Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Jakie pożyczki są zwolnione z PCC?

Udzielenie pożyczki jest czynnością opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), według stawki 2%. Ustawa o PCC przewiduje jednak szeroki katalog zwolnień z opodatkowania, który został znacznie rozszerzony po 1 maja 2004, tj po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Przede wszystkim należy zauważyć, że zwolnienia są wprost wymienione w ustawie o PCC a katalog pożyczek zwolnionych z opodatkowania jest szczególnie szeroki. Ponadto niektóre pożyczki mogą w ogóle nie podlegać opodatkowaniu PCC. Ogólnie można stwierdzić więc, że to czy od umowy pożyczki należy zapłacić PCC zależy od:

  1. celu na jaki udzielana jest pożyczka,
  2. podmiotu udzielającego pożyczkę i pożyczkobiorcy,
  3. miejsca zawarcia umowy pożyczki oraz miejsca znajdowania się przedmiotu pożyczki.

1. Pierwsza z wymienionych sytuacji jest bardzo często spotykana w praktyce i dotyczy pożyczek udzielanych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem zwolnienia jest jednak faktyczne przeznaczenie pieniędzy będących przedmiotem pożyczki na te cele w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiących przedmiot pożyczki. Regulacje te budzą często wątpliwości podatników.

Szczególnie dużo problemów sprawia określenie co należy uznać za rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Zaleca się, aby wydatki takie stanowiły koszty uzyskania przychodów lub związane były z zakupem składników majątku dla potrzeb działalności gospodarczej (Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, 7 lipca 2005r., P-4/436/8/05), np.:

  • wykup aktywów z leasingu (Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 3 listopada 2005r., 1473/WP/436/308/41/05/JK/1)
  • zakup nieruchomości na cele działalności gospodarczej (Urząd Skarbowy w Płocku, 4 stycznia 2006r., UEP-436/7/05/MS),
  • regulowanie zobowiązań handlowych (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 11 lipca 2005r,. ZP/436-11/05).

Zwolnieniu nie podlega natomiast pożyczka udzielona na spłatę innych pożyczek. Zdaniem urzędów skarbowych spłata pożyczek nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, z którą uznaje się „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.” (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 7 luty 2005r., 1472/SPC/436/4/2005/KMP). Zauważa się także, że ważny jest w tej kwestii przedmiot działalności przedsiębiorcy, a przedmiotem takim nigdy nie jest spłata pożyczek, czy kredytów (Izba Skarbowa w Katowicach, 2 stycznia 2006r., PBB3-4307/9-5/2005).

Przepisy nie definiują jednak w jaki sposób takie wydatki powinny zostać udokumentowane, dlatego należy przyjąć, że mogą to być wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające rzeczywiste wydatkowanie wspomnianych środków, w szczególności zaś faktury i rachunki.

2. Inna grupę zwolnień stanowią zwolnienia ze względu na osobę pożyczkodawcy i osobę pożyczkobiorcy. Z PCC są bowiem zwolnione pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez ich wspólników (akcjonariuszy). Kwestia ta nie budzi większych wątpliwości, jednak należy pamiętać, że zwolnieniu nie podlegają pożyczki udzielane pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, jeżeli pożyczkodawca nie posiada udziałów (akcji) w przedsiębiorstwie pożyczkobiorcy (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 25 kwietnia 2005r., 1472/SPC/436/14/2005/KMP).

Należy pamiętać, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy tylko pożyczek udzielnych spółkom kapitałowym. Zwolnienie nie obejmuje pożyczek udzielonych spółkom osobowym. Ponadto urzędy skarbowe uznają, że takich pożyczek nie można uznać za pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej. Pożyczek udzielane spółce cywilnej lub jawnej przez jej wspólnika w praktyce stanowią bowiem zmianę umowy spółki, która jest opodatkowana PCC (Urząd Skarbowy w Łukowie, 2 grudnia 2005r., PO/436/3/2005; Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, 28 lipca 2005r., PM-436-4/05).

Analogicznie, jeżeli pożyczka od wspólnika spółki akcyjnej lub z o.o. zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, to nie będzie korzystała z przedmiotowego zwolnienia, gdyż nastąpi zmiana umowy spółki (Urząd Skarbowy w Płocku, 11 kwietnia 2005r., UEP-436/2/05/MS).  

W tej grupie zwolnień znajduje się także zwolnienie pożyczek udzielnych przez przedsiębiorców niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek.

Zwolnione są także pożyczki udzielane pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn.

3. Kolejną grupę pożyczek stanowią pożyczki, które są wyłączone z zakresu opodatkowania PCC. W pierwszej kolejności należy tu wspomnieć o pożyczkach, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Są to pożyczki udzielane przez przedsiębiorców krajowych prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek.

Opodatkowaniu PCC nie podlegają również umowy pożyczek, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się poza terytorium Polski (np. na koncie bankowym za granicą), a sama umowa została zawarta poza terytorium Polski. Aby pożyczka nie podlegała PCC obydwa warunki muszą być spełnione łącznie (Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, 26 lipca 2005r., US34/SL-LM/435/Rek 84/05/SW; Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, 27 maja 2005r., PO/436-1/2005/30081). Możliwa jest także interpretacja, zgodnie z którą nie będą opodatkowane pożyczki, jeżeli wykonanie praw wynikających z takiej umowy pożyczki będzie miało miejsce za granicą. Sytuacja taka zachodzi także gdy pieniądze nie trafią bezpośrednio do Polski, ale np. zostaną przelane najpierw na konto zagraniczne a na krajowe przelej je sam pożyczkobiorca.

 

Remigiusz Fijak
PIT.pl

Data publikacji: 23.03.2006


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj