ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Małżeństwo i dzieci

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Deklaracja roczna może być w określonych warunkach złożona łącznie z małżonkiem. Wspólne zeznanie polega na tym, że wypełnia się tylko jeden dokument PIT – na imię obojga małżonków i wykazuje w nim wszystkie ich przychody na takiej samej zasadzie, jak zwykły PIT roczny. Każdy z małżonków osobno korzysta również z ulg i odliczeń, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków.

Ile można zyskać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć zapis ustawy: podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Stwierdzić trzeba więc, że:

 • wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%),
 • jeżeli małżonkowie - po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie neutralne, a podatek wyniesie tyle samo, co przy złożeniu dwóch odrębnych deklaracji PIT.

Najwyższą korzyść uzyskuje małżeństwo, w którym jeden z małżonków nie zarabia ani złotówki, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie 171 056 zł. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie bowiem opodatkowany według stawki 18%. Będzie to kwota 12,529,94 zł.


Jak to liczymy: nadwyżka kwoty 85.528 zł (czyli kwoty, która opodatkowana jest 18% podatkiem) wynosi drugi raz tyle, czyli 85,528. Podatek od tej nadwyżki, w przypadku gdyby podatnik rozliczał się indywidualnie, wyniesie 85.528 zł X 32% = 27.368,96 zł łącznie zatem podatnik zapłaciłby 14.839,02 oraz 27.368,96 = 42.207,98. Jeżeli opodatkuje się łącznie – oboje małżonkowie zapłacą 2 X 14.839.02 = 29.678,04

Różnica wynosi: 42.207,98-29.678,04 = 12,529,94 zł!!!!

Jeżeli małżonek zarabiający kwotę przekraczającą próg skali zarobi więcej niż 171 056 zł lub mniej niż tę kwotę lub też jeżeli drugi małżonek uzyska jakikolwiek zarobek – zysk podatkowy będzie odpowiednio niższy.

Wspólne opodatkowanie będzie opłacalne również w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia mniej niż 85,528 zł (czyli rozlicza się według stawki 18%, a drugi – nie zarabia w ogóle lub zarabia mniej niż 3091 zł). W tym przypadku małżonkowie mogą bowiem wykorzystać kwotę wolną od podatku przysługującą każdemu z nich, której mniej zarabiający z tych małżonków nie miałby możliwości wykorzystać.

Warunki konieczne dla opodatkowania łącznie

Aby opodatkować się z małżonkiem trzeba:

 • pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej

Oznacza to, że łącznie nie opodatkują się małżonkowie decydujący się na inny ustrój majątkowy małżeński niż tradycyjna wspólność majątkowa (jeżeli podatnik nie podejmie żadnych zachowań w tym zakresie to po ślubie właśnie taki ustrój uzyska). Nie opodatkują się łącznie również małżonkowie za rok podatkowy, w którym weszli w związek małżeński, powrócili do ustroju majątkowego współwłasności ustawowej posiadając wcześniej inny ustrój majątkowy lub też gdy w danym roku z tego ustroju zrezygnowali. Muszą wspólność ustawową majątkową posiadać cały rok. Rozliczą się natomiast łącznie małżonkowie, którzy posiadają umowny ustrój współwłasność majątkowej – zatem umownie rozszerzyli lub ograniczyli zakres współwłasności majątkowej małżeńskiej (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 4.02.2011 r., ILPB1/415-1265/10-2/AA).

 • złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok opodatkowuje się łącznie.

Oświadczenie takie składa się wskazując właśnie taką formę opodatkowania w deklaracji PIT (zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji). Nie ma konieczności dodatkowo pisać oświadczenia.
Co ważne, oświadczenie nie musi obecnie być złożone na formularzu, ale musi ono nastąpić najpóźniej w ostatecznym terminie złożenia zeznania rocznego. Późniejsze złożenie oświadczenia pozbawi prawa do rozliczenia łącznie. Nie może ono być również złożone w deklaracji korygującej złożonej po terminie rozliczenia rocznego. Natomiast dopuszczalne byłoby złożenie oświadczenia w deklaracji korygującej, jeżeli podatnicy zapomnieli o nim, a rozliczeń nie prowadzili na ostatnią chwilę. Jeżeli wówczas złożą korektę do 30 kwietnia – i w niej wskażą na łączne opodatkowanie – oświadczenie będzie poprawne. Wystarczające jest natomiast, by jedynie jedno z małżonków złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową.

Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Innymi słowy, jeśli podpis pod deklaracją złoży jeden z małżonków, to jest ona tak samo ważna, jak deklaracja podpisana przez obydwoje. Oświadczenie jednego z małżonków jest szczególnie przydatne przy rozliczeniach za pomocą Internetu, gdzie kiedyś standardowo wymagano najpierw złożenia UPL-1 w formie standardowej (czyli upoważnienia drugiego małżonka, złożonego na piśmie przesłanego lub przekazanego organowi), a dopiero później możliwe było podpisywanie deklaracji przez podatników. Obecnie UPL-1 nie jest już konieczny, a deklaracja może być wysłana przez Internet przez jednego z małżonków, który złoży na deklaracji wniosek o wspólne opodatkowanie.

 

Uwaga!

Na podpisywanie deklaracji przez jednego małżonka warto jednak uważać, gdyż podpisujący formularz ponosi wówczas odpowiedzialność karną za podane w deklaracji dane, w tym również dane dotyczące przychodów małżonka. Gdyby informacje były nieprawidłowe (np. drugi małżonek podał je niezgodnie z prawdą), to podpisujący może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną – skarbową za błędy w deklaracji. Problemy pojawią się także, jeżeli drugi małżonek będzie kwestionował prawo do podpisu. Gdy stwierdzi, że nie dał upoważnienia do tej formy rozliczeń, małżonek, który podpisał deklarację, będzie miał problem z wykazaniem takiego upoważnienia (ciężar dowodu będzie spoczywał na nim). Co więcej jeżeli małżonek stwierdzi, że nie udzielił zgody na podpisanie – to w grę wchodzi także odpowiedzialność karna.

Jeśli współmałżonek zakwestionuje rozliczenie i nie uda się udowodnić przekazania wcześniej upoważnienia, wniosek o łączne opodatkowanie będzie nieskuteczny i małżonkowie muszą rozliczyć się osobno (w konsekwencji wystąpić mogą u jednego z nich odsetki za zwłokę).

 • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim (rozwód, separacja)

Nie skorzystają więc ani rozpoczynający drogę małżeńską, ani ci, którzy zdecydują się na rozwód – separacja nie stanowi zakończenia związku małżeńskiego. Małżonkowie w separacji faktycznej mają prawo do wspólnego opodatkowania. Separacja prawna, orzeczona przez sąd uniemożliwia wspólne rozliczenie – choć związek małżeński istnieje separacja powoduje rozdzielność majątkową, wyłączającą prawo do wspólnego opodatkowania.

Łączne rozliczenie może złożyć jednak podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W powyższych przypadkach podatnik taki w tym roku podatkowym nie rozliczy się jednak dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Co ważne, jeżeli podatnik osiąga różne źródła przychodów i część z nich opodatkowuje jak powyżej, a część na zasadach ogólnych, to i tak nie rozliczy się z małżonkiem, nawet z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych. Inaczej mówiąc, wybór powyższych form dyskwalifikuje podatnika od jakiejkolwiek możliwości opodatkowania łącznego.

Jeżeli podatnik rozlicza najem prywatny (ruchomości, nieruchomości, prawa) opłacając podatek ryczałtem, to do tego przychodu nie zastosuje on również wspólnego opodatkowania. Jest to jednak jedyny przypadek, w którym podatnicy mają możliwość opodatkować się ryczałtem – a jednocześnie rozliczać inne przychody w ramach rozliczenia wspólnego.


Dochody zagraniczne

Łączne opodatkowanie mogą zastosować również małżonkowie:

 • którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Dla takiego ujęcia przychodów konieczne jest dodatkowo istnienie możliwości łącznego opodatkowania wskazane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz możliwość udokumentowania miejsca: zamieszkania – certyfikatem rezydencji, a także miejsca osiągania reszty dochodów odpowiednim oświadczeniem wydanym przez władzę państwa trzeciego.


Małżonkowie a współwłasność i dochody z najmu

Przychody małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzecz dolicza się po połowie do przychodów każdego z nich. Podobnie czyni się z kosztami uzyskania przychodów oraz z ulgami dotyczącymi tych dochodów. By całość przychodów doliczana była do przychodów jednego tylko małżonka, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy – pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy rozliczenia przychodów.

W przypadku małżonków, między którymi nie istnieje ustrój wspólności majątkowej – o rozliczeniu przychodów decydować będzie umowa najmu lub udział we współwłasności. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.


Ulga w trakcie roku podatkowego

Małżonkowie uzyskujący mogą dodatkowo korzystać z obniżonej wartości zaliczek w trakcie roku podatkowego. Jeżeli pracownik przekaże pracodawcy oświadczenie, że w danym roku chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki w tej kwocie pobiera płatnik począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Oświadczenie dotyczyć będzie również przyszłych lat – natomiast w przypadku, gdy nastąpi zmiana i podatnik nie będzie rozliczał się wspólnie, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane standardowo.

 

Uwaga!

Zmniejszenie tego typu nie obowiązuje jednak w umowach cywilnoprawnych, typu zlecenie i dzieło.

Dochód zerowy, strata małżonka

Rozliczenie łączne jest dopuszczalne również w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym przychodów - wówczas kwota dochodu wynosi 0 zł – lub jeżeli koszty jego przychodów były wyższe od kwoty zarobku.

Stratę należy traktować jak brak dochodów małżonka. Nie można jej odliczać od dochodu drugiego z małżonków, pozostaje ona przyporządkowana wyłącznie małżonkowi, który ją poniósł. Stratę odlicza się tylko u tego podatnika, który ją poniósł i nie można jej kompensować z dochodem małżonka, nawet jeśli pochodzi on z tego samego źródła przychodów. Do wspólnego rozliczenia uprawniony jest również podatnik, który w danym roku wykorzystuje stratę z lat poprzednich, a w danym roku, za który się rozlicza, osiągnął dochód lub nie zarobkował; dochód po odliczeniu nie więcej niż 50% straty rocznie może być rozliczany wspólnie z małżonkiem.

Uwaga!

Z obecnego brzmienia przepisów wynikać mogłoby, że strata nie uprawnia do wspólnego rozliczenia i nie wolno traktować jej jako dochód 0 zł. W doktrynie przyjęło się jednak, że w związku z uchyleniem przepisu wskazującego wyraźnie, że nie ma możliwości rozliczania się łącznie w przypadku uzyskania straty, doszło do aprobaty takiego rodzaju rozliczeń. Obecnie, choć nie wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 6 ustawy o PIT, małżonek ponoszący stratę może się rozliczać wspólnie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Ewa (17-09-2014 11:26:27)
Temat: rozliczenie z dzieckiem
czy mogę rozliczyć się z dzieckiem jeśli kształcił się przez pięć pierwszych miesięcy 2014r. a ma 22 lata
Autor: ULA (13-04-2014 21:33:37)
Temat: PIT
MAM PROBLEM JAKĄ PRZYCZYNĘ NAPISAĆ W KOREKCIE PONIEWAŻ MAMA ROZLICZYŁA SIĘ Z TATA A TATA MA DŁUG W URZĘDZIE SKARBOWY I TERAZ PRZEZ TEN DŁUG NIE CHCĄ...pokaż całą treść
MAM PROBLEM JAKĄ PRZYCZYNĘ NAPISAĆ W KOREKCIE PONIEWAŻ MAMA ROZLICZYŁA SIĘ Z TATA A TATA MA DŁUG W URZĘDZIE SKARBOWY I TERAZ PRZEZ TEN DŁUG NIE CHCĄ WYPŁACIĆ ZWROTU I MAMA MUSI JESZCZE RAZ ZŁOŻYĆ PIT BEZ TATY I NAPISAĆ KOREKTĘ ABY DOSTAĆ ZWROT TYLKO JAKI POWÓD NAPISAĆ TEJ KOREKTY?????????zwiń
Autor: Mateusz (10-04-2014 18:55:37)
Temat: PIT - ulga na małżonka
Mieszcząc się w pierwszym przedziale skali ( żona nie miała dochodu) jaka będzie ulga ? 556 zł 02 gr ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Autor: Łukasz 2 (08-04-2014 23:01:18)
Temat: rozliczenie wspólne
a co w przypadku gdy oboje zarabiają tyle samo? załóżmy po 60 tyś rocznie? Ma sens wspólne rozliczenie?...pokaż całą treść
a co w przypadku gdy oboje zarabiają tyle samo? załóżmy po 60 tyś rocznie? Ma sens wspólne rozliczenie? zwiń
Autor: Łukasz (03-04-2014 12:17:59)
Temat: wspólne rozliczenie
Czy rozliczając się wspólnie w US żony muszę informować o tym mój US (jesli tak to jak?)? Bo podlegamy pod różne urzedy
Autor: DO magda (31-03-2014 09:15:28)
Temat: pit
Magda-nie. Dopiero za rok będziecie mieli taką możliwość
Autor: magda (27-03-2014 14:41:38)
Temat: pit
czyli jesli zawarlismy związek małżenski 31 marca 2013 to nie mozemy sie rozliczyc razem???
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz