Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Samozatrudnienie w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Uruchomienie kredytu a data powstania przychodu z pośrednictwa finansowego - 2013.05.28

ILPB3/423-66/12/13-S/JG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Podatnik prowadził działalność w zakresie usług pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeniowego. Usługi te polegały na pośredniczeniu między klientem a Bankiem, bądź Towarzystwem Ubezpieczeniowym (TU) w zawieraniu umów kredytowych, bądź ubezpieczeniowych. Do obowiązków należała pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych i ich weryfikacja, sprawdzanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, a następnie przekazywanie Bankom lub TU wniosku kredytowego z kompletem zebranych dokumentów. Bank lub TU jednorazowo przekazywały podatnikowi informacje o zawartych umowach, bądź uruchomionych kredytach za pośrednictwem podatnika oraz o wysokości przysługującej Jej z tego tytułu prowizji.

W świetle postanowień umów o współpracy z Bankami samo wykonanie przez podatnika szeregu czynności celem przekazania Bankowi kompletnego wniosku kredytowego, nie powodowało jeszcze powstania zobowiązania Banku wobec podatnika. Zgodnie z treścią umów zawartych przez podatnika z Bankami, prawo do prowizji podatnik nabywał w momencie uruchomienia przez Bank kredytu klientowi skierowanemu do Banku przez podatnika.

Zgodnie z zapisami przykładowej umowy, podatnik wystawiał fakturę na podstawie przesłanego przez Bank, bądź Towarzystwo Ubezpieczeniowe raportu dotyczącego zawartych umów i uruchomionych kredytów w miesiącu poprzednim. W dniu, w którym Bank lub TU zobowiązane były do przekazania podatnikowi raportu zawierającego zestawienie zawartych umów lub udzielonych kredytów w poprzednim miesiącu, Spółka rozpoznawała u siebie przychód podatkowy, ponieważ dopiero w tym momencie dysponowała wiedzą o faktycznej wysokości należnego Jej przychodu z tytułu wykonanych usług.

Minister Finansów zgodził się ze spółką, że przychód powstanie tutaj w terminie szczególnym. Jeżeli bowiem należności wynikające z umów między stronami są rozliczane w stałych terminach, co ma miejsce w opisanym zaistniałym stanie faktycznym, zastosowanie będzie miał przepis art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego: jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W takim przypadku przychód należny z tytułu usług o ustalonym okresie rozliczeniowym powinien być określany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury oraz termin płatności nie decydują o terminie powstania przychodu należnego.

 

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj