Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zaliczka na poczet nauki jazdy jest przychodem w chwili jej otrzymania - 2014.03.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-1/14-4/KC

Podatnik prowadzi działalność sklasyfikowaną według PKD – 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. Zastanawiał się czy każda wpłata przez kursanta (w całości przed wykonaniem usługi, zaliczkowo przed wykonywaniem usługi, częściowo w trakcie trwania kursu, dodatkowo przed jazdami uzupełniającymi) powinna być traktowana jako przychód w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie otrzymania wpłaty.

Minister Finansów wskazał, że pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu, ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznie terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia wskazanych w przepisie zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia, decydują o momencie powstania przychodu. Jeżeli jednak strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze #61485; jednak nie rzadziej niż raz w roku, o czym mówi art. 14 ust. le ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń, w tym m.in. z wydaniem rzeczy, wystawieniem faktury albo otrzymaniem należności, a więc i wpłatą uiszczoną przez kursanta w całości przed wykonaniem usługi, zaliczkowo przed wykonaniem usługi (zaliczka bezzwrotna), częściowo w trakcie trwania kursu, jak również dodatkowo przed jazdami uzupełniającymi.

 

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Uwaga!

Należy pamiętać dodatkowo o zasadzie wskazanej w przepisie 14 ust 2 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

 

Piotr Szulczewski,
PIT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj