Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

System podatkowy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Umorzenie odsetek a przychód u umarzającego odsetki - 2013.01.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1457/12-2/EC

Podatnik będąc osobą fizyczną udzielił pożyczek spółkom kapitałowym prowadzącym działalność zarówno na terenie Polski jak i poza nią. Umowy pożyczki przewidują wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczek w postaci odsetek naliczonych od kwoty głównej udzielonej pożyczki. W chwili obecnej pożyczkodawca, z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną Pożyczkobiorców, zamierza umorzyć naliczone odsetki od udzielonych Spółkom pożyczek. Powstało zatem pytanie, czy umorzenie rodzi jakieś skutki podatkowe po stronie pożyczkodawcy, w szczególności, czy stanowi dla niego przychód podatkowy.

Zdaniem podatnika, Pożyczkodawca — osoba fizyczna, zwalniając Spółki z długu powstałego w wyniku naliczonych odsetek od pożyczek (zarówno w części jak i w całości), nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Analiza art. 11 ustawy pdof prowadzi do wniosku, iż przychodem są wszelkie uzyskane przez podatnika korzyści i przysporzenia majątkowe, za wyjątkiem przysporzeń, które ustawa pdof wyłącza z kategorii przychodów. Zgodnie z powszechnym stanowiskiem sądów administracyjnych (m.in. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2008 r., sygn.: II FSK 25/08) wysokość tych korzyści, w dniu ich uzyskania musi być możliwa do określenia, a uzyskane przysporzenia muszą mieć charakter definitywny. Zatem, w przypadku gdy po stronie podatnika w związku z realizacją danej czynności nie powstaną korzyści, nie powstanie również przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Minister Finansów zgodził się z podatnikiem. W sytuacji, gdy Pożyczkodawca dobrowolnie zrezygnuje z otrzymania korzyści związanych z udzieleniem pożyczek Spółkom poprzez zawarcie z Pożyczkobiorcami umów o zwolnieniu ich z długu (z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek), po stronie podatnika nie powstanie z tego tytułu przychód do opodatkowania. Utracone w ten sposób korzyści Pożyczkodawcy nie stanowią bowiem podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Opracował Piotr Szulczewski www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj