Podatki a handel w Internecie

Legalizacja działalności prowadzonej bez zgłoszenia

Sprzedający na Allegro często zapominają o tym, by dokonać rejestracji działalności lub też celowo decydują się na ukrywanie swoich przychodów przed fiskusem. Regułą jest niestety, że legalizacji chcą dokonać dopiero w chwili, w której wszczęto przeciwko nim postępowanie kontrolne.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy kontrolujący ma wątpliwości i chce sprawdzić czy w danym miejscu prowadzona jest niezgłoszona działalność gospodarcza, może rozpocząć czynności służbowe bez zawiadomienia kontrolowanego oraz po przedstawieniu jedynie legitymacji (bez upoważnienia do prowadzenia kontroli). Jest to tzw. kontrola na legitymację.

W chwili wszczęcia postępowania kontrolnego zawieszona jest większość możliwości dotycząca korekt oraz ograniczenia kar związanych z pominięciem zgłoszeń i rejestracji działalności. Podatnik, który nie zarejestrował działalności powinien zatem przede wszystkim nie zwlekać z rejestracją i nie czekać na rozpoczęcie kontroli.

Legalizacja działalności powoduje konieczność uzdrowienia zarówno sytuacji w zakresie kodeksu wykroczeń, jak i kodeksu karnego skarbowego.

 

Akt prawa Treść

Kodeks wykroczeń

kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Kodeks wykroczeń

kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Kodeks wykroczeń

kto wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze grzywny.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

kto nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

Kodeks karny skarbowy

podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Kodeks karny skarbowy

podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Kodeks karny skarbowy

kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Kodeks karny skarbowy

kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

 

Odsetki za zwłokę

W przypadku nieterminowo płaconych zaległości podatkowych organ wymierza odsetki podatkowe za zwłokę.


Dodatkowe zobowiązanie ZUS

Zaległe składki ZUS mogą oprócz kary spowodować mogą obowiązek zapłaty zaległych odsetek za zwłokę oraz dodatkowo kary w kwocie do 100% zaległości podstawowej.


Stawka podatku dochodowego oraz VAT

W przypadku rozliczenia dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach podatnik rozlicza podatek według stawki 75%.

Opodatkowaniu podlega dochód.

Należy też pamiętać, że brak rzetelnej i niewadliwej ewidencji spowoduje konieczność oszacowania kwoty podstawy opodatkowania. Oszacowanie z reguły nie jest dla podatnika korzystną metodą wyceny podstawy opodatkowania, gdyż organ jedynie odtwarza sytuację, która hipotetycznie może dotyczyć podatnika, przy czym uwzględnia zasady wszystkich uzyskanych, udowodnionych przychodów oraz jedynie tych kosztów, które można faktycznie ustalić.

W zakresie podatku VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji sprzedaży VAT albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.


Obrona przed organami

Instytucjami, które faktycznie pozwalają bronić się przed organami to z jednej strony podejmowanie samodenuncjacji (czynny żal), z drugiej – procesowe metody zaniechania ukarania lub ograniczania kary. W grę wchodzić może zarówno zaniechania ukarania sprawcy, jak i dobrowolne poddania się karze. W przypadku kar pieniężnych podatnik ma możliwość wykazywania przed sądem okoliczności, które mogą wpływać na decyzję sądu co do wysokości orzeczonej kary, jak i na wskazanie jej niewspółmierności do społecznej szkodliwości czynu.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 22-05-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz