Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Złożenie zeznania do 20 stycznia nie zwalnia z terminowej zapłaty zaliczki na podatek - 2013.07.09

IPPB1/415-453/13-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązany do ustalania zaliczek na podatek dochodowy i wpłatę ustalonej zaliczki w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W styczniu 2013 roku ustalił zaliczkę za grudzień 2012 i w dniu 21 stycznia 2013 roku tj. w terminie płatności tej zaliczki złożył zeznanie roczne PIT-36 za rok 2012 w którym ustalił swoje zobowiązanie podatkowe za rok 2012. Zaliczki za grudzień nie płacił na konto Urzędu Skarbowego. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek wynikający z zeznania rocznego PIT-36 wpłaci w terminie do końca kwietnia roku bieżącego. Podatnik stwierdził, że art. 44 ust. 6 i art. 45 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno, wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, iż złożenie zeznania rocznego PIT-36 za rok 2012 w terminie płatności zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 tj. do 21 stycznia 2013 r. , zwalnia go z obowiązku zapłaty tejże zaliczki w terminie do 21 stycznia 2013 r. a podatek wynikający z zeznania rocznego PIT-36 za rok 2012 wpłacony winien być w terminie do 30 kwietnia 2013.

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Zatem, aby nie podlegać obowiązkowi wpłaty zaliczki za grudzień 2012 r. podatnik winien, zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dnia 21 stycznia 2013 r. złożyć zeznanie podatkowe oraz dokonać zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Wyżej wskazane warunki winny zostać spełnione łącznie. Dodać jednocześnie należy, iż sformułowanie „dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45” nie oznacza, że w sprawie znajdzie zastosowanie art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek wynikający z zeznania złożonego do dnia 21 stycznia 2013 r. płatny będzie do dnia 30 kwietnia 2013 r.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj