochód, który wyniósł sporo poniżej kwoty wolnej od podatku (ok. 1.000.zł), aby prawidłowo dokonać rozliczenia, lecz aby dochód ten nie został zaklasyfikowany do naszego wspólnego dochodu? zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:38:50)
Temat: Kasia (25-02-2015 12:12:51) Temat: Wspólne rozliczenie
albo poda Pani więcej danych na e-mail wiater48@o2.pl , pozdr....pokaż całą treść
albo poda Pani więcej danych na e-mail wiater48@o2.pl , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:37:41)
Temat: Autor: Kasia (25-02-2015 12:12:51) Temat: Wspólne rozliczenie
Nie odzyska Pani w sensie , bo mąż odbiera? poda Pani nr konta do wypłaty z zwrotu podatku wypełniając ZAP-3, pozdr....pokaż całą treść
Nie odzyska Pani w sensie , bo mąż odbiera? poda Pani nr konta do wypłaty z zwrotu podatku wypełniając ZAP-3, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:33:54)
Temat: Autor: Tasior (24-02-2015 18:07:39)
A w jakim sensie przekroczył Pan próg podatkowy, poza tym z małżonkiem zero , dochód jest o połowę niższy do opodatkowania pozdr...pokaż całą treść
A w jakim sensie przekroczył Pan próg podatkowy, poza tym z małżonkiem zero , dochód jest o połowę niższy do opodatkowania pozdr zwiń
Autor: Kasia (25-02-2015 12:12:51)
Temat: Wspólne rozliczenie
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem...pokaż całą treść
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem wiem,że tych pieniędzy nie odzyskam. Co mam zrobić aby zwrot podatku trafił na moje konto?zwiń
Autor: Kasia (25-02-2015 09:27:49)
Temat: Wspólne rozliczenie
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem...pokaż całą treść
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem wiem,że tych pieniędzy nie odzyskam. Co mam zrobić aby zwrot podatku trafił na moje konto?zwiń
Autor: Kasia (25-02-2015 09:21:26)
Temat: Wspólne rozliczenie
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem...pokaż całą treść
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem wiem,że tych pieniędzy nie odzyskam. Co mam zrobić aby zwrot podatku trafił na moje konto?zwiń
Autor: Kasia (25-02-2015 09:14:26)
Temat: Wspólne rozliczenie
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem...pokaż całą treść
Witam co roku rozliczam się z mężem. Mój mąż jest alkoholikiem, mamy 2 dzieci. Moje zarobki są zbyt nie wielkie abym odliczyła 2 dzieci. Rozliczając się z mężem wiem,że tych pieniędzy nie odzyskam. Co mam zrobić aby zwrot podatku trafił na moje konto?zwiń
Autor: Tasior (24-02-2015 18:07:39)
Temat: umowa o dzieło - małżonkowie
pracuję na u. o dzieło - w 2014 przekroczyłem próg 85.000 zł rocznie, rozliczam się wspólnie z żoną (dochód 0 zł) czy od kwoty powyżej progu płacę...pokaż całą treść
pracuję na u. o dzieło - w 2014 przekroczyłem próg 85.000 zł rocznie, rozliczam się wspólnie z żoną (dochód 0 zł) czy od kwoty powyżej progu płacę 18% podatku, czy ten limit sumuje się i wtedy mam od całości 50% koszty uzyskania przychodu (co za tym idzie, mniejszy podatek).zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 20:00:52)
Temat: Autor: Kaja (23-02-2015 19:24:37)
Witam Nadal jest możliwe ostatni raz rozliczenie wspólne i nic nie trzeba przedstawiać nadal, pozdr ....pokaż całą treść
Witam Nadal jest możliwe ostatni raz rozliczenie wspólne i nic nie trzeba przedstawiać nadal, pozdr . zwiń
Autor: Kaja (23-02-2015 19:24:37)
Temat: Śmierć współmałżonka
Witam rozliczam dziadków, babcia nie miała dochodów więc rozliczałam ich wspólnie. Babcia zmarła 1.X jak rozliczyć dziadkowi pit w dalszym ciągu wpisuję 0zł dochód babci ale...pokaż całą treść
Witam rozliczam dziadków, babcia nie miała dochodów więc rozliczałam ich wspólnie. Babcia zmarła 1.X jak rozliczyć dziadkowi pit w dalszym ciągu wpisuję 0zł dochód babci ale co z 3 miesiącami kiedy jej już nie ma i co z podpisem czy składając pit muszę mieć akt zgonu?zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 17:59:34)
Temat: Autor: Maja (20-02-2015 08:59:01) Temat: Pit 37 z żoną opłacająca KRUS
Oczywiście jest możliwe , jeśli istnieje jest wspólność majątkowa , tytuł ubezpieczenia dodatkowego nie ma tu znaczenia , korzyści są na pewno, gdy jedno a państwa nie...pokaż całą treść
Oczywiście jest możliwe , jeśli istnieje jest wspólność majątkowa , tytuł ubezpieczenia dodatkowego nie ma tu znaczenia , korzyści są na pewno, gdy jedno a państwa nie osiąga żadnego dochodu, pozdr pit-forma , wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 17:22:51)
Temat: Autor: daro (20-02-2015 12:46:40) Temat: ulga na dziecko
pit 38 dolicza Pan do wspólnego, łącznego dochodu, czyli przekroczy tu państwa dochód bynajmniej na jedno dziecko , pozdr....pokaż całą treść
pit 38 dolicza Pan do wspólnego, łącznego dochodu, czyli przekroczy tu państwa dochód bynajmniej na jedno dziecko , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 17:20:48)
Temat: Autor: calineczka (20-02-2015 10:59:13) Temat: odliczenie ulgi
czyli wspólne rozliczenie, ale ulgi obie małżonek odlicza od swojego dochodu ,pzdr w razie pomocy pisać na wiater48@o2.pl
Autor: pit forma (23-02-2015 17:18:26)
Temat: Autor: calineczka (20-02-2015 10:59:13) Temat: odliczenie ulgi
Jak najbardziej jest tu możliwe rozliczenie się z małżonkiem i odliczenie ulgi internetowej, ulgę internetową tylko dwa razy można odliczyć, jeśli ktoś wcześniej nie odliczał jeszcze,...pokaż całą treść
Jak najbardziej jest tu możliwe rozliczenie się z małżonkiem i odliczenie ulgi internetowej, ulgę internetową tylko dwa razy można odliczyć, jeśli ktoś wcześniej nie odliczał jeszcze, pozdr. zwiń
Autor: daro (20-02-2015 12:46:40)
Temat: ulga na dziecko
witam,czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko,jeśli moje i żony dochody wykazane w pit37 wyniosły 90000zł,ale składam również pit 38,gdzie dochody wynoszą 50000zł?
Autor: calineczka (20-02-2015 10:59:13)
Temat: odliczenie ulgi
Witam mam pytanie jak to jest z rozliczeniem z małżonkiem chodzi mi o to czy mogę się rozliczyć wspólnie z mężem jeżeli nie uzyskałam w roku podatkowym...pokaż całą treść
Witam mam pytanie jak to jest z rozliczeniem z małżonkiem chodzi mi o to czy mogę się rozliczyć wspólnie z mężem jeżeli nie uzyskałam w roku podatkowym żadnego dochodu , a chcielibyśmy odliczyć ulgę na dziecko oraz internet z tym że internet jest pisany na mnie . Czy to w niczym nie przeszkadza i możemy się razem rozliczyć czy też nie ? zwiń
Autor: Maja (20-02-2015 08:59:01)
Temat: Pit 37 z żoną opłacająca KRUS
Witam, czy jest możliwe rozliczenie deklaracj podatkowej PIT-37z moich dochodów z umowy o pracę za 2014r. wspólnie z małżonką która nie pracuje a płaci KRUS? Czy osiągam...pokaż całą treść
Witam, czy jest możliwe rozliczenie deklaracj podatkowej PIT-37z moich dochodów z umowy o pracę za 2014r. wspólnie z małżonką która nie pracuje a płaci KRUS? Czy osiągam z tego jakąś korzyść?zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 21:09:10)
Temat: Autor: Maja (31-01-2015 11:46:42)
Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych...pokaż całą treść
Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 21:04:49)
Temat: Autor: Maja (31-01-2015 11:46:42)
Do Pani jeszcze wrócę na chwilę, Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, mogą wystąpić małżonkowie: podlegający...pokaż całą treść
Do Pani jeszcze wrócę na chwilę, Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, mogą wystąpić małżonkowie: podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy: - art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku), - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, - ustawy o podatku tonażowym, którzy wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków złożyli nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym Z powyższego wynika, iż jeśli maż Pani przebywa ponad 183 dni w roku podatkowym w Polsce to już ma miejsce zamieszkania tu dla celów podatkowych i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponadto także może wynikać ale nie musi już tu drugi warunek , ze ma centrum interesów osobistych w Polsce, czyli rodzina -żona , mieszkanie itd. , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 20:44:00)
Temat: Autor: jerzy (19-02-2015 09:58:55)
Witam. W takim przypadku może Pan rozliczyć się jeszcze raz wspólnie z małżonką , tak jak było to do tej pory możliwe .......pokaż całą treść
Witam. W takim przypadku może Pan rozliczyć się jeszcze raz wspólnie z małżonką , tak jak było to do tej pory możliwe .... zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 20:40:06)
Temat: Autor: kwl (19-02-2015 08:43:27)
Nie jest możliwe najpierw odliczenie dziecka , internet jest odliczany od dochodu nie od podatku , można się rozliczyć oddzielnie oczywiście, ale korzystniej jest zazwyczaj wspólnie,...pokaż całą treść
Nie jest możliwe najpierw odliczenie dziecka , internet jest odliczany od dochodu nie od podatku , można się rozliczyć oddzielnie oczywiście, ale korzystniej jest zazwyczaj wspólnie, nie państwo zwraca tyle ile można odliczyć od składek Zus i zdrowotnych po kwocie odliczonego podatku już , więcej na wiater48@o2.pl pozdr. zwiń
Autor: jerzy (19-02-2015 10:05:04)
Temat: rozliczenie wspulne z małżonką
Wtrakcie roku podatkowego żona zmarła 16/08/2014 jak to rozliczyć...pokaż całą treść
Wtrakcie roku podatkowego żona zmarła 16/08/2014 jak to rozliczyć zwiń
Autor: jerzy (19-02-2015 09:58:55)
Temat: rozliczenie wspulne z małżonką
Wtrakcie roku podatkowego żona zmarła 16/08/2014 jak to rozliczyć...pokaż całą treść
Wtrakcie roku podatkowego żona zmarła 16/08/2014 jak to rozliczyć zwiń
Autor: kwl (19-02-2015 08:43:27)
Temat: ulga na dzieci + internet
rozliczam się wspólnie z żoną i po odliczeniu 2 dzieci, nie mamy już z czego odliczyć całego internetu.(problem w tym, że formularz elektroniczny najpierw odlicza dziecko, a...pokaż całą treść
rozliczam się wspólnie z żoną i po odliczeniu 2 dzieci, nie mamy już z czego odliczyć całego internetu.(problem w tym, że formularz elektroniczny najpierw odlicza dziecko, a dopiero potem internet). czy jest możliwe rozliczenie oddzielne, gdzie ja np. odliczam cały internet, a żona odlicza 2 dzieci. mimo, że żony dochody nie pozwalają dostać całego zwrotu za dzieci, to podobno od tego roku państwo musi zwracać całość za dzieci, nawet jeśli dochody podatnika na to nie pozwalają. czy możemy się w ten sposób rozliczyć?zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 02:08:11)
Temat: Autor: Zdezorientowana (17-02-2015 18:55:33)
Nie ma znaczenia czy wspólnie czy oddzielnie, jeśli wspólnie to jako podatnik powinien być pierwszy tata dla porządku w pit , internet odlicza się od dochodu tylko...pokaż całą treść
Nie ma znaczenia czy wspólnie czy oddzielnie, jeśli wspólnie to jako podatnik powinien być pierwszy tata dla porządku w pit , internet odlicza się od dochodu tylko w kolejnych następujących po sobie dwóch latach, jeśli ktoś wcześniej z tego odliczenia nie korzystał , pozdr wiater48@o2.pl zwiń
Autor: Zdezorientowana (17-02-2015 18:55:33)
Temat: wspólne rozliczanie czy nie
Dodam, że koszt internetu to 720 zł rocznie. podatek należny taty 1 232 zl
Autor: Zdezorientowana (17-02-2015 18:53:14)
Temat: Wspólne rozliczanie czy nie
Mam pewien problem. Do tej pory moi rodzice rozlicza się wspólnie. Korzystali z ulgi na dziecko, które studiuje i nie osiągnęło dochody powyżej 3000 w przybliżeniu itd....pokaż całą treść
Mam pewien problem. Do tej pory moi rodzice rozlicza się wspólnie. Korzystali z ulgi na dziecko, które studiuje i nie osiągnęło dochody powyżej 3000 w przybliżeniu itd. Dodam, że Moi rodzice są na emeryturach. Za rok 2014 nie mogą już odliczyć ulgi na dziecko. Pozostaje ulga na internet, za który płaci tata ( na niego są rachunki). Czy teraz trzeba wypełniać rozliczenie wspólne czy wystarczy, że od dochodu taty odejmie się ten internet. Oczywiśćie jak wielu będę wypełnić im tenPITw programie internetowym i dlatego pytam. Szkoda zapłacić 20 zł w biurze, jak zwrot podatku to 130 zł około. Ale nie wiem jakie rozliczanie wybrać. zwiń
Autor: pit forma (12-02-2015 19:49:36)
Temat: Autor: Kasia (10-02-2015 19:30:12)
Żartuje Pani , prawda, ulga dla pracujących na czarno , to musiałby być chwyt reklamowy dopiero....pokaż całą treść
Żartuje Pani , prawda, ulga dla pracujących na czarno , to musiałby być chwyt reklamowy dopiero. zwiń
Autor: Kasia (10-02-2015 19:30:12)
Temat: 0zł dochodu
a jak jest jeśli oboje małżonkowie uzyskali 0zł dochodu? praca "na czarno"? przysługuje wówczas ta ulga?
Autor: Kasia (10-02-2015 18:01:02)
Temat: 0zł dochodu
a jak jest jeśli oboje małżonkowie uzyskali 0zł dochodu? praca "na czarno"? przysługuje wówczas ta ulga?
Autor: Kasia (10-02-2015 17:13:59)
Temat: 0zł dochodu
a jak jest jeśli oboje małżonkowie uzyskali 0zł dochodu? praca "na czarno"? przysługuje wówczas ta ulga?
Autor: pit forma (06-02-2015 22:18:08)
Temat: Temat: Autor: Renata (05-02-2015 09:13:08)
Ten artykuł też jest właściwy dla Wielkiej Brytanii http://www.pit.pl/praca-w-wielkiej-brytanii-a-rozliczenie-zarobkow-w-polsce-14288/
Autor: pit forma (06-02-2015 21:33:18)
Temat: Autor: Renata (05-02-2015 09:13:08)
Tak bierze się pod uwagę zagraniczne dochody , tu ma Pani ogólny opis http://www.taxall.pl/forum/viewtopic/57898/page:1/ i ze tej strony http://www.pit.pl/podatek_zagraniczny_ulga_pity_roczne_2014_13923.php ,...pokaż całą treść
Tak bierze się pod uwagę zagraniczne dochody , tu ma Pani ogólny opis http://www.taxall.pl/forum/viewtopic/57898/page:1/ i ze tej strony http://www.pit.pl/podatek_zagraniczny_ulga_pity_roczne_2014_13923.php , zwiń
Autor: pit forma (06-02-2015 21:06:24)
Temat: Autor: goska (06-02-2015 15:19:39)
Jeśli posiada Pani małżonek PIT C z wypełnioną częścią D to wypełnia PIt 36 dochodami w pozycji - inne źródła, ponieważ są to dochody...pokaż całą treść
Jeśli posiada Pani małżonek PIT C z wypełnioną częścią D to wypełnia PIt 36 dochodami w pozycji - inne źródła, ponieważ są to dochody od których płatnik nie miał obowiązku poboru zaliczki na podatek, jednak najkorzystniej jest się rozliczyć jednak wspólnie z mężem i odliczyć oczywiście można ulgę na dziecko i jeśli jest tylko jedno ono , to suma państwa dochodów nie powinna przekraczać 112000 zł w tym przypadku, pzdr. zwiń
Autor: goska (06-02-2015 15:19:39)
Temat: pit 8C "dopłaty za czesciowe spłaty kapitałów kredytów bankowych"
witam otryzmał mój maz PIT8C za "dopłaty za czesciowe spłaty kapitałów kredytów bankowych" - mamy gospodarstwo rolne, mam się rozliczyć na pit-36, nikt z nas nie ma...pokaż całą treść
witam otryzmał mój maz PIT8C za "dopłaty za czesciowe spłaty kapitałów kredytów bankowych" - mamy gospodarstwo rolne, mam się rozliczyć na pit-36, nikt z nas nie ma innych dochodów, jaka będzie ulga na mnie w kwocie przy obliczaniu podatku, 1112,04? i wówczas do zapłaty 427zł podatku? ps. czy można skorzystać z ulgi na dziecko gdy się jest rodzina zastepcza? są tam wówczas kryteria dochodowe jakies?zwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 22:52:47)
Temat: Autor: Joanna (05-02-2015 22:05:39
z tym , ze ja miałem na myśli rozliczenie jako samotnie wychowującego rodzica , do ulgi prorodzinnej ma Pani prawo nie zależnie od statusu rodzinnego , dziecko...pokaż całą treść
z tym , ze ja miałem na myśli rozliczenie jako samotnie wychowującego rodzica , do ulgi prorodzinnej ma Pani prawo nie zależnie od statusu rodzinnego , dziecko zapewne małoletnie jest , pozdrawiam.zwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 22:50:00)
Temat: Autor: Joanna (05-02-2015 22:05:39
W Pani sytuacji wynika, że obecnie w stanie małżeństwa jeszcze , małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich i tylko ma widzenia sądownie przyznane, w takiej sytuacji jest...pokaż całą treść
W Pani sytuacji wynika, że obecnie w stanie małżeństwa jeszcze , małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich i tylko ma widzenia sądownie przyznane, w takiej sytuacji jest Pani wymieniona wśród uprawnionych dla takiego rozliczenia, jeśli jest Pani po rozwodzie już, to tym bardziej , w razie wątpliwości napisać na wiater48@o2.pl , pozdrawiam.zwiń
Autor: Joanna (05-02-2015 22:05:39)
Temat: pit 11
Witam mam pytanie czy jesli od roku nie mieszkam z mężem a jestem w trakcie rozwodu czy moge sie sama rozliczyc z ulga na dziecko ktore mieszka...pokaż całą treść
Witam mam pytanie czy jesli od roku nie mieszkam z mężem a jestem w trakcie rozwodu czy moge sie sama rozliczyc z ulga na dziecko ktore mieszka ze mna a ojciec ma widzenia przyznane przez sad jakie sa prawa w tej kwestii??zwiń
Autor: Renata (05-02-2015 09:13:08)
Temat: praca w Polsce i Angli
Witam mój maz pracował w polsce do pazdziernika a w listopadzie pracował w angli przez dwa miesiace i tam nie pobierali mu podatku ale był normalnie zarejstrowany...pokaż całą treść
Witam mój maz pracował w polsce do pazdziernika a w listopadzie pracował w angli przez dwa miesiace i tam nie pobierali mu podatku ale był normalnie zarejstrowany , dostał PIT . teraz od stycznia znów pracuje w polsce . czy przy rozliczaniu PITA w polsce brac pod uwage tamten angielski PIT i jak to rozliczyc?zwiń
Autor: danuta (05-02-2015 09:09:16)
Temat: odliczenie dzieci
czy jesli ja ani maz nie mamy dochodow, mozemy odliczyc dzieci
Autor: Sylwia (04-02-2015 21:27:49)
Temat: wspólne rozliczenie po zamknięciu działalności
Czy możliwe jest wspólne rozliczenie PIT gdy jedna z osób w danym roku nie uzyskała w ogóle dochodu, a w roku poprzedzającym zamknęła działalność gospodarczą?...pokaż całą treść
Czy możliwe jest wspólne rozliczenie PIT gdy jedna z osób w danym roku nie uzyskała w ogóle dochodu, a w roku poprzedzającym zamknęła działalność gospodarczą? zwiń
Autor: Sylwia (04-02-2015 21:20:39)
Temat: wspólne rozliczenie po zamknięciu działalności
Czy możliwe jest wspólne rozliczenie PIT gdy jedna z osób w danym roku nie uzyskała w ogóle dochodu, a w roku poprzedzającym zamknęła działalność gospodarczą?...pokaż całą treść
Czy możliwe jest wspólne rozliczenie PIT gdy jedna z osób w danym roku nie uzyskała w ogóle dochodu, a w roku poprzedzającym zamknęła działalność gospodarczą? zwiń
Autor: marta (03-02-2015 10:08:10)
Temat: niepracujaca zona
moj maz zaczal prace w maju 2014 ja od 2011 nie pracuje bo urodzilam syna w 2012 dostalam swiadczenia pielegnacyjne na niepelnosprawne dziecko wiec moj dochod...pokaż całą treść
moj maz zaczal prace w maju 2014 ja od 2011 nie pracuje bo urodzilam syna w 2012 dostalam swiadczenia pielegnacyjne na niepelnosprawne dziecko wiec moj dochod za 2014 wynosi 0 zl czy maz moze sie rozliczyc ze mna jako malzonkowie i ile moze dostac na dziecko jakie pity ma zlozyc?zwiń
Autor: Dina do Magdy i Maji (03-02-2015 05:37:30)
Temat: wspolny pit 37
Mozecie wspolnie rozliczyc sie z mezem wtedy tzw ulga na niepracujacego malzonka wyniesie 556zl tj tyle urzad skarbowy zwroci podatnikowi czyli mezowi wypelniacie pit 37 zaznaczajac x...pokaż całą treść
Mozecie wspolnie rozliczyc sie z mezem wtedy tzw ulga na niepracujacego malzonka wyniesie 556zl tj tyle urzad skarbowy zwroci podatnikowi czyli mezowi wypelniacie pit 37 zaznaczajac x ze wspolnie z malzonkiem sie rozliczacie oraz zalacznik pit O gdzie wpisujecie pesel dziecka oraz czas sprawowania nad nim opieki w ub roku tj czy to jest pelny rok jezeli dziecko urodzilo sie przed 2014 czy poszczegolne miesiace np dziecko urodzilo sie 10 maja to opieke nad nim zaczeliscie sprawowac od czerwca do grudnia i przysluguje wam zwrot za te miesiace po 91,67zl za kazdy pelny miesiac a za pelny rok jest ulgi 1100,04zl W przypadku gdy wspolmalzonek odprowadzil mniej podatku do urzedu skarbowego niz przysluguje wam zwrotu wypelniacie dodatkowo PIT UZ na ktorym wpisujecie sume skladek na ubezpieczenie spoleczne np 3750,55 i ubezpieczenie zdrowotne np 1328,45 czyli 5079,10 i zwrot nie moze przekroczyc wlasnie tej kwoty czyli sumy tych skladek To jest nowosc w tym roku po raz pierwszy weszlo w zycie i zyskuja na tym ci ktorzy maja wiecej odliczen niz zaplacili podatku Zapraszam do skorzystania z programu do rozliczania podatku bedacego zalacznikiem tej strony - wpisujecie dane i przepisujecie cyferki z pit11 zaznaczacie jaki pit i jakie zalaczniki chcecie zlozyc a reszte zrobi za was program POWODZENIA. .Na pierwsze dziecko w rodzinie jest ulgi 1100,04zl za rok zwiń
Autor: Maja (31-01-2015 11:46:42)
Temat: niepracujacy maz Bialorusin
Czy moge rozliczyc sie z podatku wspolnie z niepracujacym mezem Bialorusinem ktory od 3 lat jest zameldowany na okres czasowy na terenie Polski i ubiega sie o...pokaż całą treść
Czy moge rozliczyc sie z podatku wspolnie z niepracujacym mezem Bialorusinem ktory od 3 lat jest zameldowany na okres czasowy na terenie Polski i ubiega sie o obywatelstwo polskie ma uzyskac obywatelstwo polskie w lipcu 2015 natomiast caly czas od 3 lat jest zameldowany i mieszka w Polsce zwiń
Autor: Magda (30-01-2015 13:50:37)
Temat: rozliczenie wspólne
Witam, taka sytuacja... Mąż pracuje na umowie o pracę, ja nie pracuję i nie jestem zarejestrowana na bezrobociu (ubezpieczona u niego) i w roku rozliczeniowym urodziło się nam dziecko. Pytanie:...pokaż całą treść
Witam, taka sytuacja... Mąż pracuje na umowie o pracę, ja nie pracuję i nie jestem zarejestrowana na bezrobociu (ubezpieczona u niego) i w roku rozliczeniowym urodziło się nam dziecko. Pytanie: czy możemy się rozliczać wspólnie i jakie ulgi jesteśmy w stanie uzyskać?zwiń
Autor: maja (28-01-2015 09:55:47)
Temat: pit
Witam mam pyt czy jeżeli mąż tylko zarabia moze sie rozliczyć wraz ze mna i dzieckiem?
Autor: aga (27-01-2015 15:55:21)
Temat: korekta
troszke namieszałam ;/ sformułuję to inaczej...czy maż moze teraz zrobic korekte i rozliczyc mnie z pitow (nie wiem jak to sie dokladnie nazywa) chodzi o...pokaż całą treść
troszke namieszałam ;/ sformułuję to inaczej...czy maż moze teraz zrobic korekte i rozliczyc mnie z pitow (nie wiem jak to sie dokladnie nazywa) chodzi o to aby on dostał pieniadze za okres kiedy ja nie pracowałam a on tak i jakie dokumenty dostarczyc i gdzie iść po ewentualne informacjezwiń
Autor: agnieszka (27-01-2015 15:52:25)
Temat: korekta
witam mam pytanie przez długi czas nie pracowałam a własciwie mam 27 lat i pracuje od roku wczesniej pracował tylko mąz ktory nie rozliczał sie ze mna...pokaż całą treść
witam mam pytanie przez długi czas nie pracowałam a własciwie mam 27 lat i pracuje od roku wczesniej pracował tylko mąz ktory nie rozliczał sie ze mna w picie jak z osoba niepracującą a dowiedzialam sie ze mogł to robic wtedy gdy nie pracowałam i chcialam zapytac czy mozna zrobic korekte i jak to w ogole zrobic gdzie pojsc i jakie dokumenty zabraczwiń
Autor: Renata (26-01-2015 14:52:54)
Temat: Rozliczenie roczne
Mam pytanie jak rozliczyć podatek z PITu11 jeżeli mąż sam pracuje ,Ja jestem osobą nie pracującą córka uczy się w Technikum,druga córka do czerwca 2014r. uczyła się...pokaż całą treść
Mam pytanie jak rozliczyć podatek z PITu11 jeżeli mąż sam pracuje ,Ja jestem osobą nie pracującą córka uczy się w Technikum,druga córka do czerwca 2014r. uczyła się w szkole policealnej a od 15 listopada 2014 r. jest na stażu z Urzędu Pracy.Jak najlepiej się rozliczyć i z jakiej ulgi możemy skorzystać.zwiń
Autor: Piotr Szulczewski (26-01-2015 07:58:35)
Temat: Re:
Szanowna Pani, przykład ilustruje wyłącznie zasadę i pokazuje jaką kwotę da się zaoszczędzić. Nie służy on dokładnemu wyliczeniu podatku.
Autor: natiwe (25-01-2015 12:58:31)
Temat: podatek
z tego co się orientuję to kwota podatku podlega zaokrągleniu do pełnych złotówek, co w artykule zupełnie pominięto...
Autor: Robert (22-01-2015 10:10:17)
Temat: wspolne rozliczenie - ktory urzad skarbowy wybrac w deklaracji
Witam, Chcialem zapytac czy jest dowolnosc w wyborze urzedu skarbowego w deklaracji skladanej elektronicznie przy wspolnym rozliczeniu zwazywszy na fakt roznego miejsce zameldowania malzonkow ? Dawniej trzeba bylo...pokaż całą treść
Witam, Chcialem zapytac czy jest dowolnosc w wyborze urzedu skarbowego w deklaracji skladanej elektronicznie przy wspolnym rozliczeniu zwazywszy na fakt roznego miejsce zameldowania malzonkow ? Dawniej trzeba bylo chyba powiadomic o tym urzad skarbowy w formie pisemnej w trakcie roku podatkowego. Z gory dziekuje za odpowiedz.zwiń
Autor: ff (22-01-2015 08:21:04)
Temat: ff
tak możecie rozliczyć się wspólnie , poprostu żona ma dochód zerowy i tyle
Autor: jp (21-01-2015 18:05:10)
Temat: problem z rozliczeniem
Taka sytuacja. Żona nie pracuje, pobiera rentę na niepełnosprawne dziecko, która nie jest traktowana jako dochód. Czy mogę rozliczyć się z nią wspólnie?
Autor: monika (14-12-2014 13:43:17)
Temat: ulga nz dzieci
mąż od lutego 2014r. był na zasiłku dla bezrobotnych,mamy czwórkę dzieci,ja wyjechałam na dwa miesiące do niemiec na zarobek,a mąż w połowie pażdziernika zaczął pracować i ma...pokaż całą treść
mąż od lutego 2014r. był na zasiłku dla bezrobotnych,mamy czwórkę dzieci,ja wyjechałam na dwa miesiące do niemiec na zarobek,a mąż w połowie pażdziernika zaczął pracować i ma najniższą krajową i jeżeli to prawda to ile dostaniemy zwrotu za 2014r. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz