Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż roślin z własnej działki – małego gospodarstwa a podatki - 2013.09.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-393/13-5/MD

Podatnik uprawia rośliny (krzewy, kwiaty) na należącej do Niego i Jego żony działce rolnej (pow. 1 ha przeliczeniowego). Wytworzone produkty roślinne z własnej uprawy, bądź produkty zakupione u innych podmiotów, które są przetrzymywane co najmniej 1 miesiąc, w celu ich dalszego wzrostu, w stanie nieprzetworzonym sprzedaje osobom fizycznym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (szkoła publiczna, przedszkola publiczne). Oprócz prowadzenia powyższej szkółki roślin, podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę, nie jest ubezpieczony w KRUS i w ramach szkółki roślin nie prowadzi działalności gospodarczej, która podlega wpisowi do CEiDG. Prowadzona działalność szkółkarska nie zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej.

Minister Finansów wskazał, że w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Zatem, uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku.

Zauważyć należy, że ani uprawa krzewów, ani kwiatów na wolnym powietrzu, nie występuje w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Stąd przychody uzyskane ze sprzedaży krzewów i kwiatów, uprawianych na wolnym powietrzu, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: ree (08-02-2018 13:13:58)
Temat: ?????
he he, kup krzaki za 100 tys. w hurcie i sprzedaj je po miesiącu za 150 tys., wielu to próbowało, niewielu się to udało, zresztą co innego...pokaż całą treść
he he, kup krzaki za 100 tys. w hurcie i sprzedaj je po miesiącu za 150 tys., wielu to próbowało, niewielu się to udało, zresztą co innego będzie, jak kupisz taką ilość sadzonek krzaków do dalszej produkcji rocznej albo dwuletniej, no to jest już ciężka praca i duże koszta utrzymania tego przy życiu, nic za darmozwiń
Autor: Ciekawski (05-05-2014 11:47:57)
Temat: !!!
Czyli mamy osobę handlującą np. krzewami, która je przetrzymuje u siebie w ogrodzie przez miesiąc i sprzedaje. Nie płaci z tego tytułu ani grosza podatku dochodowego i...pokaż całą treść
Czyli mamy osobę handlującą np. krzewami, która je przetrzymuje u siebie w ogrodzie przez miesiąc i sprzedaje. Nie płaci z tego tytułu ani grosza podatku dochodowego i nie rejestruje się w CEIDG. Czysta szara strefa!!zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj