Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Spłata spadkobierców nie pomniejsza podatku od sprzedaży uzyskanego w spadku mieszkania - 2013.01.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-739/12-4/JR

Problem rozliczenia podatkowego spłaty współspadkobierców dotyczył przypadku, gdzie po wznowieniu postępowania Sąd dokonując działu spadku, zasądził solidarnie od podatnika, na rzecz pozostałych odnalezionych po pierwotnym postanowieniu sądu, spadkobierców, kwoty z tytułu nabytego przez podatnika mieszkania. Podatnik przed ustaleniem takiego podziału spadku dokonał już sprzedaży nieruchomości.

Minister Finansów wskazał, że stosownie do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Postanowienie Sądu to decyzja administracyjna, która zobowiązała dwóch spadkobierców do spłat, a więc poniesienia udokumentowanych kosztów. Dział spadku jest konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Siostry przyrodnie, czyli odnalezieni dodatkowi spadkobiercy po zmarłym nabyły spadek nie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu, ale już z chwilą śmierci spadkodawcy. Stąd późniejsza spłata nie ma znaczenia dla celów podatku od sprzedaży.

Skoro zatem podatnik wraz z drugim spadkobiercą dokonał sprzedaży nabytego w drodze spadku lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a potwierdzenie uprawnień do dysponowania przedmiotem spadku, w tym przedmiotowego lokalu mieszkalnego, wynikało z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i zostało zmienione innym, które poszerzyło grono spadkobierców o dwie nowe osoby i zmieniło wielkość udziału przysługującego podatnikowi w nabytym spadku, to zmiana ta nie wywołała skutków na gruncie prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Bowiem dochód ten, został uzyskany przez podatnika i drugiego spadkobiercę (na podstawie pierwszego postanowienia o nabyciu spadku), co oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązanie do zapłaty podatku spoczywało na osobach, które otrzymały przychód z jednego ze źródeł przychodu jakim jest odpłatne zbycie, czyli na podatniku.

Spłata w związku z działem spadku dokonanym przez Sąd, po sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie była związana z nabyciem przez podatnika nowych udziałów w przedmiotowej nieruchomości. Dokonana spłata, nie stanowi również nakładów, które zwiększyły wartość przedmiotowego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, poczynionych w czasie jego posiadania. A zatem, wartość ta nie mieści się w kategorii kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj