Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wycena kosztów wybudowania budynku mieszkalnego przez rzeczoznawcę nie zawsze kosztem - 2013.10.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-480/13-4/Akr

W marcu 2008 roku małżonkowie dokonali zakupu działki budowlanej w cenie 19.154 zł. We wrześniu tego samego roku uzyskując zezwolenie na budowę rozpoczęto prace budowlane, które samodzielnie wykonywał mąż wnioskodawczyni. Na zakupione materiały budowlane Wnioskodawczyni posiada faktury VAT . Po śmierci męża wnioskodawczyni odbyło się postępowanie spadkowe, wg którego spadek nabyli w częściach równych po 1/3 Wnioskodawczyni oraz dwaj synowie. W czerwcu 2013 r. po wycenie rzeczoznawcy wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość będącą w stanie surowym. Nieruchomość ta nie została odebraną do użytku przez nadzór budowlany.

Pojawia się zatem pytanie, czy wycena kosztów wybudowania budynku mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę może być traktowana jako koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Analizując stan faktyczny Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że ,, koszty wybudowania budynku mieszkalnego wynikające z wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę, Wnioskodawczyni nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w tej nieruchomości, ponieważ wycena nieruchomości (działka oraz budynek w stanie surowym, nieodebrany przez nadzór budowlany, nieprzekazany do użytku) dokonana przez rzeczoznawcę nie spełnia dyspozycji przepisu art. 22 ust. 6e w związku z art. 22 ust. 6c oraz art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi bowiem dokumentu, na podstawie którego przepis pozwala ustalić wysokość nakładów, nie jest ani fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług ani dokumentem stwierdzającym poniesienie opłat administracyjnych.”

Warto zaznaczyć, że wnioskodawczyni dokonała odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2012 r. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Oznacza to, że dochód osiągnięty z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Co więcej zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Przy czym za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e).


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj