Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Samozatrudnienie w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Opodatkowanie liniowe a usługi na rzecz byłego pracodawcy prowadzone przez prezesa spółki - 2015.04.27

IBPBI/1/4511-82/15/ZK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Podatnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. planuje rozwiązać stosunek pracy i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. W dotychczasowym miejscu zatrudnienia (spółce z o.o.) pełnić będzie funkcję członka (prezesa) zarządu na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywał wynagrodzenie. Jednocześnie podatnik planuje wystawiać byłemu pracodawcy faktury z tytułu świadczenia usług dla spółki z o.o., których zakres nie będzie zbieżny z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

Podatnik powziął wątpliwość, czy może prowadzić działalność opodatkowaną liniowo.

Minister Finansów odpowiadając na pytanie podatnika przypomniał, że stosownie do art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał liniowy sposób opodatkowania, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Minister Finansów wskazał zatem, że skoro w takim przypadku w 2015 r. podatnik nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. (będzie pełnić funkcję prezesa zarządu na podstawie aktu powołania), to dla możliwości opodatkowania „podatkiem liniowym” przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej bez znaczenia pozostaje kwestia tożsamości usług świadczonych na rzecz tej spółki w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy. W przedstawionej we wniosku sytuacji nie zachodzą bowiem okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powodujące utratę prawa do (brak możliwości) opodatkowania uzyskiwanych w tym roku dochodów z tego tytułu w sposób określony w art. 30c tej ustawy (art. 9a ust. 3 ww. ustawy nie ma zastosowania).

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj