Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż darowanego gruntu celem finansowania budowy domu pozostaje zwolniona z podatku - 2014.08.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-541/14/MU

Podatnik z żoną pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej. Ojciec podatnika ma zamiar dokonać darowizny 5 działek budowlanych. Wejdą do majątku do majątku odrębnego na podstawie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego.

Podatnik chce sprzedać otrzymane działki i uzyskane środki przeznaczyć na rozpoczętą budowę domu. Dom budowany jest na działce, nabytej wspólnie z żona, należącej do majątku wspólnego małżonków. Podatnik nie posiada pełnej kwoty koniecznej do zakończenia budowy. Po sprzedaży działek uzyskane środki zamierza przeznaczyć na budowę własnego domu – budynku mieszkalnego lub spłatę kredytu zaciągniętego na budowę własnego domu (co będzie wynikało z umowy kredytowej), kredyt będzie zaciągnięty, w banku mającym siedzibę na terytorium RP, przed sprzedażą działek.

Minister Finansów podkreślił, że art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia skorzystanie ze zwolnienia w takim przypadku wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których sfinansowanie uprawnia do zwolnienia wymienione zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Do wydatków tych zalicza się m. in. określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. a) ww. ustawy, wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego jak też na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Przy czym, kredyt ten musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego.

Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek zarówno na budowę własnego budynku mieszkalnego jak również spłatę kredytu zaciągniętego na budowę własnego budynku mieszkalnego, przy spełnieniu warunków wskazanych ww. przepisie stanowić będzie realizację własnego celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. a) ww. ustawy, może korzystać część uzyskanego dochodu, która odpowiada udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia działek tj. w niniejszej sprawie – przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek warunkujących omawiane zwolnienie – udziałowi poniesionych przez podatnika wydatków na budowę domu oraz na spłatę kredytu, zaciągniętego celem sfinansowania budowy domu, które mieszczą się w katalogu wydatków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: ola (11-10-2014 22:01:05)
Temat: odp.PIT
Tak, koniecznie trzeba złożyć PIT-39( jeśli nabycie nastąpiło po 1.01.2009r.), gdzie należy wykazać dochód jako zwolniony z opodatkowania i w ciągu dwóch lat zgromadzić dokumenty potwierdzające...pokaż całą treść
Tak, koniecznie trzeba złożyć PIT-39( jeśli nabycie nastąpiło po 1.01.2009r.), gdzie należy wykazać dochód jako zwolniony z opodatkowania i w ciągu dwóch lat zgromadzić dokumenty potwierdzające poniesione koszty w wysokości osiągniętego przychodu...zwiń
Autor: bartek (08-10-2014 13:36:59)
Temat: PIT
czy konieczne jest składanie PIT-u lub informacji do US, że pieniądze ze sprzedaży nabytej drogą darowizny nieruchomości przeznaczam na cele mieszkaniowe? czy muszę mieć dokładnie udokumentowane koszty bydowy...pokaż całą treść
czy konieczne jest składanie PIT-u lub informacji do US, że pieniądze ze sprzedaży nabytej drogą darowizny nieruchomości przeznaczam na cele mieszkaniowe? czy muszę mieć dokładnie udokumentowane koszty bydowy domu (faktury, paragony) - dom buduję metodą gospodarczą. ile czasu mam na przeznaczenie tych środków na cele mieszkaniowe? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj