Podatki w praktyce

Darowizna

Kto płaci i za co płaci podatek

Podatek od darowizn obciąża wyłącznie osoby fizyczne. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, nie są podatnikami podatku od darowizn. Darowizny traktowane są u nich jako przychodu i podlegają odpowiednio podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub prawnych.

Podatek od darowizny obciąża wyłącznie obdarowanego. Darczyńca (przekazujący darowiznę) nie płaci podatku. Jeżeli obdarowane zostały łącznie dwie osoby (np. małżeństwo otrzymuje mieszkanie w darowiźnie), to zobowiązanie podatkowe rozliczyć należy łącznie. Zatem każda z nich zapłacić może podatek w pełnej wysokości i ma roszczenie do drugiej osoby o wyrównanie zobowiązania. Organ podatkowy może żądać również zapłaty od każdej z osób obdarowanych łącznie po równo, w zależności od możliwości wyegzekwowania należności.

Dziecko poczęte a nienarodzone nabywa darowiznę, jeśli urodzi się żywe (z tym dniem uzyskuje zdolność prawną). W takim przypadku staje się podatnikiem podatku. Podatnikiem podatku od darowizny może być również osoba bez zdolności do czynności prawnej, zatem poniżej 13 roku życia.

 

Za co podatek od darowizny

Podatkowi podlega przede wszystkim nabycie rzeczy i praw znajdujących się na terytorium kraju.

Podatek płaci się także od nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

 

Podatkowi nie podlega:

  • nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nabycie w drodze darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Jeżeli którakolwiek ze stron transakcji ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju lub ma polskie obywatelstwo, nabycie rzeczy ruchomych podlega w kraju opodatkowaniu.

Tak samo podlega opodatkowaniu nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w kraju nawet, gdy strony nie spełniają statusu obywatelstwa lub zamieszkania. Darowanie nieruchomości położonej w kraju podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (może być traktowane jako zwolnione z podatku z racji na pewne dodatkowe przesłanki, ale ogólnie podatkowi podlega).

 

UWAGA! Podwójne opodatkowanie

Bardzo często właśnie z tytułu darowizn i spadków nieruchomości dochodzi do podwójnego opodatkowania. Podatek płaci obywatel innego państwa w Polsce – kraju położenia nieruchomości oraz za granicą – w miejscu rezydencji podatkowej tego podatnika. Niewielka ilość umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu nie pozwala usunąć tej zasady, a w konsekwencji – podatek płaci się dwa razy.

Darowizna praw autorskich przez twórcę, jak i przez rozporządzających tymi prawami (np. majątkowymi prawami autorskimi) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizny. Obdarowany, z tytułu dalszego korzystania z praw (w tym udzielania licencji czy innego wykorzystywania tych praw) nie stosuje już 50% kosztów uzyskania. Przysługują one wyłącznie wykorzystywaniu utworu przez jego twórcę.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 12-09-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Zofia-Szczepańska (27-05-2014 18:06:37)
Temat: wycieczka a darowizna
Czy wycieczka zagraniczna podarowana mi przez męża w kwocie dozwolonej darowizny jest darowizną?Jeśli tak. to co muszę zrobić aby było zgodnie z prawem....... zofia-szczepanska@wp.pl
Dodaj swój komentarz