Limit przejazdów lokalnych - kilometrówka

Mieszkańcy gminy [tys.] Do 100 tys. Pow.100 tys. Pow.500 tys. Obowiązuje od
Limit miesięczny 300 km 500 km 700 km 26.03.2002r.

 

 

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym pracodawca może przyznać pracownikowi limit miesięczny przejazdów lokalnych w kilometrach. Limit ten nie może być wyższy, niż wartość niniejszego wskaźnika. W pewnych przypadkach limit ten może zostać podwyższony:

  • dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej do 1'500 km miesięcznie;
  • dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęska żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej  do 3'000 km miesięcznie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.):

"§ 3. 1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, z uwzględnieniem ust. 2-4, ustala pracodawca.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

§ 4. 1. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

2. Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych."

 


Komentarze

Autor: Bartek (14-07-2015 19:43:06)
Temat: Limit miesięczny
Witam, Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i używając samochód na podstawie umowy użyczenia (od ojca) też mnie obowiązuje limit miesięczny z podziałem na wielkość miasta? Czy dotyczy to...pokaż całą treść
Witam, Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i używając samochód na podstawie umowy użyczenia (od ojca) też mnie obowiązuje limit miesięczny z podziałem na wielkość miasta? Czy dotyczy to może tylko pracowników? zwiń
Dodaj swój komentarz