Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zwolnienie z PIT wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - 2014.06.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-358/14/KK

Rolnik będący zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT dokonuje sprzedaży mleka uzyskanego z hodowli krów. Hodowlę tą prowadzi samodzielnie. Rolnik jest właścicielem działki wchodzącej w skład jego gospodarstwa domowego. Dla działki prowadzona jest samodzielna księga wieczysta.

Wnioskodawca podpisał umowę dzierżawy działki na okres 29 lat. W ramach umowy strona na działce może korzystać z pożytków wynikających w szczególności z energii siły wiatru dostępnej w słupie powietrza nad działką. Na podstawie tej umowy Wnioskodawca zezwolił na wybudowanie m.in. fundamentów, instalację masztu turbiny wiatrowej itp.

Czy wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i korzystania z niej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest od niego zwolnione?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ,,przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, jako odmiany służebności gruntowej. W konsekwencji, wypłacone Wnioskodawcy w niniejszej sprawie jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na Jego gruntach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy o podatku rolnym, zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolne od podatku dochodowego”.

Kwestia ta znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym m.in. w wyroku NSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10). Stanowisko akceptuje również Minister Finansów w piśmie z dnia 21 maja 2014 r. Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, zmieniającym interpretację ogólną z dnia 10 lipca 2013 r. Nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13.

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj