Kiedy handel to działalność gospodarcza

Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest osiąganie dochodów zarówno ze sprzedaży rzeczy (również nowych, nieużywanych, zakupionych w celu dalszej odsprzedaży), jak i z działalności gospodarczej w zakresie handlu.

Według tej ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (jednocześnie), prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 tej ustawy, czyli m.in. do źródła jakim jest sprzedaż rzeczy.

Zatem aby sprzedaż dokonywana za pośrednictwem internetu nie została uznana przez organ podatkowy za działalność gospodarczą, działalność handlowa na wszystkich portalach aukcyjnych i poza siecią (w sumie) nie może być wykonywana:

 • w sposób zorganizowany,
 • w sposób ciągły.

Przy dokonywaniu oceny należy zawsze brać pod uwagę całokształt sytuacji podatnika, tzn. zarówno sprzedaż dokonywaną w sieci, jak i poza nią.

Sprzedaż rzeczy wykonywana w sposób zorganizowany będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy sprzedający będzie wykorzystywać np.:

 • magazyn czy biuro albo inne składniki majątku przeznaczone czy przystosowane do sprzedawania rzeczy na aukcjach;
 • stałe kontakty z firmami kurierskimi, 
 • stałe kontakty handlowe z dostawcami czy z nabywcami towarów,
 • osoby trzecie do pomocy, również z najbliższej rodziny.

Sprzedaż rzeczy wykonywana w sposób ciągły będzie mieć miejsce, gdy sprzedający będzie w sposób ciągły zawierać umowy sprzedaży czy też np. wystawiać przedmioty na aukcjach. Ciągłość działalności będzie zachowana również w przypadku prowadzenia działalności sezonowo. W takich przypadkach działalność może być zawieszana (w gminie, urzędzie statystycznym, skarbowym i zus) stosownie do okresów przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W części aukcji internetowych nie dochodzi do zawarcia umowy z braku chętnych czy z powodu zbyt wysokiej ceny. Nie wpływa to jednak w większości przypadków na ocenę ciągłości prowadzonej działalności.

Nie wystarczy przerwa 1 dzień, aby uznać, że działalność nie była wykonywana w sposób ciągły. Przy dokonywaniu oceny należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności danej sytuacji, np.:

 • wysokość zysków osiąganych na aukcji w stosunku do wydatków sprzedającego (wysokie dochody pozwalają na prowadzenie działalności ciągłej przy mniejszej częstotliwości);
 • częstotliwość wystawiania przedmiotów na aukcję
  (im częściej, tym bardziej w sposób ciągły);
 • regularność przerw (jeżeli przerwy w organizowaniu aukcji są nieregularne, wówczas może to oznaczać właśnie brak ciągłości);
 • powiązanie częstotliwości zakupów z okolicznościami dokonywania sprzedaży (jeżeli sprzedający zakupił większą partię towaru i prowadzi nieregularną jej wyprzedaż, to i tak taka działalność nosi znamiona ciągłości).

Choć możliwe jest wykazanie, że okazyjna sprzedaż rzeczy zakupionej w celu odsprzedaży nie jest działalnością gospodarczą, będzie to trudne. Tym trudniejsze i mniej możliwe, im więcej rzeczy zostało w ten sposób sprzedanych.