Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż mieszkania: zwolnienie przedmiotowe i koszty uzyskania przychodów - 2013.04.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-64/13/BK

W 2009 r. na mocy aktu notarialnego podatnik kupił mieszkanie w stanie deweloperskim. Na zakup mieszkania w dniu 24 grudnia 2008 r. podatnik zaciągnął kredyt hipoteczny w Banku. Kredyt ten pokrywał około 1/3 wartości mieszkania, pozostała część pochodziła ze środków własnych. W związku z tym, iż mieszkanie zostało zakupione w stanie deweloperskim podatnik poniósł dodatkowe nakłady, które podniosły wartość rynkową tego mieszkania m.in. stała zabudowa kuchni, sprzęt AGD, drzwi wewnętrzne, podłogi. W listopadzie 2010 r. podatnik sprzedał lokal mieszkalny za kwotę 316.000 zł. Przed sprzedażą tego mieszkania nastąpiła spłata kredytu zaciągniętego na jego zakup.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli przeznaczony zostanie również na zakup działki i budowę domu?

Stwierdza się, iż biorąc pod uwagę stan faktyczny spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez podatnika w dniu 24 grudnia 2008 r., przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na zakup zbywanego lokalu, dokonana ze środków uzyskanych od kupujących, stanowiących część należnej Pana ceny sprzedaży, wyczerpuje dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji uzyskany przychód korzysta z przedmiotowego zwolnienia. Dla skorzystania z omawianego zwolnienia bez znaczenia jest również forma dokonania tej spłaty, tj. to czy spłaty kredytu dokonał podatnik, czy też w podatniku imieniu nabywca mieszkania.

Przy czym zwolnienie obejmuje tę część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Zwolnienie z opodatkowania przewidziane w podanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 znajdzie również zastosowanie w przypadku, gdy w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego podatnik przeznaczy na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz na budowę własnego budynku mieszkalnego, przy spełnieniu pozostałych warunków.

Opracowała Iwona Karkus na podstawie sip.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj