Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż gruntów uprawnych a przychód i podatek PIT - 2014.01.10

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-1148/13-2/AP

Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 189,41 ha w zakresie zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, na którą to produkcję składa się m.in. hodowla krów, koni, drobiu, uprawa rzepaku, kukurydzy, pszenicy. Na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości, podatnik nabył udział wynoszący 1/3 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości rolnej, której sposób korzystania oznaczono w księdze wieczystej jako R - grunty orne o powierzchni 13,4 ha. Nadto w terminie późniejszym nabył udział wynoszący 1/3 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości rolnej, bezpośrednio przylegającej do ww. nieruchomości o powierzchni ok. 10,6 ha.

Wymienione nieruchomości rolne leżą na terenie nie objętym aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dacie nabycia, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, nieruchomości przeznaczone były w całości pod tereny upraw rolniczych i chronionego krajobrazu. W następstwie zmiany studium, począwszy od miesiąca listopada 2011 r., przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały w części pod zalesienie oraz w części pod zabudowę mieszkaniową niską.

Z przedmiotowego gruntu wydzielonych zostało w tzw. trybie rolnym 21 działek o powierzchni powyżej 0,3 ha. Dla tych nieruchomości nie zostały wydane jakiekolwiek decyzje o warunkach zabudowy. Podatnik dokonał zbycia pięciu z przypadających faktycznie na jednego współwłaściciela działek gruntu, tj. dotychczas zbył przysługujące udziały w 20 wydzielonych działkach. Mimo sprzedaży wyżej wymienionych działek, w dalszym ciągu są one aktywnie uprawiane oraz utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. W stosunku do tychże działek uprawiający je otrzymuje dopłaty bezpośrednie. Przedmiotowe uprawy pozostają pod kontrolą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych działek został przez podatnika wykazany w deklaracji PIT-39.

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w ww. brzmieniu - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Uszczegóławiając jakiego rodzaju grunty wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów, należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia. Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Wobec powyższego zwolnienie przychodów ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od podatku dochodowego uwarunkowane jest następującymi przesłankami:

  • grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
  • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będące własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
  • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Utrata charakteru rolnego lub leśnego gruntu następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia.

Aby można było zastosować przedmiotowe zwolnienie, muszą zostać spełnione wszystkie powyżej wskazane warunki. Utrata charakteru rolnego lub leśnego gruntów, w rozumieniu ww. przepisu, następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia. Przekształcenie sposobu wykorzystania gruntów może nastąpić bezpośrednio po sprzedaży, może też być procesem rozłożonym w czasie. Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia istotny jest sposób wykorzystania gruntów po sprzedaży.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj