Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Termin ważności certyfikatu podatkowego - 2013.12.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-683/13-5/AP

Pożyczkodawca dostarczył podatnikowi certyfikat rezydencji, stwierdzający, że pożyczkodawca jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii. Certyfikat nie stwierdza w jakim okresie pożyczkodawca był rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii - w certyfikacie nie ma wskazanego okresu, za który certyfikat potwierdza fakt rezydencji podatkowej. Certyfikat zawiera zdanie, że osoba w nim wskazana jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii oraz datę wystawienia certyfikatu.

Minister Finansów wskazał, że certyfikat rezydencji stanowi środek dowodowy posiadania rezydencji podatkowej w określonym kraju, czego stwierdzenie umożliwia płatnikowi, zastosowanie postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Istotne jest zatem, aby certyfikat, wystawiony przez władze podatkowe drugiego państwa, potwierdzał uprawnienie dotyczące obniżenia lub niepobrania podatku z tytułu wypłat należności dokonywanych przez płatnika. Oznacza to, że realizacja uprawnień przewidzianych odpowiednią umową o unikaniu podwójnego opodatkowania może nastąpić jedynie pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby certyfikatem rezydencji obejmującym dzień dokonania wypłaty. Jednakże w razie uzyskania certyfikatu po dokonaniu płatności, taki certyfikat powinien potwierdzać rezydencję podatkową podmiotu za okres, w którym została dokonana płatność (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 94/09, opubl. LEX nr 532653; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1448/06, niepubl.).

Certyfikaty rezydencji, które nie określają daty ich ważności, nie potwierdzały rezydencji podatkowej - miejsca zamieszkania dla celów podatkowych - i nie pozwalały w latach 2011 - 2012 na pobieranie podatku w wysokości 5% kwoty odsetek brutto, przez co nie stanowiły podstawy do zastosowania przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, stawki podatku w oparciu o przepisy art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj