Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Nabycie nieruchomości od osoby ubezwłasnowolnionej- 2013.09.10

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-411/13-4/Akr

Podatnik wraz z małżonką w dniu 12 kwietnia 2005 r. od Pani M. nabyli nieruchomość - budynek mieszkalny wraz z działką za kwotę siedmiu tysięcy złotych na zasadach wspólnoty ustawowej. W 2006 r. Pan T. poinformował podatnika, że jest opiekunem prawnym Sprzedającej, Pani M. , ponieważ Pani M. jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W dniu 11 lutego 2008 r. ten sam notariusz sporządził drugi akt sprzedaży tej samej nieruchomości, tym razem z reprezentantem Sprzedającej w osobie opiekuna prawnego, w którym to akcie notarialnym zostały zawarte te same zapisy co w pierwszym, a w szczególności dotyczące przedmiotu zakupu, kwoty zakupu, potwierdzenia faktu otrzymania zapłaty za przedmiotową nieruchomość do rąk Pani M. w 2005 r. Podatnik wraz z małżonką przedmiotową nieruchomość zbyli w dniu 25 kwietnia 2013 r. za kwotę dziewięćdziesięciu tysięcy złotych.

Zdaniem podatnika, sprzedana nieruchomość została nabyta w 2005 r. Przemawiają za tym przesłanki faktyczne wykonane przez strony transakcji, które to w 2005 r. przystąpiły do aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza, dokonały zapłaty, wydały i przejęły przedmiotową nieruchomość. Dokonany został również stosowny wpis zmieniający w dziale drugim księgi wieczystej dane właścicieli. Następnie strony tejże transakcji w 2008 r. dokonały potwierdzenia zaistniałego stanu rzeczy poprzez złożenie oświadczeń w drugim akcie notarialnym, tym razem z udziałem opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Za takim stanowiskiem przemawia również art. 5 ustawy o księgach wieczystych, tj. w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną (według treści księgi) nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Minister Finansów nie zgodził się ze zdaniem przedstawionym przez podatnika. Jego zdaniem powołany art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) nie ma zastosowania w niniejszej sprawie bowiem dotyczy czynności prawnej z osobą uprawnioną, co w przypadku transakcji zawartej w dniu 12 kwietnia 2005 r. (z osobą ubezwłasnowolnioną – niemającą zdolności do czynności prawnych) nie miało miejsca.

Odpłatne zbycie w 2013 r. udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytego w 2008 r., będzie stanowiło źródło przychodów, o którym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu stanowiącego podstawę obliczenia tego podatku. Przychód uzyskany z ww. odpłatnego zbycia nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na niespełnienie przez podatnika wynikającej z tego przepisu przesłanki dotyczącej zameldowania.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mg.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj