ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Dochody zagraniczne

Podatnicy uzyskujący dochody za granicą składają od 2006r. zeznanie roczne PIT z nowym załącznikiem PIT/ZG. Formularz ten stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym za granicą w roku podatkowym podatku.

Obowiązek sporządzenia takiego załącznika dotyczy zarówno uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, jak i z innych źródeł przychodów (praca, zlecenie itp.). Dotyczy to jednak jedynie osób wykonujących swoją działalność czy pracę za granicą, gdyż przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy itp. wykonujący swoją działalność w Polsce i otrzymujący jedynie kwoty z zagranicy rozliczają się jako osoby uzyskujące dochody krajowe, tyle że w walucie obcej.

Formularz podatkowy:

Symbol Opis Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS
drukujesz
PIT-ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

PIT/ZG

W załączniku PIT/ZG mamy 7 kolumn:

a) Przychody należy wpisać w załączniku PIT/ZG w odpowiednim wierszu, zgodnie ze źródłem przychodu. Warto przy tym pamiętać, że przychody z pracy najemnej, wymieniane w umowach międzynarodowych, to nie tylko przychody ze stosunku pracy, ale i przychody z innej pracy, wykonywanej w ramach zależności quasi pracowniczej, np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W szczególnych przypadkach umowa o dzieło  czy umowa zlecenia związana z przeniesieniem praw autorskich może być traktowana jako przychód z praw autorskich.

b) Przychód w walucie obcej określonej w części B załącznika PIT/ZG.

c) Przychód zwolniony z podatku - tutaj należy wpisać przychody omówione na tej stronie.

d) Przychód po odliczeniu przychodu zwolnionego, przeliczony na złote - tutaj należy wpisać kwotę przeliczoną według zasad określonych na tej stronie.

e) Koszty uzyskania przychodów - takie, jakie stosuje się w Polsce, omówione na tej stronie.

f) Dochód uzyskany za granicą - to wynik odejmowania: przychody - koszty (d-e).

g) Podatek zapłacony za granicą, przeliczony na złote. Ustawa nie przewiduje kursu, według którego należy przeliczać taki podatek. PIT.pl sugeruje przeliczenie według takiego kursu, jak wynagrodzenie, z którego ten podatek potrącono. Jeżeli jednak podatku nie potrącił płatnik, ale podatnik sam go wpłacił, PIT.pl sugeruje przeliczenie po kursie średnim NBP z dnia zapłaty tego podatku. Jeżeli podatnik otrzymał zwrot podatku, który musi uwzględnić w tym załączniku, PIT.pl sugeruje, aby podatnik przeliczył zwrot również po kursie średnim NBP.

Jeżeli przychód do opodatkowania (b-c) jest mniejszy od zera, wpisujemy 0,-. Jeżeli dochód (d-e) jest mniejszy od zera, wpisujemy 0,-. To zdaniem PIT.pl kolejny błąd w załączniku, gdyż w ten sposób podatnik nie będzie mógł skompensować np. straty ze stosunku pracy za granicą z dochodem ze stosunku pracy w kraju.

Uwaga! Ile załączników PIT/ZG

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, każdy z nich sporządza odrębny załącznik PIT/ZG. Ponadto każdy podatnik sporządza odrębne załączniki dla przychodów uzyskanych w określonej jednej walucie, np. jeden w funtach, drugi w dolarach, trzeci w euro, czwarty w lirach maltańskich, jeżeli uzyskiwał w danym roku dochody w czterech walutach, nawet jeżeli otrzymał to wynagrodzenie w jednym kraju. Z konstrukcji załącznika wynika więc, że ich ilość może być bardzo duża.

Metoda a rubryki w PIT

W przypadku metody wyłączenia z progresją kwotę z poz. 43 należy wykazać w poz. 160 lub 161 zeznania PIT-36.

W przypadku metody odliczenia proporcjonalnego (wynikającą z umowy albo z ustawy, jeżeli z danym krajem Polska umowy nie podpisała) kwotę z kolumn d, e, f należy wykazać odpowiednio w wierszach odpowiednich źródeł przychodów w części D.1 i D.2 zeznania PIT-36, a jeżeli podatnik osiąga przychody opodatkowane podatkiem liniowym, wówczas kwoty z wiersza 2 (pozarolnicza działalność gospodarcza) z kolumn d, e, f należy wykazać odpowiednio w wierszach odpowiednich źródeł przychodów w części D zeznania PIT-36-L.

Każdy małżonek sporządza swój odrębny załącznik PIT/ZG.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 07-08-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz