Pomoc eksperta

Koszty procesowe - Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego

Obowiązują od 1.01.2004r.

Wartość przedmiotu sprawy w złotych Wynagrodzenie doradcy podatkowego za postępowanie przed sądem administracyjnym w I instancji
Ponad Do
  500 zł 60 zł
500 zł 1’500 zł 180 zł
1’500 zł 5’000 zł 600 zł
5’000 zł 10’000 zł 1’200 zł
10’000 zł 50’000 zł 2’400 zł
50’000 zł 200’000 zł 3’600 zł
200’000 zł   7’200 zł
W pozostałych sprawach 240 zł

Rodzaj czynności Wynagrodzenie doradcy podatkowego za postępowanie przed sądem administracyjnym w II instancji
Doradca prowadził sprawę w I instancji Doradca nie prowadził sprawy w I instancji
Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed NSA 75% wynagrodzenia za postępowanie I instancji 100% wynagrodzenia za postępowanie I instancji
Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% wynagrodzenia za postępowanie I instancji 75% wynagrodzenia za postępowanie I instancji
Za udział w rozprawie przed NSA 50% wynagrodzenia za postępowanie I instancji 75% wynagrodzenia za postępowanie I instancji
Postępowanie zażaleniowe 120zł 120zł
W każdym przypadku nie mniej niż 120zł

Rozporządzenie nie określa maksymalnego wynagrodzenia, jakie doradca podatkowy może ustalić z klientem za czynności określone w rozporządzeniu. Rozporządzenie określa tylko, w jakich granicach sąd zasądzi zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku wygranej, a także w jakich granicach przyzna wynagrodzenie doradcy podatkowemu występującemu przed sądem z urzędu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 2 grudnia 2003r.  w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. z 2003r., Nr 212, poz.2075):
"§ 1. Rozporządzenie określa wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych, stanowiące podstawę do zasądzania przez sąd kosztów zastępstwa prawnego, zwane dalej "wynagrodzeniem doradcy podatkowego", oraz szczegółowe zasady ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu."

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj