Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Partycypacja w TBS może dać prawo do ulgi mieszkaniowej - 2013.07.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-296/13-4/Akr

Podatnik w 2011 r. postanowieniem Sądu nabył po zmarłym ojcu 1/3 część mieszkania. W styczniu 2012 r. mieszkanie zostało sprzedane. W wyniku sprzedaży uzyskał przychód w wysokości 36.666,00 zł. Obecnie chce przeznaczyć kwotę na wkład do TBS celem nabycia prawa do mieszkania w ramach Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. W związku z powyższym w październiku 2012 r. podpisał umowę wstępną z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formie docelowej własności i zgodnie z nią dokonał opłaty w wysokości 5.000,00 zł na poczet najmu lokalu mieszkalnego z docelowym ustanowieniem jego odrębnej własności. Następnie w kwietniu podpisał kolejną umowę i zgodnie z nią wpłacił w trzech ratach kwotę partycypacji (50% kosztów lokalu) w wysokości 69.414,80 zł (w tym zawarta jest już wpłacona kwota tytułem umowy wstępnej), z czego 36.666,00 zł jest to kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku po zmarłym ojcu.

Zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni partycypuje w kosztach budowy lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,28 m2 i otrzymuje przydział tego lokalu na warunkach najmu, a Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży lokalu oraz praw związanych z odrębną jego własnością (nie wcześniej jednak, niż z upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku) po spełnieniu następujących warunków:

  1. spłaceniu przypadającej na lokal odpowiedniej części zadłużenia kredytowego (rozliczenie w czynszu) wraz z odsetkami,
  2. uregulowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu,
  3. uiszczeniu kwoty stanowiącej udział w nieruchomości wspólnej.

Minister Finansów wskazał, że uiszczając kwoty z tytułu partycypacji w kosztach budowy realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego podatnik nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania wybudowanego w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego. Osoba decydując się na zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jedynie najemcą przedmiotowego lokalu, a nie jego właścicielem. Oznacza to, iż partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, a nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu. Dopiero w sytuacji, gdy nastąpi przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na rzecz osoby fizycznej, będącej najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu (art. 33e ust. 2 ww. ustawy), kwota wniesionej partycypacji stanowi część ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego (art. 33e ust. 5 ww. ustawy).

Stąd też kwota przychodu uzyskana z odpłatnego zbycia w 2012 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność wpłacona na poczet kwoty partycypacji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego z docelowym ustanowieniem jego odrębnej własności w Towarzystwie Budownictwa Społecznego będzie stanowiła wydatek, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w sytuacji, jeżeli Wnioskodawczyni do końca 2014 r. dokona zakupu od Towarzystwa Budownictwa Społecznego ww. lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu. Wówczas bowiem wpłacona kwota partycypacji stanowić będzie wydatek poniesiony na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj