Podatki a handel w Internecie

To już działalność

W momencie, w którym handlujący na allegro uzna swoją działalność za zorganizowaną i ciągłą, wykonywaną w celu uzyskania zysku, musi podjąć szereg kroków, aby forma jego organizacji przyjęła prawidłową postać.

Wybór formy opodatkowania

Podatnik musi zdecydować, jaką formę opodatkowania wybierze. Decyzja musi być podjęta od razu, gdyż deklarację formy składa on już we wniosku rejestracyjnym CEiDG-1. Powinien on zwrócić uwagę, że część sprzedawanych przez niego produktów może wykluczać wybór form zryczałtowanych.


Wybór rejestracji dla celów VAT

Do granicy sprzedaży opodatkowanej 150.000 zł podatnik nie musi rejestrować swojej działalności w zakresie VAT. Powoduje to u niego brak prawa odliczenia podatku od kupowanych w działalności towarów i usług, ale również brak obowiązku zapłaty tego podatku. Decyzję o rozliczaniu VAT ogranicza np. sprzedaż towarów z udziałem metali szlachetnych, czy prowadzenie usług prawnych lub księgowych – w tych przypadkach rejestracja jest obowiązkowa już od pierwszej czynności. Rejestracja może być przeprowadzona w chwili składania CEiDG-1. Jeżeli podatnik nie zdecyduje się na rejestrację – może ją przeprowadzić w każdym momencie – również przed przekroczeniem podanego limitu sprzedaży.


Kasa fiskalna

Mimo, że kasa fiskalna nie jest obowiązkowa od pierwszej czynności, podatnicy często decydują się na jej stosowanie. Przy nabyciu kasy mają oni prawo korzystać z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej, w związku z którą przysługuje im prawo dodatkowego zwrotu 90% kwoty podatku VAT wskazanego w kwocie nabycia, nie więcej niż 700 zł.

Podatnicy handlujący w sieci mają również możliwość korzystać ze zwolnienia z kasy do wartości obrotów dokonywanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W pierwszym roku prowadzenia działalności jest to limit 20.000 zł, w latach kolejnych – 40.000 zł. Sprzedający w sieci może dodatkowo korzystać ze zwolnienia tzw. sprzedaży wysyłkowej z płatnościami realizowanymi bezpośrednio na konto bankowe lub konto w SKOK lub realizowanych pocztą. Jeżeli wystąpiłaby jednorazowa sprzedaż inna niż wysyłkowa, podatnik traci w całości uprawnienie do tego rodzaju zwolnienia z kasy. Sprzedaż pewnych produktów, np. sprzętu elektronicznego i fotograficznego, części samochodowych – pozbawia w ogóle prawa korzystania ze zwolnienia – kasę należy instalować i uruchomić przed pierwszą sprzedażą.


Spis z natury

Podatnik musi przeprowadzić na dzień rozpoczęcia działalności spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Podatnik ma bowiem prawo jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywać czynności oraz nabywać produkty, towary i usługi, które są związane z prowadzeniem lub rozpoczęciem prowadzenia przedsiębiorstwa. Wydatki tego typu muszą być rozliczone w związku z podjęciem działalności.

Spis z natury podatnik będzie zobowiązany sporządzać cyklicznie – szczególnie na zakończenie i rozpoczęcie roku podatkowego, nawet jeśli w magazynie firmy nie będą znajdowały się żadne towary.


Księgowość firmy i inne ewidencje

Prowadzący działalność ewidencjonuje wszystkie odbywające się procesy w celach rachunkowych i podatkowych. Cel taki realizuje poprzez założenie KPiR lub ewidencji przychodów w przypadku podatnika rozliczającego ryczałt ewidencjonowany. Dodatkowo podatnik musi prowadzić ewidencje dla celów podatku VAT, często połączoną z ewidencją przychodów jeżeli nie zdecydował się na instalację kasy fiskalnej.

Niezależnie od tego podatnik sporządza ewidencję środków trwałych (u ryczałtowców – wykaz środków trwałych) oraz ewidencję wyposażenia.


Zaliczki na podatek, składki ZUS

Przedsiębiorca nie może zapomnieć, że zaległością podatkową jest również nieopłacona w terminie zaliczka na podatek. Na podstawie prowadzonych rzetelnie i niewadliwie ksiąg podatkowych ma on satem sam obowiązek wyliczyć należną zaliczek na podatek oraz wpłacić ją terminowo na konto organu podatkowego. W przypadku ryczałtowców lub karty podatkowej zaliczki na podatek nie występuje, niemniej podatnik musi terminowo uiszczać podatki należne w ramach tych form rozliczeń podatkowych.

Podatnik musi również dokonać rejestracji dla celów składek ZUS oraz regularnie opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne. Prowadzący działalność sam decyduje, czy chce opłacać składkę chorobową. Pozostałe składki, w tym na Fundusz Pracy, są dla przedsiębiorcy obowiązkowe. Samodzielne modyfikacje podstaw ustalenia składek czy też zatrudnienie pracowników wymaga każdorazowych zgłoszeń do ZUS. Często przedsiębiorca musi również składać comiesięczne raporty rozliczeniowe związane z opłacanymi składkami.


Wizytówka

Podatnik nie ma obowiązku posługiwać się pieczęcią firmy lub zrobić wizytówki. Niemniej w kontaktach handlowych musi on posługiwać się danymi firmy, w tym nadanym mu numerem NIP. Dodatkowo w przypadku transakcji zawieranych na odległość przekazanie oferty musi zostać wcześniej zaakceptowane przez potencjalnego klienta.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 22-05-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz