ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Darowizny 2005 Archiwum

Kościelne Osoby Prawne

Na podstawie Art.55 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 z późn.zm) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. parafii) w pełnej wysokości - bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem:

  • przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem
  • uzyskania od kościelnej osoby prawnej sprawozdania z zużycia środków w terminie 2 lat od dnia przekazania darowizny.

Sprawozdanie nie jest konieczne dla odliczenia darowizny, jeżeli jednak nie zostanie uzyskane w terminie 2 lat od dnia przekazania, podatnik będzie zobowiązany do skorygowania PIT za rok, w którym dokonał odliczenia, do wysokości limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. do 6% dochodu (darowizna na cele pożytku publicznego). Odliczenie 6% dochodu będzie możliwe, jeżeli darowizna została dokonana w formie wpłaty na rachunek bankowy, gdyż tylko taka wpłata pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga ! na treść sprawozdania

Sprawozdanie powinno być konkretne i wskazywać najlepiej jakie sumy, kiedy i na jaki cel zostaną wydatkowane. Prawo nie wymaga co prawda żadnego konkretnego stopnia precyzji,  jednak sąd administracyjny w sprawie II FSK 1405/05 uznał za niezbędne, aby sprawozdanie posiadało pewien stopień szczegółowości. W ocenie zespołu PIT.pl nie ma potrzeby, aby w sprawozdaniu wskazywaać wyraźnie każdy konkretny cel, na jaki zostały przeznaczone pieniądze, warto jednak wskazać w jakim okresie, na jaki cel i w jakiej kwocie przeznaczono określoną część darowizny. Wzór sprawozdania pobrany z Biblioteki PIT.pl spełnia taki warunek.

Trudno wymagać, aby kościelna osoba prawna przedstawiła dokumenty "podkładki" na dowód poniesienia wydatków, bo brak takich dokumentów może być związany ze statusem podatkowym i rodzajem rachunkowości prowadzonej przez kościelną osobę prawna. Stąd wniosek, iż wystarczy szczegółowy i wiarygodny opis.

Dopuszczalność odliczenia

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą podjętą w składzie 20 sędziów orzekł, iż darowizny kościelne są zgodne z prawem, można je odliczać na zasadach ustalonych w ustawach o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów.

Jednym z zasadniczych argumentów był fakt, że przed 1995 rokiem uchwalono dwie ustawy o stosunku Państwa do kościołów, a po roku 1995 (kiedy znowelizowano ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych) uchwalono ich jeszcze kilka. W nich również znalazły się postanowienia o nielimitowanej darowiźnie. Jako że nie jest możliwe w świetle Konsytucji uprzewilejowane traktowanie części kościołów, zatem należy przyjąć, że zamiarem ustawodawcy nie było pozbawienie wiernych dwóch największych kościołów prawa do nielimitowanych odliczeń darowizn.

Zatem stanowisko Ministerstwa Finansów korzystne dla podatników zostało potwierdzone przez uchwałę NSA w składzie 20 sędziów. Możliwe jest odliczanie darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze bez limitów, na podstawie pokwitowań i sprawozdań.

Uwaga - ani ministerstwo, ani też formularz PIT-36L, nie dopuszczają możliwości dokonania takich odliczeń przez podatników podatku liniowego - od tegoż podatku. Jednak ustawy o stosunku Państwa do Kościołów nie wprowadzają ograniczeń w tym zakresie, toteż zdaniem zespołu PIT.pl nielimitowanych darowizn mogą dokonywać również podatnicy podatku liniowego.

Limit i dokumenty

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych nie jest objęta żadnym limitem. Jedynym limitem jest wysokość podstawy opodatkowania podatnika (więcej nie da się po prostu odliczyć).

Dokumenty:

Do dokonania odliczenia niezbędne jest posiadanie:

  • pokwitowania otrzymania darowizny w chwili składania rozliczenia rocznego,
  • sprawozdania z wykonania darowizny, tzn. z przekazania kwoty darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze - w terminie do 2 lat od dnia spełnienia darowizny.

Posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy nie jest konieczne, jednak eliminuje potrzebę dowodzenia, że przedmiot darowizny został przekazany kościelnej osobie prawnej. Ponadto w razie nie otrzymania sprawozdania dowód wpłaty na rachunek bankowy pozwoli na odliczenie choć 6% dochodu w ramach ogólnego limitu.

Podkreślamy: do odliczenia nie jest potrzebna wpłata na rachunek bankowy, jednak Kościół Rzymskokatolicki w Polsce zobowiązał wszystkie swoje osoby prawne, w szczególności parafie, aby darowizny przyjmowane były wyłącznie na rachunek bankowy. Inne Kościoły zapewne przyjmują wpłaty gotówkowe.

Ministerstwo Finansów potwierdza

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r., nr PB-3-2420-8214-137-AS-04 (opubl. Biuletyn Skarbowy 2004/3/15).

W związku z wątpliwościami organów podatkowych w sprawie prawidłowej wysokości odliczania od podstawy opodatkowania darowizn, przekazywanych kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą – przekazuję stanowisko, które uwzględnia opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2004 r. w tej sprawie.

Przepis art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają u darczyńców wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem wyłączenia uprawniającym podatników do odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przeznaczonych na tę działalność jest uzyskanie pokwitowania otrzymania darowizny przez kościelną osobę prawną oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Zgodnie z opinią Rady Legislacyjnej, którą podziela Ministerstwo Finansów, przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*. W tym stanie rzeczy właściwe jest odliczanie przez osoby prawne darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych ponad limit, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

* zasady powyższe należy stosować analogicznie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [pit.pl]

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 02-05-2005
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz