Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zalety rozliczania kupna lokalu jako towaru handlowego - 2013.03.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-75/13-2/EC

Podatnik nabywa i zbywa budynki mieszkalne, ich części lub udziały w takich budynkach, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość lub udziały w takich lokalach, gruntach lub udziały w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziały w takich prawach, związane z tymi budynkami lub lokalami, spółdzielcze własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziały w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziały w takim prawie. Minister Finansów uznał za prawidłowe, że lokale przeznaczone na sprzedaż, w księgach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej są traktowane jak towary handlowe. Lokale nie są środkami trwałymi w księgach podatkowych oraz nie figurują w ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym stanowiskiem Ministra Finansów, prawidłowe jest uznanie kwot ze sprzedaży lokali za przychody z działalności gospodarczej, a kwoty z tytułu zakupu nie muszą być amortyzowane (red.).

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

1. zarobkowym celu działalności,

2. wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

3. prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Opracował Piotr Szulczewski, www.sip.mf.gov.pl

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj