ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2011

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Koszty uzyskania 2011

Przychód osiągnięty w danym okresie może zostać obniżona o przysługujące pracownikowi koszty uzyskania przychodów. Podstawowe umowy – o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służby posiadają pewną kwotę kosztów ryczałtową, którą można odliczać niezależnie od tego, jaka była wartość przychodu. Koszty te można podwyższać w przypadku korzystania z praw autorskich i pokrewnych. Wyższe koszty uzyskania dotyczą również umów cywilnoprawnych i innych niż wskazane powyżej źródeł przychodów.

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych

 

 

Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy poza nią. Siedziba zakładu pracy będąca miejscem pracy powinna być wskazana w umowie o pracę. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego liczy się miejsce faktycznie wykonywanej pracy (faktyczny zakład pracy), a nie miejsce położenia głównej siedziby firmy. Przebywanie cały miesiąc w delegacji nie zmienia wysokości kosztów ryczałtowych, tzn. nie podnosi ich. Z tytułu wyjazdów rozlicza się delegację, ale nie podwyższa dodatkowo kosztów podatkowych. Podniesie je natomiast oddelegowanie pracownika do wykonywania pracy w innym zakładzie pracy, w tym za granicą (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8 grudnia 2009 r., sygn. akt IPPB4/415-610/09-2/SP), na czas przejściowy u innego pracodawcy lub w innym zakładzie pracy. W przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę miejscem pracy pozostaje siedziba pracodawcy. Jeśli miejscem tym będzie pewien obszar kraju lub trasa – koszty mogą być podwyższone.

Miejsce zamieszkania (stałe lub czasowe) nie musi być zgodne z miejscem zameldowania. Chodzi o miejsce, w którym podatnik chce stale przebywać. Tym niemniej podatnik zmieniający miejsce zamieszkania na inne powinien dopełnić formalności, aktualizując swoje dane ewidencyjne.

 

 

Pracownik miejscowy rozliczy 111,25 zł kosztów miesięcznie i nie więcej niż 1335 zł rocznie z jednej umowy. Z wielu umów wykonywanych w zakładach lub zakładzie, znajdujących się w miejscowości zamieszkania pracownika wartość maksymalna kosztów wzrasta do 2002,05 zł.

Koszty uzyskania przychodów przysługują w wartości miesięcznej i nie podlegają dzieleniu na poszczególne dni. Jeśli pracownik rozpoczął prace 15 dnia miesiąca – koszty miesięczne przysługują mu w całości. Co więcej, będą one naliczane od każdej zawartej w miesiącu umowy, jeśli jest ich więcej – w pełnej wysokości dla każdej z tych umów.

U pracownika dojeżdżającego wartość kosztów zależy od tego, czy otrzymuje on dodatek za rozłąkę czy też nie. W drugim przypadku ryczałtowe koszty uzyskania wzrastają do 139,06 zł miesięcznie i nie więcej niż 1668,72 zł rocznie a z wielu umów 2502,56 zł.

Pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o miejscu zamieszkania lub w trakcie trwania stosunku pracy – o zmianie tego miejsca. Wówczas pracodawca pobierać będzie niższe zaliczki na podatek u tego pracownika. Brak oświadczenia nie oznacza, że pracownik nie może w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać kosztów w wartości prawidłowej. Wówczas sam określa wartość tych kosztów w kwocie innej niż widnieje w przesłanym mu od pracodawcy PIT-11.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę w miejscowości oraz inną pracę poza miejscowością zamieszkania, to dla każdej umowy limit ten należy liczyć odrębnie.

Koszty uzyskania należą się za przepracowane miesiące, a nie za miesiące uzyskiwania wynagrodzenia. Płatnik odlicza koszty za miesiące wypłaty – korekty dokonuje pracownik za każdy miesiąc pracy. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2009 r. nr IPPB2/415-1533/08-2/MK: „Koszty uzyskania przychodów przysługują bowiem pracownikowi za 12 miesięcy, bez względu na regulamin wynagradzania w części dotyczącej systemu wypłaty wynagrodzeń, o ile tylko w tym okresie pracownik zgodnie z umową świadczył pracę na rzecz zakładu pracy”.

Limit ustala się za miesiące pracy, a nie za miesiące pozostawania w stosunku pracy. Jeżeli zdarzyło się, że pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (pobierania zasiłku chorobowego), wychowawczym, macierzyńskim – i pobierania z tego tytułu zasiłku - koszty nie przysługują. W przypadku wynagrodzenia chorobowego, przysługującego za pierwsze dni choroby – koszty rozlicza się standardowo. Jeżeli pracownik w danym miesiącu w części pobierał zasiłek chorobowy, a w części wynagrodzenie chorobowe – koszty rozlicza się w pełnej wysokości.

Pracownicy mają możliwość rozliczać podwyższone koszty z tytułu udokumentowania wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami komunikacji autobusowej, kolejowej, promowej lub miejskiej, na które posiadają dowód w postaci imiennych (imię, nazwisko) biletów okresowych (bilet jednorazowy nie stanowi takiego dokumentu).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-12-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz