Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wydatki na zabiegi rehabilitacji ruchowej a ulga rehabilitacyjna - 2013.03.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-17/13-4/AK

Problem wydatków na cele rehabilitacyjne jest wciąż aktualny. Minister Finansów zajął się problemem zaliczania do ulg podatkowych kwot wydatkowanych na terapię logopedyczną, integrację sensoryczną, terapię ręki oraz na socjoterapię niepełnosprawnego dziecka.

Minister Finansów wskazał, że ustawodawca nie zdefiniował w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęć: „zabieg”, „rehabilitacja” oraz „rehabilitacja lecznicza”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o definicje encyklopedyczne oraz wydaną z zakresu rehabilitacji literaturę. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „Słowniku wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „Encyklopedii” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych; rehabilitacja lecznicza zaś to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje m.in. zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię, kinezyterapię.

mieszczą się zatem wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z niepełnosprawnością syna i zalecone przez lekarza prowadzącego na zabiegi rehabilitacyjne w ramach rehabilitacji logopedycznej (jako usprawniającej aparat mowy) oraz zabiegi rehabilitacyjne w zakresie integracji sensorycznej (jako stymulującej układ nerwowy) zabiegi terapii ręki (poprawa funkcjonowania ruchowego) wykonywanej pod kierunkiem wyspecjalizowanych osób.

Natomiast wydatki na socjoterapię zalicza się do procesów korekcyjnych o charakterze leczniczym adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami. Socjoterapia z reguły ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Zatem niewątpliwie socjoterapia mieści się w szeroko pojętej rehabilitacji, jednak zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można jej zakwalifikować do zabiegów rehabilitacyjnych, wobec czego wydatki poniesione na ten cel nie podlegają odliczeniu w ramach omawianej ulgi.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj