Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Stypendium socjalne a PIT-8C - 2013.03.04

IPTPB1/415-713/12-4/AG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Gmina wypłacająca stypendium socjalne zastanawiała się, czy jego wartość powinna trafić na PIT-8C. Wypłaty dokonuje ona na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że, uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 2 ustawy, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Na podstawie art. 90f ustawy, rada gminy uchwala regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - Uchwała Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2012 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa z dnia 3l sierpnia 2012 r.).

Minister Finansów wskazał, że kwestie tę regulują dwa przepisy:

  • Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o pit, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodach z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o pit, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Urząd Gminy będąc płatnikiem szkolnych stypendiów socjalnych nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8C, osobom otrzymującym takie świadczenie.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj