Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zaległa dywidenda po zmarłej wspólniczce - opodatkowanie - 2013.09.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-493/13-3/MG

Spółka wypłacała dywidendy wspólnikom za 2001 r. Podjęto uchwałę, że należna dywidenda będzie wypłacona do 30.09.2002 r. Jednemu z udziałowców (wspólniczce) dywidendy nie wypłacono, bowiem zmarła w marcu 2002 r. Spadkobiercy zmarłej wspólniczki nie dostarczyli Spółce postanowienia Sądu o nabyciu i podziale spadku, w związku z tym Spółka nie posiadała informacji o osobach, które nabyły spadek po zmarłej wspólniczce. Dopiero w dniu 26 sierpnia 2012 r. mąż zmarłej wspólniczki przesłał pocztą e-mail odpis postanowienia Sądu o nabyciu spadku po zmarłej wspólniczce, na którym widnieje data 18 kwietnia 2002 r. i na skutek którego spadek po zmarłej nabyli jej mąż oraz dwoje dzieci po 1/3 każde z nich. Spółka odprowadziła zryczałtowany 15% podatek dochodowy od całości dywidendy przeznaczonej do wypłaty, tj. także od niewypłaconej dywidendy dla zmarłej wspólniczki.

Minister Finansów stwierdził, że spółka wypłacając spadkobiercom zmarłej wspólniczki zaległą dywidendę zobowiązana będzie pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak twierdzi Spółka podatek w wysokości brakujących 4% kwoty dywidendy, z uwagi na to, że w 2002 r. Spółka opodatkowała należną do wypłaty zmarłej wspólniczce dywidendę 15% zryczałtowanym podatkiem, wówczas obowiązującym.

Należy bowiem zauważyć, że Spółka, jako płatnik niezasadnie pobrała 15% zryczałtowany podatek dochodowy od niewypłaconej zmarłej wspólniczce dywidendy za 2002 r., bowiem dywidendy tej Spółka nie wypłacała, była to dywidenda należna, a ponadto Spółka nie miała wiedzy kto jest spadkobiercą zmarłej wspólniczki, gdyż nie dysponowała prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku, którego to odpis, jak wskazała Spółka przesłany został pocztą e-mail w dniu 26.08.2012 r.

Zatem wypłacając zaległą dywidendę spadkobiercom zmarłej wspólniczki Spółka zobowiązana będzie do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi, powołanymi powyżej przepisami prawa podatkowego.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj