Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wypłaty z programów emerytalnych na rzecz rozwodzącego się małżonka - 2012.12.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-881/12-2/MK

Pojawił się problem przy ustalaniu przychodów z tytułu wypłaty kwot przez płatnika prowadzącego program emerytalny. Wypłata miałaby zostać dokonana na rzecz współmałżonka pracownika, niemniej dokonywana byłaby ona po orzeczeniu rozwodu.

Zdaniem wypłacającego środki, wypłatę środków zgromadzonych na kontach powinno się klasyfikować jako przychód z kapitałów pieniężnych za czym przemawia kapitałowy charakter przychodu. Kapitałowy charakter wynika z faktu, że PPE jest elementem tzw. III filaru systemu emerytalnego i umożliwia zgromadzenie dodatkowych środków emerytalnych, niezależnych od obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych. PPE może być prowadzony w oparciu o kilka funduszy inwestycyjnych i łączy się z możliwością ustalenia własnej strategii inwestycyjnej przez uczestnika. Powyższe implikuje, że gromadzenie środków ma charakter kapitałowy. Dodatkowo przemawia za tym fakt przedmiotowego zwolnienia takich przychodów z podatku od dochodów kapitałowych.

Minister Finansów wskazał, że przyczyną postawienia do dyspozycji środków byłego współmałżonka było orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa oraz umowa o zniesieniu współwłasności środków zgromadzonych w P. przez byłą współmałżonkę a nie nabycie praw do wypłaty z programu emerytalnego. Stąd nie wystąpi zwolnienie wypłaty tych środków z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 58 lit b ustawy o PIT. Zwolnienie to dotyczy bowiem wypłat w celu realizacji programów emerytalnych i zabezpieczenia emerytalnego uzyskującego wypłatę.

Uzyskany przez byłego małżonka przychód, w związku z wejściem w posiadanie środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym przez byłego współmałżonka będący konsekwencją rozwiązania małżeństwa przez rozwód i zniesieniem współwłasności środków należy zakwalifikować, do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na płatniku, prowadzącym program emerytalny ciążyć będą obowiązki informacyjne związane ze sporządzeniem stosownej informacji (PIT-8C) i przekazaniem jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip. mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj