Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sezonowy najem domu letniskowego bez prawa do 8,5% stawki ryczałtowej - 2013.04.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-119A/13/IG

Emerytka będąca właścicielką domku letniskowego podjęła decyzję o jego wynajmie na krótkie terminy. Wątpliwość wzbudziło ustalenie właściwej stawki podatku oraz prawo do stosowania ryczałtu z tytułu tzw. najmu prywatnego.

Minister Finansów stwierdził, że najem zawsze może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) lub jako odrębne źródło przychodów, tzw. najem prywatny (art. 10 ust. 1 pkt 6 tej stawy). Istotne jest więc rozróżnienie tych dwóch źródeł przychodu.

Usługi najmu domku letniskowego nie są usługami wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny (tzw. najmem prywatnym). Wynajem sezonowy domu letniskowego (od maja do sierpnia, krótkoterminowo - od 2 do 10 dób) - będącego własnością emerytki w ramach wspólności majątkowej - to w istocie szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności, podejmowanych w celach zarobkowych, t.j. spełniających kryteria wynikające z definicji działalności gospodarczej. Wskazany przez najem domku letniskowego w okresie od maja do sierpnia, na krótkie okresy czasu, dla kilku osób potwierdza zorganizowany i zarobkowy charakter działań podjętych przez Wnioskodawczynię w związku z posiadaniem tej nieruchomości. Taki charakter działań wskazuje na konieczność podejmowania przez Wnioskodawczynię zorganizowanej działalności - chociażby w zakresie poszukiwania potencjalnych najemców i nadzorowania rotacji najemców przez cały okres letni, w którym najem taki może być wykonywany. Zatem, w tak przedstawionym stanie faktycznym, trudno doszukiwać się „okazjonalnego” charakteru tzw. najmu prywatnego.

Zakwalifikowanie uzyskiwanych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od zgłoszonego do właściwego organu źródła osiąganych przychodów, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Zakwalifikowanie uzyskiwanych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od zgłoszonego do Urzędu Skarbowego źródła osiąganych przychodów, np. zgłoszenie najmu prywatnego, lecz od rodzaju i charakteru podejmowanych działań.

Sezonowy „najem” domku letniskowego stanowi zatem działalność gospodarczą - usługi związane z zakwaterowaniem, o których mowa w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opisanych we wniosku cyklicznych czynności udostępniania domku letniskowego nie można uznać za najem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody uzyskane z ww. usług należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jednakże będą one podlegały opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a nie stawką 8,5%.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj