Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Odsetki z lokaty przedsiębiorcy przychodem prywatnym - 2013.02.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, PTPB1/415-658/12-4/DS

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarczą, ewidencjonowaną za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaliczki na podatek ustala miesięcznie i opłaca podatek liniowy według stawki 19%. Dla tej działalności założył rachunek bankowy podstawowy, na którym dokonywane były wszelkie operacje związane z wpływami środków z tytułu pożyczek i darowizny na rozpoczęcie działalności, a później z płatnościami za faktury dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach dodatkowej umowy z bankiem, wolne środki z rachunku podstawowego lokowane były na rachunku lokacyjnym, na krótkie miesięczne lokaty. Po upływie terminu, na który były zawarte, środki te przekazywane były na rachunek podstawowy wraz z należnymi odsetkami.

Minister Finansów wskazał, że odsetki od lokat bankowych mogą, co do zasady, stanowić przychód z dwóch źródeł, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z kapitałów pieniężnych. Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), stanowić będą zawsze przychód z kapitałów pieniężnych.

Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są, i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Zatem, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej można uznać jedynie te odsetki, które uzyskiwane są z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych na tych rachunkach. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetki od takich lokat stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości zaliczenia przychodu z odsetek od lokat bankowych do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten podlega opodatkowaniu wg zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj