Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Rozlicz wynagrodzenie członka rady nadzorczej do wartości 200 zł - 2014.06.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-244/14/MU

Podatnik będący Spółdzielnią, w której działa rada nadzorcza powziął wątpliwość co do rozliczenia zaliczek od wypłat wynagrodzeń członkom tej rady. Spółdzielnia członkowi rady nadzorczej wypłaca miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 150 zł (brutto), zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, która określa kwotę brutto za udział w każdym posiedzeniu miesięcznie, bez względu na ilość posiedzeń (150 zł dla członka rady, 200 zł dla przewodniczącego). Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to działalność wykonywana osobiście. Wątpliwość dotyczyła przede wszystkim kwestii, czy od wypłacanego wynagrodzenia członka rady nadzorczej, nie będącego pracownikiem, za udział w posiedzeniach powinno się pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, czy też 18% zaliczkę wg zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów wskazał, że stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu.

Zryczałtowany podatek od przychodów wymienionych powyżej pobierany jest bez pomniejszania tych przychodów o koszty ich uzyskania (art. 30 ust. 3 ustawy). Dodatkowo, przychody te nie łączą się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej, co wynika z art. 30 ust. 8 ustawy.

Z kolei, przepis art. 41 ust. 4 ww. ustawy obliguje płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z ww. tytułu.

Analiza normy wyrażonej w powołanym przepisie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdyż kwota należności określona w umowie (powołaniu, uchwale, zleceniu bądź innym dokumencie o podobnym charakterze) nie przekracza 200 zł.

Stwierdzić zatem należy, że do wypłacanego przez Spółdzielnię członkowi rady nadzorczej, nie będącego Jej pracownikiem, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach w kwocie 150 zł należy zastosować art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać 18% zryczałtowany podatek dochodowy. Wobec tego na Spółdzielni dokonującej wypłaty z powyższego tytułu nie ciąży obowiązek poboru zaliczek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym spółdzielnia nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11.

 

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj