Wskaźniki

 

ZUS

Kontrakt menedżerski uznawany jest za odrębne - od stosunku pracy, umowy zlecenia i działalności gospodarczej - źródło przychodów dla celów wymiaru podatku dochodowego - zgodnie z art.13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Jednak w zakresie ubezpieczeń społecznych brak jest szczegółowych regulacji dotyczących kontraktu menedżerskiego. Zgodnie z wolą stron umowy, oraz w związku z ich sytuacją formalno-prawną, kontrakt menedżerski może być:

  • umową o pracę,
  • umową zlecenia ("pracownicza"),
  • umową zlecenia w ramach działalności gospodarczej wykonywanej przez menedżera.

Zatem może się zdarzyć, iż przedsiębiorca będzie świadczyć usługi zarządzania w ramach działalności gospodarczej, opłacać składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a w podatku dochodowym nie będzie prowadzić księgi przychodów i rozchodów, lecz będzie rozliczany przez usługobiorcę w oparciu o art.13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym.

Warto podkreślić, że studenci do ukończenia 26 roku życia (również uczniowie) nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, zatem w takich przypadkach tańszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy zlecenia "pracowniczej", gdyż łączy się to z brakiem obowiązku odprowadzenia składek ZUS.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz