Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Roboty budowlane rozliczane etapami na podstawie warunków FIDIC - 2014.11.05

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-960/14/MN

W związku z długotrwałym procesem inwestycyjnym regułą u podatnika wnoszącego o odpowiedź ze strony Ministra Finansów jest dokonywanie rozliczeń częściowych w trakcie wykonywania usług budowlanych. Roboty będące przedmiotem umowy są wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych FIDIC. Zgodnie z klauzulą 3 Warunków Kontraktowych FIDIC Zamawiający wyznacza Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w kontrakcie. Stosownie do klauzuli 14(3) Warunków Kontraktowych FIDIC, Spółka po zakończeniu danego etapu prac przedkłada Inżynierowi tzw. Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy (tj. dokument przedstawiający szczegółowo kwoty, które według wykonawcy są mu należne na danym etapie prac wraz z odpowiednią dokumentacją szczegółowo opisującą zaawansowanie prac. Następnie, stosownie do klauzuli 14(6) Warunków Kontraktowych FIDIC na podstawie otrzymanego od Spółki Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy, Inżynier wystawia, w terminie 28 dni, Przejściowe Świadectwo Płatności, podające kwotę, którą Inżynier określa jako należną z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. Przejściowe Świadectwa Płatności Inżynier przesyła do Zamawiającego do akceptacji. Po zaakceptowaniu Przejściowego Świadectwa Płatności przez Zamawiającego Inżynier przekazuje PŚP do Spółki z poleceniem wystawienia faktury. Dokument PŚP pełni funkcję potwierdzenia przez strony umowy, że określony przejściowy cel (określona część robót) został osiągnięty i zatwierdzony przez Zamawiającego.

W praktyce, biorąc pod uwagę najczęściej spotykane zapisy Warunków Szczegółowych Kontraktu, wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności następuje w terminie 1-2 miesięcy od fizycznego zakończenia danego etapu robót.

Minister Finansów wskazał, że w myśl przepisów prawa podatkowego, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury z tytułu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania ww. usług. Jeżeli podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. 30. dnia od dnia wykonania usług.

Ustalenie zakresu świadczonej usługi i w konsekwencji momentu jej wykonania powinno następować w sposób obiektywny. Oznacza to, że postanowienia umowne w tej kwestii niewątpliwie są istotne, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na charakter i specyfikę danego świadczenia, aby zapobiec możliwości regulowania w drodze umowy cywilnoprawnej momentu wykonania danej usługi. Zatem ewentualne postanowienia umowne o uznaniu usługi za wykonaną pozostają bez znaczenia dla określenia momentu powstania obowiązku w podatku od towarów i usług.

Zatem o wykonaniu usług budowlanych oraz budowlano-montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś akceptacja ich wykonanych przez Zamawiającego (tj. w przypadku realizacji kontraktów na warunkach określonych w FIDIC – data akceptacji Przejściowych Świadectw Płatności lub data wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera), czy też dokonanie odbioru częściowego lub końcowego przez Zamawiającego – w pozostałych przypadkach.

Forma, sposób i rodzaj dokumentu potwierdzającego wykonanie określonych robót budowlanych (całościowo lub w częściach), co do zasady, powinny być określone w umowie łączącej strony. W branży budowlanej, przyjętą przez strony praktyką jest podpisywanie protokołów odbiorczych, lub też w przypadku realizacji kontraktów FIDIC – wystawianie określonych Świadectw – Przejściowych Świadectw Płatności lub Świadectw Przejęcia – potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez wykonawcę. Dokumenty te potwierdzają fakt wykonania tych usług i stanowią podstawę do rozliczenia finansowego między stronami umowy, jednak nie przesądzają o terminie ich wykonania.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić jeszcze raz należy, że o wykonaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, włączając w to czynności, które są elementem świadczonych usług, nie zaś sama akceptacja przez Zamawiającego Przejściowych Świadectw Płatności – w przypadku kontraktów realizowanych na warunkach FIDIC dla częściowych odbiorów, wydanie Świadectwa Przejęcia – w przypadku kontraktów realizowanych na warunkach FIDIC dla końcowych odbiorów, czy też data dokonania odbioru częściowego lub końcowego – w przypadku realizacji prac budowlanych lub budowlano-montażowych na podstawie pozostałych umów.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj