Formy opodatkowania

Łączenie form opodatkowania

Uzyskiwanie przychodów z kilku źródeł w zasadzie nie jest niczym ograniczone. Istnieją jednak przypadki, gdy podatnik powinien zastanowić się nad wybraną formą opodatkowania. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy oraz przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w kilku formach.

W przypadku rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki – opodatkowanie ryczałtem jest zabronione. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Przejście na zasady ogólne nie powoduje w tym przypadku odsetek za zwłokę – dzień sprzedaży uznaje się po prostu za dzień zmiany formy rozliczeń podatkowych.

Podatnik nie ma również możliwości, by poszczególni wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej rozliczani byli częściowo na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, a w części według zasad ogólnych.

W przypadku podatnika będącego wspólnikiem osoby prawnej (sp. z o.o. lub akcyjnej, akcjonariuszem s.k.a.) nie ma ograniczeń co do innych form opodatkowania, możliwe jest zatem łączenie przychodów opodatkowanych według PIT i CIT z tym, że przychody te będą należały do innych źródeł opodatkowania.

Wybór rozliczenia liniowego wyklucza wybór zasad ogólnych (skali podatkowej) do innych form prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest jednak wykluczone prowadzenie zakładu rozliczanego w formie ryczałtu w połączeniu z uzyskiwaniem udziałów ze spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanej liniowo i odwrotnie – możliwe jest prywatnie opodatkowanie liniowo oraz ryczałtowe opodatkowanie spółki jawnej lub cywilnej. Możliwe jest zatem łączenie formy podatku liniowego oraz ryczałtu, a także ryczałtu z zasadami ogólnymi.

Zasadą co do spółek osobowych jest prymat opodatkowania według jednej ustawy, co znaczy, że nie ma możliwości rozliczeń poszczególnych podatników według przepisów podatkowych znajdujących się w różnych ustawach (albo ustawa o PIT – i dowolność form – ogólne lub liniowy albo alternatywnie formy ryczałtowe do wszystkich podatników).

 

 

A prywatnie zas. ogólne A prywatnie liniowy A prywatnie ryczałt

W spółce cywilnej lub jawnej, w której A jest wspólnikiem wybrano:

Połączenie form opodatkowania

Opodatkowanie ryczałtem

dopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

Zasady ogólne

dopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne

Podatek liniowy

niedopuszczalne

dopuszczalne

Dopuszczalne

 

 

B w spółce cywilnej lub jawnej „x” - ryczałt

B w spółce cywilnej lub jawnej „x” – ogólne lub liniowy

A w spółce cywilnej lub jawnej „x” - ryczałt

dopuszczalne

Niedopuszczalne (ale poza spółką może przyjąć ogólne lub liniowe)

A w spółce cywilnej lub jawnej „x” – ogólne lub liniowy

Niedopuszczalne (ale prywatnie może liniowe lub ogólne)

Dopuszczalne (a prywatnie mogą rozliczać się również ryczałtem)

 

Nie istnieją natomiast ograniczenia co do zastosowania ustawy o podatku tonażowym. W tym zakresie stosować można go łącząc przychody ze spółek oraz z działalności opodatkowanej prywatnie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-07-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz