Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zagraniczna renta wdowy a podatek w Polsce - 2012.12.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-884/12-2/JK3

Podatniczka miała wątpliwość, czy korzystając z norweskiej renty po zmarłym mężu wypłacane do Polski kwoty stanowić będą jej przychód oraz czy powinna polskiemu organowi skarbowemu zapłacić z tego tytułu podatek.

Podatniczka jest polskim rezydentem podatkowym i w kraju uzyskuje inne przychody. Pobiera emeryturę z ZUS w Polsce, a ponadto rentę wdowią po mężu - obywatelu Norwegii.

Minister Finansów uzależnił pobór podatku i zastosowanie odpowiedniej zasady unikania podwójnego opodatkowania od tego, z jakiego faktycznie kraju renta pochodzi. Renta wdowia z Norwegii będzie opodatkowana zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Tu jednak zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zagraniczne dochody należy uwzględnić tylko do ustalenia stopy procentowej, według której podatniczka winna obliczyć podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.

Zgodnie z ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli polski rezydent taki jak podatniczka, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w całości na terytorium kraju osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj