Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Ryczałt z najmu a rozliczenie z małżonkiem - 2013.04.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-119B/13/IG

Podatniczka jest właścicielką domku letniskowego we wspólności majątkowej małżeńskiej. Zostało złożone oświadczenie o płaceniu podatku tylko przez nią. Domek jest wynajmowany w okresie od maja do sierpnia, krótkoterminowo - od 2 do 10 dób. Maksymalnie domek wynajmuje 6 osobom. W latach podatkowych 2011 i 2012 współmałżonek pracował na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i uzyskał przychód, który został opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej, pozostają we wspólności majątkowej. Co roku składane jest oświadczenie, iż dochody z najmu podatniczka rozlicza podatkiem zryczałtowanym. Powstała wątpliwość czy pozostałe przychody, poza przedmiotowym najmem można już rozliczyć wspólnie, a jedynie najem będzie rozliczony wyłącznie u jednego z małżonków.

Minister Finansów wskazał, że stosownie do art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi odstępstwo od generalnej zasady odrębnego opodatkowania. Możliwość jego zastosowania obwarowana jest szeregiem warunków wyraźnie wskazanych w tej ustawie. Z treści art. 6 ust. 8 ww. ustawy bezspornie wynika, że prawa do łącznego opodatkowania dochodów określonych w art. 9 ust. 1 i 1a pozbawieni zostali małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W konsekwencji już sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, m.in. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stanowi przesłankę do utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj