Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż naprawianych telefonów korzysta z preferencyjnej stawki podatku - 2013.12.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-644/13-4/AP

Podatnik w dniu 1 czerwca 2013 r. rozpoczął działalność gospodarczą polegającą na kupnie, drobnych naprawach i sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych używanych telefonów komórkowych. Nie dokonuje on oddzielnie usług naprawczych, lecz jedynie w okresie pomiędzy zakupem a dalszą odsprzedażą telefonu, dokonuje niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych, by wyeliminować istniejące uszkodzenia i przystosować telefon do stanu używalności, czynności te nie powodują zmiany formy ani przeznaczenia towaru.

Minister Finansów wskazał, że użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Jeżeli w wyniku podjętych czynności nie dojdzie do przetworzenia nabytych rzeczy (towarów) w ww. rozumieniu, to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary – odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, działalność polegającą na kupnie, drobnych naprawach i sprzedaży używanych telefon komórkowych należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.

Wobec powyższego, przychody ze sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych ww. przedmiotów, jako stanowiące przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, mogą podlegać opodatkowaniu 3,0% stawką określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj