Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci - 2013.10.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-507/13-4/AK

Podatnik przez większość 2012 roku zamieszkiwał wspólnie z córką oraz jej matką. Podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim z matką córki. 11 września 2012 roku podatnik wyprowadził się razem z córką do mieszkania, które było wyłącznie własnością podatnika. W dniu 21 września wnioskodawca wraz z córką powrócił do poprzedniego mieszkania. Od dnia 11 września 2012 roku do dnia 21 września 2012 roku sprawował on samodzielnie opiekę nad córką.

Pojawia się pytanie, czy w związku z tym, że część roku podatkowego wnioskodawca samodzielnie wychowywał córkę, może skorzystać z możliwości rozliczenia PIT-37 za 2012 rok jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?

W myśl z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Powyższy przepis oznacza, że ustawodawca umożliwia skorzystanie z preferencyjnych warunków rozliczania podatku z zastosowaniem ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci tylko w sytuacji spełnienia kilku warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowanie w roku podatkowym dzieci (dziecka) oraz wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że ,,(…) samo zamieszkiwanie wyłącznie z dzieckiem przez kilkanaście dni w roku, przy braku spełnienia pozostałych wymienionych warunków przewidzianych w ustawie, nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania uzyskanych w 2012 r. dochodów, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Do wniosku z dnia 26 lipca 2013 r. Wnioskodawca dołączył dokumenty (potwierdzenia zameldowania, odpis aktu urodzenia, akty notarialne). Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), Organ upoważniony nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do oceny załączonych dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważył również, że ,,z istoty pojęcia „osoba samotnie wychowująca dzieci” należy wyprowadzić taki stan, w którym nie wystąpi konkurencja wspomnianych w analizowanym przepisie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osób. Używając określeń „rodzic albo opiekun prawny” ustawodawca przesądził bowiem, że możliwość wspólnego rozliczenia dochodów z małoletnim dzieckiem przysługuje tylko jednemu z rodziców, a mianowicie temu, który faktycznie wychowuje dziecko. W przypadku gdy oboje rodzice biorą udział w wychowaniu dziecka, choć zamieszkują oddzielnie, należy ustalić, które z nich ponosi większe ciężary związane z wychowaniem.

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Ojciec (26-04-2016 07:47:32)
Temat: Osoba samotnie wychowująca dziecko.
Dlaczego US nie uwzględnia prawomocnego orzeczenia sądu dot; rozwiązania małżeństwa i dokumentu wydanego przez gminę, iż dziecko jest u mnie zameldowane i jestem osobą samotnie wychowującą dziecko....pokaż całą treść
Dlaczego US nie uwzględnia prawomocnego orzeczenia sądu dot; rozwiązania małżeństwa i dokumentu wydanego przez gminę, iż dziecko jest u mnie zameldowane i jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. US nie uznaje mnie jako osoby której przysługuje odliczenie.zwiń
Dodaj swój komentarz
Drukuj