Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Odsetki od przejętego kredytu nie będą kosztem podatkowym - 2013.01.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-385/12-2/IR

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wniosła do Spółki z o.o. aportem zorganizowaną część prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Przed wniesieniem aportu, w ramach tego przedsiębiorstwa osoba fizyczna zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności, który również stał się częścią aportu.

Pytanie skierowane do Ministra Finansów dotyczyło kwestii, czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od ww. kredytu w momencie ich zapłaty. Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem spółki co do możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych. Zdaniem Ministra, istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie ma bowiem treść przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Z cytowanego przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż nie powstaje przychód podatkowy po stronie Spółki otrzymującej aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się zarówno przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, jak i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2.

W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów nie można zakwalifikować wydatków poniesionych w związku z otrzymaniem aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, skutkującego koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż wydatki te związane są z przychodem, który na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega wyłączeniu z opodatkowania.

Zatem, zapłata odsetek od kredytu, związana jest ze ściśle określonym źródłem przychodów, którym jest zwiększenie kapitału poprzez wniesienie aportu. Odsetki te nie są zatem związane z ogólną działalnością Wnioskodawcy, lecz z pozyskanym przez Niego przysporzeniem będącym w swej istocie zdarzeniem bilansowym pod postacią zwiększenia kapitału zakładowego. Skoro operacje polegające na wniesieniu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu w jakiejkolwiek formie (w tym wkładu niepieniężnego w postaci aportu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa) uznawane są za neutralne podatkowo, to i koszty związane z tym źródłem przychodów w postaci spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną wnoszącą aport, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 tej ustawy.

Zapłacone odsetki od kredytu, który został przejęty w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie stanowią więc kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki te są bowiem związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a ponadto Spółka nie jest następcą prawnym podmiotu wnoszącego aport.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj