Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Spłata kredytu mieszkaniowego stanowi wydatki na własne cele mieszkaniowe - 2012.01.09

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-632/11-3/AK

Wnioskodawczyni zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu, na podstawie której nabyła do majątku osobistego prawo własności tego lokalu. W lipcu 2009 r. ww. lokal mieszkalny stanowiący majątek osobisty, Wnioskodawczyni sprzedała a następnie złożyła w Urzędzie Skarbowym PIT-39, gdyż zamierzała dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe.

Stwierdza się, że środki finansowe uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w części faktycznie wydatkowanej na budowę domu jednorodzinnego oraz spłata rat i odsetek zaciągniętego kredytu hipotecznego na budowę domu mogą być zaliczone do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy. Tym samym, dochód w tej części, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawczyni spełni pozostałe przesłanki wskazane przepisami prawa.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj